Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Produktetterligning og Næringslivets Konkurranseutvalg

Det finnes ulik regelverk som beskytter diverse aspekter ved ett selskaps produkt. Det tekniske ved et produkt vil kunne være vernet etter patentloven når det innebærer noe nytt og oppfinnsomt.

Produktets utseende, form og uttrykk kan være vernet etter åndsverkloven, designloven og markedsføringsloven. Åndsverkloven krever originalitet. Designloven krever nyhet og individuell karakter. Markedsføringsloven har ikke samme krav men oppstiller likeså et krav om særpreg slik det fremgår av rettspraksis.

Produktetterligning og Næringslivets KonkurranseutvalgVernet som lovgivning gir innebærer at ingen andre kan kopiere en løsning hvis den er patentert eller kopiere særpregede trekk i et produkt når den er original eller designbeskyttet.

Markedsføringsloven forbyr kopiering av et produkt eller hovedtrekk i det når det medfører at originalproduktet og «kopien» får et likt felles inntrykk. Vilkårene i markedsføringsloven er at kopieringen må medføre snylting på andres innsats og fare for forveksling.

Næringslives Konkurranseutvalg som spesialorgan

Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) er et privat stiftet organ som  på en parts begjæring kan vurdere overtredelser av markedsføringslovens bestemmelser om produktetterligning, illojalitet mellom næringsdrivende, rettstridig utnyttelse av forretningshemmeligheter, villedende markedsføring, sammenlignende reklame, mm. NKU  avgir uttalelser som gir en god pekepinn på hva som er lov og ikke lov innenfor markedsføringsretten.

NKUs behandling forutsetter betaling av en avgift på 22.000 kr hvis man ikke er medlem i den stiftende medlemsorganisasjon eller 20.000 for medlemmer.

Gjennomgang praksis i 2014-2015

NKU vurderte 12 klagesaker i 2015, hvorav syv handlet om villedende markedsføring og/eller sammenlignende reklame, fire om produktetterligning, en om forretningshemmeligheter. I 2014 behandlet NKU syv klagesaker,  hvorav fire omhandlet etterligning av andres produkter, tre om villedende reklame og/eller sammenligning med konkurrent. I de fleste sakene påberoper klager seg brudd på generalklausulen om god forretningskikk.

Vurderingstemaet i produktetterligning

I produktetterligningssaker vurderes bl. a. følgende momenter:

  • Graden av likhetene mellom produktene sett som en helhet: jo likere produktene er jo større er sjansene for å bli felt
  • Særpreget i elementene som gjenfinnes i de sammenlignende produktene: jo mer generisk felleselementet er jo mindre er sjansen for å bli felt
  • Alternative handlingsmuligheter: kan kopisten lage produktet uten å  bruke de samme detaljene som i originalproduktet?

Vurderingstemaet i villedende reklamesaker

I saker om villedende reklame vurderes reklameutsagnet mot vilkårene om at det ikke må være «uriktig» og egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser.

I saker om sammenlignende reklame vurderes påstander man fremmer om egne produkter kontra andre næringsdrivendes produkter, mot vilkårene i regelverket om at reklamen:

  • ikke er villedende
  • produkter som sammenlignes er byttbare
  • sammenligner konkrete egenskaper, pris, på en objektiv og beviselig måte
  • omtaler ikke konkurrentens varemerker mm nedsettende
  • snylter ikke på konkurrentens renommé
  • fremstiller ikke varer som en etterligning av andres beskyttede varer
  • den forårsaker ikke forveksling mellom bl. a. produsentenes varer.

Saker om villedende reklame og/eller sammenlignende reklame er mindre skjønnspregede ettersom det kreves dokumentasjon for påstandene reklamen baserer seg på. Finnes det ikke dokumentasjon er sjansene store for at man blir felt.

Sakene i 2014-2015 omhandlet alt fra nisser, kostymer, reklameutsagn, typehus, kundelister, matprodukter, til pensler, emballasje for spekemat, sukkertøy og varmepumper,

For mer informasjon, ta kontakt med rettighetsadvokater i Codex!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.