Næringslivets Konkurranseutvalg

En hund sitter på fanget til et menneske foran en laptop. Foto

Næringslivets Konkurranseutvalg (NKU) er et tvisteløsningsorgan for næringsdrivende, som behandler spørsmål knyttet til markedsføringslovens §§ 25 til 31.

29/10/2023

NKU er et privat stiftet organ som på en parts begjæring kan vurdere overtredelser av markedsføringslovens bestemmelser om produktetterligning, illojalitet mellom næringsdrivende, rettstridig utnyttelse av forretningshemmeligheter, villedende markedsføring, sammenlignende reklame mm.

Uttalelser fra NKU

Uttalelsene er rådgivende, og er således ikke rettslig bindende for partene. Likevel er det ansett som en rimelig og effektiv tvisteløsningsmekanisme i forhold til domstolsbehandling.

Svært mange saker som behandles av NKU omhandler ulovlig produktetterligninger etter markedsføringslovens § 30 og opptreden i strid med god forretningsskikk etter lovens § 25.

Markedsføringslovens § 25 – god forretningsskikk

Det sentrale i markedsføringsloven § 25 er hva som utgjør god forretningsskikk. Hvorvidt det foreligger brudd på god forretningsskikk-regelen vil være en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Markedsføringslovens § 30 – etterligning

Det følger av markedsføringsloven § 30 at det i næringsvirksomhet er «forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.»

Les om utvalgte NKU-saker

NKU Sak 2/2020

Sak 2/2020 omhandler spørsmål om produktetterligning i strid med markedsføringsloven. Innklagdes leskur, som brukes til busstopp og liknende, ble hevdet å være for lik klagers originale design.

NKU Sak 1/2019

I sak 1/2019 vurderer NKU hvorvidt innklagde sitt kjøp av klager sitt kjennetegn som søkeord er i strid med reglene om god forretningsskikk.

NKU Sak 7/2019

I sak 7/2019 vurderer NKU hvorvidt innklagde sin emballasje for innklagde sitt produkt er en ulovlig etterligning av klager sin emballasje for et tilsvarende produkt.

Sak 8/2019 gjelder spørsmålet om innklagde sitt slagord er en ulovlig etterligning av klager sitt slagord.

NKU Sak 8/2018

I sak 8/2018 vurderer NKU hvorvidt innklagde sin ryggsekk er en ulovlig etterligning av klager sin ryggsekk.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater