Kontrakter og avtaler for næringsdrivende

En mann tar en annen mann i hånden. Foto

Kontrakter og avtaler er et nødvendig og viktig verktøy for styring av juridiske relasjoner for både privatpersoner og virksomheter. Gode kontrakter og avtaler fordeler ansvar og risiko, kontrakter ivaretar og fremmer partenes interesser, gir grunnlag for merverdier og nyskaping, og reduserer risiko for tvister. Men hvilken type kontrakt passer for deg og din bedrift?

15/02/2023

Hva er formålet med agenturavtaler?

Agenturavtale er avtale mellom en hovedmann (som har rettigheter til et produkt/tjeneste) og en agent (som gis rett til å representere hovedmannen).

Agenten skal selge hovedmannens produkt/tjeneste.

Avtalens formål er å avklare blant annet:

 • Hvilke produkter som skal selges og i hvilket geografisk område.
 • Om det skal være eksklusivitet.
 • Agentens forpliktelser med hensyn til informasjon til kunder, formidling av ordre, deltakelse ved markedsføring, reklamasjon og andre henvendelser, rapportering mv.
 • Hovedmannens forpliktelser, lojalitet, tilgang på de opplysninger og det materiell som er nødvendig.

Videre fastsettes agentens krav på provisjon, både ved oppfyllelse og ikke-oppfyllelse av ordre.

For å oppnå et godt samarbeid mellom hovedmann og agent er det nødvendig med en velfundert og avklarende agentavtale.

Hva reguleres i aksjonæravtaler?

Aksjonæravtale er en avtale mellom aksjeeiere i et aksjeselskap. Vedtektene i et selskap regulerer på den annen side forholdet mellom selskapet og aksjonærene.

Spørsmål som ofte reguleres i aksjonæravtaler, er;

 • Selskapets utbyttepolitikk.
 • Fordeling av styreplasser.
 • Aksjonærenes målsetninger.
 • Hva som skjer når en av aksjonærene selger aksjene og fremtidige aksjonærer, om avtaler mellom selskapet og aksjonærer, eventuelt sikring av at utenforstående ikke får aksjer.

Aksjonæravtale er i mange tilfeller et egnet verktøy for å ivareta aksjonærers interesser utover det som er mulig eller egnet å regulere i vedtektene.

Hva er viktig i arbeidsavtaler?

I arbeidsavtaler er det viktig å sikre virksomhetens immaterielle rettigheter, forretningshemmeligheter, know-how og kundeforhold mv.

Slik sikring oppnås gjennom konkurranseklausuler, kundeklausuler, rekrutteringsklausuler, taushetserklæringer og forbud mot utnyttelse av forhold man får kjennskap til gjennom ansettelsesforholdet. Det kan også være grunn til å sikre seg mot illojalitet fra ansatte under arbeidsforholdet, i oppsigelseperiode og etter fratreden.

De immaterielle verdiene er ofte en bedrifts viktigste eiendeler, det er da viktig at disse sikres tilstrekkelig i kontrakter og avtaler som bedriften inngår med sine ansatte.

Avtaler relatert til varemerker, design, opphavsrett og domener

Sikring og beskyttelse av virksomhetens varemerker er naturligvis en sentral del av bistanden varemerkeavdelingen i Codex yter. Avtaler om sameksistens, utforming og innhenting av samtykkeerklæringer og avtaler om overdragelse, er viktige avtaler relatert til varemerker og andre immaterielle rettigheter.

Behovet for ensameksistensavtale oppstår gjerne der to ulike aktører har like eller lignende varemerker, men gjerne ikke opptrer som direkte konkurrenter overfor hverandre. Når man har like eller lignende kjennetegn vil det kunne være vanskelig å oppnå registrering av varemerket for den av aktørene med dårligst prioritet i de ulike landene.

Ofte inngår partene da en sameksistensavtale. Denne innebærer at man erkjenner hverandres varemerkerettigheter, og at disse kan sameksistere uten at det er forvekslingsfare. I forbindelse med overdragelse må det klarlegges innhold og omfang/styrke i den rettighet som overdras, i tillegg til de mer ordinære forhold som pris, betaling, risiko mv.

Hvordan fungerer databehandleravtaler/GDPR?

GDPR – EUs personvernforordning og ny personopplysningslov – stiller bestemte og strengere krav til både inngåelse, innhold og utforming av databehandleravtaler, tilpasset den enkelte virksomhet og de tjenester som skal leveres.

Hva er konsekvensene av brudd på personopplysningsregelverket?
Konsekvensene kan bli store, både i form av bøter fra Datatilsynet og i form av omdømmetap. Det er derfor viktig å sørge for at virksomheten har nødvendige databehandleravtaler og at disse både fyller lovens/forordningens krav, og er tilpasset virksomheten.

Ansvar for sikkerhetsbrudd og andre feil i forholdet til behandlingsansvarlig, er et særlig punkt Codex går nøye inn i, for å sikre klientens interesser på best mulig måte.

Hva innebærer distribusjonsavtaler?

Virksomheter har normalt klare avtaler for salg av sine varer og tjenester, ofte kalt alminnelige kjøps- og leveringsvilkår.

Disse benyttes også ved gjentatte, mer langvarige eller varige forretningsforhold, hvor noen på regelmessig basis gjør kjøp for videresalg.

Produsenten oppfatter og kaller gjerne kjøper for nettopp kjøper, mens kjøperen kan anse seg selv som distributør, bruker varemerke i sin markedsføring, ev som del av virksomhetens navn, skaffer seg domener osv, tilknyttet produktet de omsetter, innenfor sin region/område.

Der begge parter har klart for seg at det skal være et distribusjonsforhold, inngås avtaler om agentur, forhandleravtaler, franchiseavtaler mv, som omtalt ovenfor.

Dersom partene ikke har avklart forholdet dem i mellom, verken ved etablering av avtaleforholdet eller senere, kan det, spesielt ved mer langvarige og faste forretningsforbindelser, oppstå uenighet om for eksempel:

 • Rett til fortsatte kjøp
 • Oppsigelse
 • Varighet
 • Bruk av varemerke
 • Navn
 • Domene

Distribusjonsavtaler blir i utgangspunktet ansett å være «varige», og gir i flere land rettigheter, som for eksempel til sluttvederlag. Avtalens art har også betydning for verneting ved tvist. Aktører bør derfor ha et bevisst forhold til avtaleforholdet dem i mellom og ev revidere eller avklare dette, etter hvert som tiden går og forretningsforbindelsen blir mer etablert.

Når benyttes forhandleravtaler?

En forhandleravtale er en kontrakt mellom på den ene siden en produsent, importør eller grossist, og på den annen side en forhandler. Ofte arbeider forhandleren i et geografisk avgrenset område eller overfor en spesifikk bransje eller kundesegment, og vil gjerne være det omsetningsmessige nest siste eller siste leddet for produktet overfor sluttbrukerne.

Hva er franchisekontrakter?

Franchise er en forretningsmodell hvor et foretak med en forretningsmodell, franchisegiver, lisensierer varemerker, produkter og forretningsmetoder til en franchisetaker mot en avtalefestet avgift.

Franchise er en metode for distribusjon av helhetlige forretningskonsepter. Dette skjer gjennom et avtalefestet, tidsbestemt partnerskap, hvor franchisegiver eier, utvikler, tester og dokumenterer et komplett forretningskonsept som franchisetaker gis rett til å etablere og drive.

Kontrakt2

Franchise er en metode for distribusjon av helhetlige forretningskonsepter.

Franchiseavtalen avklarer rettigheter og plikter for franchisegiver og -taker. Det er viktig å regulere samarbeidet slik at det faktisk er mulig for begge parter å ha utbytte av samarbeidet.

Det finnes eksempler i rettspraksis på så ubalanserte franchiseavtaler at franchisegiver har måtte dekke franchisetakers tap i forbindelse med kontrakten. Det er derfor viktig at kontrakten gjør det mulig å drive forretningsmessig.

IT-kontrakter

IT-kontrakter reiser særlige problemstillinger, fordi de i all hovedsak er en kombinasjon av kjøp av både produkt og tjeneste. Lovverket for slike tjenestekjøp dekker normalt ikke partenes behov, og det er derfor et stort behov for avtaleregulering.

Staten har utviklet en rekke standardavtaler (SSA) for kjøp av IT- og konsulenttjenester, bestående av 9 avtalemaler. Avtalene er utviklet som et hjelpemiddel og et verktøy når staten skal anskaffe IT- eller konsulenttjenester. Avtalene brukes imidlertid av hele den offentlige sektor, og også av private aktører. Disse dekker både kjøp, utvikling, tilpasning, drift og vedlikehold, og velges og tilpasses partenes behov.

Bistanden omfatter normalt avklaring av partenes behov og interesser, valg av den kontraktsmalen som passer best, og ikke minst tilpasning av den.

Teknologikontrakter – andre enn IKT

Teknologi-kontrakter reiser i likhet med IT-kontrakter spesifikke problemstillinger, også fordi de i all hovedsak er en kombinasjon av kjøp av et produkt og en tjeneste.

Statens standardavtaler (SSA)

Statens standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler tilpasset kjøp av IT og konsulenttjenester. Malene er gratis å bruke, og er tilgjengelige på norsk og engelsk. Det finnes flere ulike avtaler, slik at man kan velge en avtale tilpasset behovet.

Know-how-avtaler: Hvorfor er det viktig?

Beskyttelse av bedriftens forretningshemmeligheter, patenterbare oppfinnelser, know-how, kundeforhold og produkter mv. kan være helt avgjørende.

Ikke alt lar seg patentere eller sikres som varemerke eller design. Ved samarbeid med andre er det derfor aktuelt med blant annet non-disclosureavtaler (NDA), for å hindre spredning og bruk av informasjon som gis ved etablering av, og under samarbeid med andre. Bedriften må være bevisst på sine rettigheter og sørge for at disse sikres i tilstrekkelig grad.

Hva er lisensavtaler?

Lisensavtale er en kontrakt som gir en rett, kalt lisens, til utnyttelse av oppfinnelse eller teknisk eller kommersiell knowhow, som lisensgiveren disponerer.

Lisensavtaler omfatter også utnyttelse av varemerke, design eller åndsverk, spesielt når det gjelder fremstilling og omsetning av produkter.

Godtgjørelsen er en avgift, royalty, basert på lisenstakerens produksjon eller salg av vedkommende produkter, eventuelt kombinert med en engangsbetaling eller et årlig minimumsbeløp. Lisensavtaler er blitt helt vanlige, og de fleste av oss inngår slike, både privat og i virksomheter.

Når oppstår kontraktsbrudd?

Kontraktsbrudd oppstår i hovedsak når en av partene ikke oppfyller sin del av avtalen.

Hovedregelen er at avtaler skal holdes slik de er inngått, og dersom den brytes, kan det normalt gi rett til misligholdbeføyelser. Dette kan resultere i rett til oppfyllelse, retting, omlevering, prisavslag, m.m. Kontrakter kan være standardiserte, men også svært komplekse og utarbeidelsen av denne, er derfor svært viktig.

Et lite utvalg av de saker vi har jobbet med:

 • Bistand til flere av Norges fremste software selskaper i kontraktsutforminger, internasjonale forhandlinger og tvister.
 • Kursvirksomhet og foredrag innenfor kontraktsrett i Norge og internasjonalt.
 • Bistand til internasjonal tv kanal i forhold til avtaleutforming.
 • Avtaleutforming for flere franchisekjeder.

Vi bistår med rådgivning og utforming av de fleste kontraktstyper. Vi har lang erfaring innenfor kontrakter og avtaler, herunder også kontraktstvister.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater