Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Produktetterligning

Det følger ofte av kommersiell suksess at etterlignende produkter dukker opp på markedet. Både Lego, Crocs og Maglite har opplevd dette, og har måttet gå rettens vei for å stanse markedsføring og salg av de konkurrerende produktene.

Dette bør du vite om produktetterligning:

Hva er produktetterligning?

Som hovedregel er det tillatt for aktører på markedet å la seg inspirere av, og utnytte andres innsats og resultater. Videre kan tekniske løsninger som ikke er patentbeskyttet bli benyttet av andre. Det eksisterer likevel vern mot etterligning og utnyttelse av andres innsats og resultater dersom dette tilsvarer en illojal konkurransehandling.

Det følger av markedsføringsloven § 30 at «I næringsvirksomhet er det forbudt å anvende etterlignede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.»

For å krenke markedsføringsloven § 30 må tre kumulative vilkår være oppfylt:

  1. Det må foreligge et etterliknende produkt.
  2. Det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater.
  3. Det må føre med seg fare for forveksling.

Etterligning

I kravet om at det må foreligge en etterlikning, ligger for det første et krav om at originalframbringelsen må ha foreligget før den påståtte kopiframbringelsen. For det andre ligger det i kravet om etterlikning at kopiframbringelsen må være utformet med originalframbringelsen som inspirasjon eller forbilde.

Dette betyr at den krenkende parten må ha hatt kjennskap til originalproduktet for å kunne rammes av bestemmelsen. Her er det imidlertid etablert en kunnskapspresumsjon, der likheten mellom produktene er særlig påfallende.

Produktets originalitet

For at produktet skal ha vern mot etterligning, bør produktet ha nødvendig originalitet og særpreg. Dette betyr at den som skal ha beskyttelse etter loven bør ha en selvstendig egeninnsats. Man har som følge av dette som regel ikke krav på beskyttelse dersom varen må betraktes som et standardprodukt, eller dersom man har kopiert en annens produkt.

Urimelig utnyttelse

Kravet om urimelig utnyttelse er et grunnleggende vilkår for å kunne konstatere brudd på § 30. Hvorvidt vilkåret om urimelig utnyttelse er oppfylt, beror på en konkret helhetsvurdering av partenes markedshandlinger. Både momenter knyttet til den krenkede part, og den krenkende part, vil være relevant i en slik vurdering. Graden av særpreg ved originalproduktet vil ha stor betydning for urimelighetsvurderingen. Desto mer særpreget eller originalt det krenkede produktet er, desto sterkere vil argumentet være for å stemple den krenkende parts handling som en urimelig utnyttelse.

Dersom det ikke skulle eksistere nødvendig særpreg kan dokumentert innarbeidelse i markedet bøte på manglende særpreg/egeninnsats. Produktets markedsposisjon vil dermed også være relevant i denne vurderingen. Dersom man har brukt store ressurser på å bygge opp markedsposisjonen sin, skal man beskyttes mot at andre snylter på den innsatsen. En veletablert markedsposisjon vil også være relevant da en etterligning kan føre til utvanning av en slik posisjon. Et etterlignende produkt av dårligere kvalitet kan ha en negativ effekt på originalproduktets goodwill.

Den krenkende part må ha opptrådd illojalt. Slik opptreden inkluderer slavisk eller systematisk etterligning av originalproduktet, og illojal utnyttelse av tidligere forretningsforhold mellom partene.

I følge den alminnelige variasjonsplikt, plikter etterligneren å nytte de variasjonsmuligheter som finnes for å unngå forveksling med originalproduktet. Det kreves at kopiprodusenten har gjort det som naturlig må kunne kreves i forhold til å utnytte variasjonsmulighetene. I de tilfellene hvor produktets form og størrelse er gitt, eller hvor likhet forøvrig ligger i sakens natur, kan variasjonsplikten være skjerpet. Dersom etterligneren i realiteten ikke har noe valg med hensyn til utformingen av sitt produkt, vil det vanskelig kunne tenkes at hans konkurransehandling er illojal eller kan klassifiseres som urimelig utnyttelse. Det sentrale i vurderingen av om variasjonsplikten er oppfylt, er om produktet kan utvikles på en annen måte og med et annet design enn originalproduktet uten at det går utover funksjonaliteten.

Markedsføringsloven gir imidlertid ikke beskyttelse for tekniske ideer og løsninger. Et av patentsystemets grunnprinsipper er at man kan bygge på andres publiseringer for videre innovasjon, så lenge man ikke krenker den patenterte oppfinnelse. Patentretten skal fremme utvikling og ikke hemme utvikling. Det foreligger dermed ikke samme variasjonsplikt for tekniske oppfinnelser. Formålet med kravet om «oppfinnelseshøyde» for å få meddelt et patent, er å sikre at enhver løsning som har vært kjent, forblir fri for allmenn utnyttelse. Kravet til oppfinnelseshøyde skal sikre allmenheten en adgang til å benytte den kjente teknikk, herunder til å foreta nærliggende tilpasninger og forbedringer av denne.

Fare for forveksling – hva vil det si?

Etterligningen må også medføre fare for forveksling for å ha overtrådt § 30. Det må her presiseres at fare/risiko for forvekslingsfare er tilstrekkelig, og at konstatert forveksling ikke kreves.

Vurderingen av om det foreligger fare for forveksling er skjønnsmessig og det må tas hensyn til en rekke momenter. Utgangspunktet for vurderingen skal tas i hvilket helhetsinntrykk potensielle kunder får av etterlikningen, og om etterlikningen er så lik at den aktuelle kundekretsen vil kunne ta feil og kjøpe etterlikningen i stedet for originalproduktet.

Kunder er som regel mer detaljorientert når de kjøper varige eller dyre produkter. Dersom kundene er profesjonelle innkjøpere vil de også ofte legge mer merke til detaljer og forskjeller som kan eliminere forvekslingsfare. Om profesjonelle aktører vil kunne ha vanskeligheter med å se forskjell på produktet og etterligningen vil dette tale for forveksling.

Vernets varighet

Man kan likevel ikke regne med å kunne være alene om et produkt for ubegrenset tid. Vernet etter markedsføringsloven vil generelt svekkes med årene.

Codex Advokat bistår deg ved produktetterligning

Vi har god erfaring med produktetterligning, og bistår gjerne din bedrift med råd om dette. Vi bistår også med tvisteløsning både overfor Forbrukerombudet, i Næringslivets konkurranseutvalg og i domstolsapparatet.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.