Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Markedsføringsloven § 29 – rettstridig utnyttelse

En dame holder en Ipad og smiler

Bestemmelsen har en nær sammenheng med markedsføringsloven § 28. I det tilfellet det tekniske hjelpemiddelet er å anse som en bedriftshemmelighet, vil den rettstridige utnyttelse rammes av både §§ 28 og 29. Markedsføringsloven § 29 har imidlertid selvstendig betydning der de tekniske hjelpemidlene ikke kan karakteriseres som bedriftshemmeligheter etter § 28.

Denne artikkelen vil kort ta for seg markedsføringsloven § 29 og det vern den gir mot rettsstridig utnyttelse av tekniske hjelpemiddel.

Bestemmelsen er en videreføring av mfl. 1972 § 8, og rammer rettstridig utnyttelse av tekniske hjelpemidler i næringsvirksomhet. I loven er tekniske hjelpemidler definert som » tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller eller lignende»

Hjelpemiddelet må være betrodd vedkommende

Bestemmelsen stiller uttrykkelig krav til at hjelpemiddelet må være betrodd vedkommende person.

Dette vil si at det tekniske hjelpemiddelet må være overlatt til vedkommende under uttrykkelig eller stilltiende forutsetning av at det kun skal brukes som avtalt/forutsatt.

Dette kan for eksempelvis være at hjelpemiddelet er overlatt til en annen part for analyser og videreutvikling, med sikte på etterfølgende kommersialisering av produktet eller tjenesten.

Det bemerkes at et hjelpemiddel ikke er «betrodd» dersom det er funnet ved en tilfeldighet.

 

ⓘ 

Markedsføringsloven er et komplekst lovverk.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

 

 

Hvilke hjelpemidler omfattes?

Det er kun hjelpemidler av teknisk natur som omfattes – ikke de som er av kommersiell natur.

Som tidligere gjennomgått i artikkelen om markedsføringsloven § 28, så må det tekniske hjelpemiddelet også etter § 29 representere en viten som det er rimelig å beskytte.

Bestemmelsen verner først og fremst hjelpemidler som er kommet til uttrykk skriftlig eller fiksert på annen måte, herunder for eksempel modeller og skisser.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at også tekniske hjelpemidler som bare er betrodd muntlig kan anses beskyttet.

I det gitte tilfellet at vilkårene for å anvende § 29 ikke er oppfylt, så vil muligheten til å anvende markedsføringsloven § 25 være begrenset. Dette følger av forsiktighetsprinsippet som ble uttalt av Høyesterett i Mozell-dommen (Rt. 1995 s. 1908). Dog kan vurderingen være annerledes hvor det kan være snakk om flere/bredere krenkelse.

En del tekniske hjelpemidler som omfattes av bestemmelsen vil for øvrig kunne være beskyttet av åndsverkloven, designloven eller patentloven.

 

Hvem omfattes av bestemmelsen?

Bestemmelsen omfatter » Den som er blitt betrodd tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller eller lignende tekniske hjelpemidler i anledning av et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold […]».

I prinsippet innebærer dette at alle som via sitt forhold til bedriften har fått informasjon om tekniske hjelpemidler, rammes av bestemmelsen. Ved at bestemmelsen også omfatter forretningsforhold, vil utenforstående som via forhandlinger med bedriften blir betrodd tekniske hjelpemidler omfattes.

 

Må være tale om rettstridig utnyttelse i næringsvirksomhet

Som nevnt innledningsvis så vil opplysningene om de tekniske hjelpemiddelene være betrodd vedkommende. Dette betyr at man har oppnådd kunnskapen på lovlig vis. Det markedsføringsloven § 29 setter forbud mot er senere rettsstridig utnyttelse av disse tekniske hjelpemiddelene i næringsvirksomhet.

I rettspraksis har det blitt fremhevet at man må foreta en konkret rettsstridsvurdering i den enkelte sak for å vurdere om utnyttelsen er rettsstridig. Dette vil altså si at hva som ligger i rettsstridsreservasjonen vil avhenge av den konkrete situasjon.

 

ⓘ 

Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

 

 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale knyttet til din bedrifts håndtering av bedriftshemmeligheter, tekniske hjelpemidler og knowhow.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.