Kjøp av kjennetegn som søkeord – strid med god forretningsskikk?

I sak 1/2019 vurderer NKU hvorvidt Kystgjerdet AS (innklagde) sitt kjøp av Norgesgjerde AS og Vindex AS (klagere) sine kjennetegn som søkeord er i strid med reglene om god forretningsskikk.

20/12/2022

Markedsføringsloven § 25

Det følger av § 25 at det i næringsvirksomhet ikke må foretas handlinger som er i strid med god forretningsskikk. Hva som tilsvarer illojal praksis i næringslivet er en skjønnsmessig vurdering. Bransjepraksis kan ha betydning i en slik vurdering.

Partenes anførsler

Klagerne anførte at innklagdes bruk av deres kjennetegn som søkeord, og i annonser, medførte en betydelig omsetningssvikt for klagerne. Dette gjaldt særpregede firmanavn som klagerne hadde bygget opp. Videre mente klagerne at innklagdes bruk av et lignende slagord i seg selv var i strid med reglene i mfl. § 25. Klagers slagord er «Lev mer, mal mindre», mens innklagdes slagord er «Mal mindre, lev mer». Innklagde hevdet at søkeordene hadde blitt inkludert i Google Ads etter forslag fra Google, uten at innklagde hadde lest kritisk igjennom listen av søkeord. Innklagde informerte også om at de allerede hadde hatt en gjennomgang av de betalte søkeordene sine.

Næringslivets konkurranseutvalg konkluderte enstemmig

Næringslivets konkurranseutvalg konkluderte, slik de har gjort i lignende saker tidligere, med at kjøp av andres innarbeidede kjennetegn som søkeord er i strid med reglene om god forretningsskikk i mfl. § 25

Et sentralt poeng for utvalget var at begge klageres kjennetegn er tilstrekkelig særpregede til at en kan forvente et visst vern av ens eget merke. I tillegg har begge aktørene innarbeidet sitt kjennetegn i markedet.

På denne bakgrunn mente utvalget at kjøp av klagernes kjennetegn som søkeord er en urimelig utnyttelse av klagernes innsats og resultater. Utvalget mente at opptreden var en illojal handling, da innklagde ville få treff på søk av klagers innarbeidede kjennetegn, uten selv å ha investert i innarbeidelsen.

I tillegg til bruken av klagernes kjennetegn som søkeord hadde innklagde også omformulert den ene klagers slagord og brukt tilnærmet det samme i sin egen markedsføring. Til tross for at det ikke kunne påvises at slagordet var innarbeidet, mente utvalget at dette var enda et forhold som gjorde at innklagde samlet sett overtrådte terskelen for hva som er i strid med god forretningsskikk.

Sakens betydning

Saken føyer seg til rekken av uttalelser hvor NKU klart har uttrykt at kjøp av andres innarbeidede kjennetegn som søkeord er en praksis i strid med reglene om god forretningsskikk. Det verserer per dags dato en sak vedrørende spørsmålet i rettssystemet som ikke er endelig avgjort. I den aktuelle saken kom tingretten til at kjøp av andres kjennetegn som søkeord ikke er i strid med mfl. § 25. Saken er anket og spørsmålet er ikke endelig avgjort i domstolsapparatet. NKU stadfester dermed i den foreliggende sak sitt syn.

Vi gjør for ordensskyld oppmerksom på at vi ikke har prosedert saken.

Codex Advokat bistår din bedrift

Vi bistår i spørsmål om regelverket i markedsføringsloven eller tvisteløsning i den forbindelse både overfor Forbrukerombudet, i Næringslivets konkurranseutvalg og i domstolsapparatet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater