Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Varemerke

Et varemerke er et spesielt kjennetegn som skiller ditt produkt eller dine tjenester fra andre aktører i markedet. Ved valget mellom konkurrerende produkter vil kunden velge det produkt eller de tjenester som signaliserer kvalitet og som gir positive assosiasjoner.

Her finner du en oversikt over varemerkeprosessen i Norge. Her finner du pris for innsendelse av varemerkesøknad.

VaremerkeBruken av varemerker er derfor svært viktig i bedriftens markedsføringsstrategi, og er ofte et resultat av betydelige investeringer i form av tid og kapital. Det er derfor viktig å sikre seg de nødvendige rettigheter, for å unngå at andre aktører snylter på den innsats som er lagt ned og den innarbeidelse som er oppnådd.

Våre advokater har lang erfaring og vil kunne bistå med å sikre ditt varemerke.

Hva innebærer det at et varemerke er beskyttet?

Den som har et beskyttet varemerke, har enerett på å benytte dette i forbindelse med de varer eller tjenester merket er registrert for, samt andre varer/tjenester som anses likeartet med det ditt varemerke er registrert for. Dette betyr at ingen andre kan benytte ditt varemerke eller merker som er egnet til å forveksles innenfor samme varer/tjenester, og eventuelle likeartede varer/tjenester. Gjennom en varemerkeregistrering sikrer bedriften at ingen gratispassasjerer får benytte seg av den goodwill som er forbundet med produktet eller tjenester i markedet

Hvordan oppnår man beskyttelse av varemerke?

Varemerkebeskyttelse kan oppnås på to måter. Enten ved registrering, eller ved at varemerket gjennom innarbeidelse er blitt et særlig kjennetegn for de varer og tjenester det brukes for i omsetningskretsen. Ved innarbeidelse vil det være nødvendig å kunne fremvise dokumentasjon, noe som ofte er svært krevende.

Den viktigste begrunnelsen for å registrere varemerke er at man ved registrering slipper å måtte dokumentere at varemerket er innarbeidet i Norge, samt at man har konkret dokumentasjon på at merket er registrert. Dokumentasjonen kan brukes blant annet for å få stanset konkurrenter som krenker varemerkeregistreringen.

Patent på navn

«Patent på navn«er en betegnelse som brukes av mange om varemerkeregistrering. Betegnelsen er begrepsmessig ukorrekt. Hvis man vil sikre sine kjennetegn/merkevarer er det varemerkesøknad som er svaret. Gjennom en varemerkesøknad vil man oppnå en enerett til sitt kjennetegn i næringsvirksomhet for de varer/tjenester varemerket registreres for og likeartede varer/tjenester. Ønsker man derimot å sikre seg en enerett til en oppfinnelse, så er det patent som er svaret.

Hva kan registreres som varemerke?

Figurmerker

Et figurmerke vil si en avbildning av en figur eller logo uten tekst. Har din bedrift en unik logo som benyttes i markedsføring, bør denne søkes registrert som et figurmerke.

Ordmerker

Et ordmerke vil si at man søker registrert et ord som varemerke. Dette kan være foretaksnavnet eller navn på produktet. Det anbefales at man alltid sikrer seg rettighetene til det navnet man bruker for å identifisere bedriften, forutsatt at dette har tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres.

Slagord

Et slagord vil i de fleste tilfeller være registrerbart der det inneholder et element som «bærer merket», det vil si minst ett element den vanlige forbrukeren (gjennomsnittsforbrukeren) kan feste seg ved og huske.

Slagord som beskriver varer og tjenester eller som sier noe om kvalitet og egenskaper, kan ikke registreres som varemerke. Et slagord eller flerordsmerke som eksempelvis bare fremhever kvaliteten på produktet ditt eller profesjonaliteten deres, vil normalt ikke kunne registreres.

Kombinert merke

Et kombinert merke vil si at merket inneholder både ord og en logo/figur. Benytter din bedrift tekst og logo samlet som varemerke, vil en søknad for et kombinert merke være aktuelt.

Søker man et kombinert merke, vil det vernet man får ved registrering være helheten i merket, altså ord og logo sammen. Ønsker man vern for kun orddelen, så bør man i tillegg søke merket registrert som et ordmerke.

Dette er kun de mest sentrale varemerkekategoriene, listen er ikke uttømmende. Våre advokater vurderer om ditt varemerke kvalifiserer for beskyttelse og hvordan det best kan registreres for å ivareta din bedrifts interesser.

Krav for å oppnå registrering

Varemerkeloven stiller krav om at et varemerke må ha særpreg for å kunne registreres.

Det stilles med andre ord et krav om at varemerket må ha evnen til å skille dine varer og tjenester fra andres. Dette innebærer samtidig at rent beskrivende merker ikke vil kunne registreres, da slike merker kun gir uttrykk for egenskaper eller kvaliteter ved varene eller tjenestene man skal bruke merket for.

Det anbefales at man benytter et så særpreget varemerke som mulig. Dette vil gjøre det lettere for forbrukeren å kjenne igjen ditt merke som den som tilbyr en bestemt vare eller tjeneste.

Varemerkeloven stiller også krav om at det ikke må eksistere tidligere registrerte rettigheter som er forvekselsbar med søknaden. Patentstyret foretar en konkret vurdering av hver enkelt søknad.
Skulle Patentstyret avslå søknaden grunnet manglende særpreg eller med forveksling med tidligere registrert varemerke, vil man få muligheten til å argumentere mot avslaget.

Våre advokater bistår deg med å sikre varemerket!

Codex sine advokater har lang erfaring med registreringsprosessen av varemerker både i Norge og internasjonalt. Vi bistår deg med salg av varemerker eller lisensavtaler. Våre advokater har videre bred erfaring innenfor tvisteløsning innenfor varemerker.

Når varemerke er registrert

En varemerkeregistrering gir sterk beskyttelse av varemerket. Det er imidlertid også viktig at man aktivt beskytter sine rettigheter. Når man har et godt varemerke vil andre aktører bevisst eller ubevisst kunne forsøke å utnytte det ved å legge seg så nærme som mulig opp mot varemerket. Er disse varemerkene gått til registrering kan man angripe de på ulike måter.

Innsigelse mot varemerket

Etter varemerkeloven § 26 kan man innen tre måneder fra registreringen ble publisert, fremsette en innsigelse mot varemerket. Patentstyret vil etter argumentasjon fra partene foreta en ny vurdering av registreringen.

Administrativ overprøving av varemerke

I de tilfeller hvor innsigelsesfristen er utløpt, kan man begjære administrativ overprøving av det registrerte varemerke jf. varemerkeloven § 35. Administrativ overprøving representerer et økonomisk alternativ til domstolsbehandling av rettighetene.

Våre advokater har lang erfaring med både innsigelser, administrativ overprøving og domstolsbehandling. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Fornyelse og bruk av varemerke

Et varemerke må fornyes hvert tiende år jf. varemerkelovens § 32 jf. § 33. Dette betyr at en varemerkeregistrering i prinsippet kan vare evig.

Selv om en varemerkeregistrering vil kunne vare evig, har man i henhold til varemerkeloven § 37 en plikt til å bruke varemerket. Bruksplikten trer i kraft fem år etter at varemerket ble endelig registrert. Hvis man ikke tar i bruk varemerket, vil tredjeparter kunne begjære varemerket slettet gjennom administrativ overprøving.

Last ned vår PDF-guide

Pdf standardbilde

Portefølje Last ned PDF

Pdf standardbilde Tvisteløsning Last ned PDF

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.