Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

NKU sak 2/2020 - Produktetterligning og kopiering av slagord

Sak 2/2020 omhandler spørsmål om produktetterligning i strid med markedsføringsloven. Innklagdes leskur, som brukes til busstopp og liknende, ble hevdet å være for lik klagers originale design. Innklagde var også forhandler av klagers egne leskur og NKU vurderte i saken hvorvidt innklagdes leskurs nærhet i design dermed krenket reglene om god forretningsskikk i markedsføringsloven.

Rettslig grunnlag – markedsføringsloven

Reglene om produktetterlikning er regulert i mfl. § 30. Etter denne bestemmelsen foreligger en ulovlig etterligning dersom det er en forvekslingsfare mellom et originalt produkt og et annet produkt. Etterlikningen må samtidig anses for å være en urimelig utnyttelse av den originale produsentens innsats eller resultat for at den skal være ulovlig. At noe er en urimelig utnyttelse forutsetter at etterligneren har vært kjent med originalprodusentens produkt. I tillegg har vilkåret en grense mot de tilfeller hvor originalprodusenten selv har kopiert en annens produkt eller har skapt noe som ikke er annet enn en standardvare.

Kravet om forvekslingsfare i mfl. § 30 må vurderes ut fra et kundeperspektiv. For tilfeller hvor kundegruppen er profesjonell skal det mer til for å statuere etterlikning enn hvor forbrukere er målgruppen.

Mfl. § 25 er en generalklausul og skal hindre opptreden i strid med god forretningsskikk. Bestemmelsen henviser til en konkret og skjønnspreget vurdering som skal forhindre illojal praksis i næringslivet. Mfl. § 25 kan få betydning dersom tvisten har andre momenter utover det som er regulert i spesialbestemmelsen.

Les mer om bestemmelsene:

Partenes anførsler

Klager anførte at innklagde ikke utnyttet de variasjonsmuligheter som forelå for leskurene. Klager anførte videre at leskurene var særpreget og et resultat av selvstendig designarbeid som nyter stor anerkjennelse.

Sentralt for klagers argumentasjon i relasjon til mfl. § 25 er at innklagde på et tidspunkt var forhandler av klagers produkt og således var godt kjent med klagers suksess på det norske markedet.

Innklagde pekte på konkrete ulikheter ved de to leskurene og hevdet at disse forskjellene var tilstrekkelig for å eliminere noen form for forvekslingsfare. Videre anførte innklagde at klagers leskur var inspirert av et annet leskur. Samtidig hevdet innklagde at klager ikke hadde lidt noe form for tap på grunn av innklagdes leskur.

Næringslivets konkurranseutvalgs enstemmige uttalelse

Utvalget kom til at det var tale om en ulovlig etterlikning av klagers leskur. Selv om det stilles funksjonelle krav til utformingen av leskur, foreligger det likevel store variasjonsmuligheter. Innklagde hadde ikke benyttet seg av de friheter som forelå i utformingen av designet, slik at helhetsinntrykket av de to skurtypene ble svært likt. Til tross for at det her var snakk om profesjonelle kunder, mente NKU at det foreslå forvekslingsfare pga leskurenes likheter. Selv om kundegruppen er profesjonell kan man ikke forvente at innkjøper sitter med begge modellene foran seg til enhver tid i vurderingen av designet, ei heller at innkjøper har fullstendig kontroll over hvilken aktør som har produsert de ulike produktene.

Videre kom NKU til at innklagde hadde utnyttet sin særlige posisjon som forhandler av klagers produkt på en måte som er i strid med reglene om god forretningsskikk.  Utvalget uttalte at når en aktør er forhandler av noen andres produkt samtidig som den selv produserer egne varianter av samme varen er aktøren forpliktet til å holde enda større avstand til den andres design. En forhandler kjenner både produktet, salgsargumentene og kundens behov.

Codex Advokat bistår deg

Codex Advokat har lang erfaring i spørsmål om produktetterligning og god forretningsskikk. Vi kan bistå i tvisteløsning mellom partene og overfor Forbrukerombudet, Næringslivets konkurranseutvalg samt i domstolsapparatet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.