SSA-K: [Kjøpsavtalen]

To mennesker står i et rom og undersøker en server. Foto

Dersom du skal kjøpe IT og konsulenttjenester kan du bruke kontraktsmalene kalt statens standardavtaler (SSA). Det finnes ulike avtaler tilpasset forskjellige formål. Avtalene er gratis å bruke og ligger tilgjengelig på nett. Men når bør du benytte deg av SSA-K?

20/09/2022

Når skal du bruke SSA-K?

SSA-K angår lisensiering/kjøp av standard programvare eller IT-utstyr uten særskilte tilpasninger. Kjøpsavtalen kan også tas i bruk når kunden selv kan beskrive klart hvordan utstyret eller programvaren skal tilpasses kundens behov.

Ved kjøp hvor det er behov for større tilpasninger av programvaren er utviklingsavtalene, SSA-T og SSA-S, bedre egnet

Ved skytjenester og SaaS bør man anvende SSA-L. Man bør imidlertid foreta en konkret vurdering av hvilken avtale som bør benyttes.

SSA-K – De ulike dokumentene

Hovedavtalen suppleres av ti bilag som kan revideres for å omfatte de forhold som er aktuelle i den enkelte sak. Kun de bilag som er nødvendige for det konkrete tilfellet trenger å fylles ut. I hovedavtalens punkt 1.2 skal det oppgis hvilke bilag som er tatt i bruk.

For at rangordningen regulert i avtalen skal bli overholdt er det viktig at man ikke endrer nummerering på de bilagene som tilhører standardavtalen. Partene kan legge til andre bilag for å utfylle avtalen. I hovedsak er det bilagene som revideres og endres til partenes behov. Det er derfor viktig å utarbeide disse grundig.

Bilag 1 – Kundens kravspesifikasjon

I bilaget skal kunden fylle ut de krav som stilles til programvaren eller utstyret. Som utgangspunkt skal det angå behovs- og funksjonskrav. Tekniske krav kan spesifiseres på et minstenivå eller som kundens absolutter. Ved utfylling er det viktig å være presis i angivelsen av kravenes betydning. Andre viktige forhold slik som at det skal utføres særskilt godkjenningsprøve beskrives i bilaget. Dersom godkjenningsprøve kreves skal nærmere omfang beskrives i bilag 5.

Bilag 2 – Leverandørens beskrivelse av leveranser

Bilaget fylles ut av leverandøren. Basert på kundens kravspesifikasjon i bilag 1 skal leverandøren beskrive hvordan oppgavene vil løses. Kundens krav til leveransen skal ikke endres gjennom dette bilaget. Leverandøren kan imidlertid påpeke feil, avvik og forbehold dersom dette gjøres tydelig.

Bilag 3 – Kundens tekniske plattform

Kunden fyller ut bilaget dersom programvaren eller utstyret skal fungere sammen med kundens allerede eksisterende tekniske plattform. For de tilfeller skal også kunden nærmere beskrive denne plattformen.

Bilag 4 – Leveringstidspunkt og andre frister

Avtalt leveringstidspunkt og sted angis i dette bilaget. Det skal påpekes dersom kunden vil ha en annen frist enn hovedavtalens fem virkedager for å melde innvendinger mot ytelsen.

Om partene skal benytte dagbøter ved eventuelle forsinkelser skal dette fremgå av bilaget. Reglene i hovedavtalen knyttet til satser og beregningsgrunnlag gjelder dersom avtalte avvik ikke fremkommer i bilaget. Se hovedavtalens punkt 6.2 om dagbotreguleringer.

Bilag 5 – Godkjenningsprøve

Dersom det i bilag 1 er krevd godkjenningsprøve skal prøvens nærmere art og omfang beskrives her. Hovedavtalens punkt 2.2.2 angir kriterier for at leveransen skal godkjennes. I tilfeller hvor kunden ønsker andre eller mer detaljerte kriterier for godkjenning skal disse spesifiseres her. Det samme gjelder definisjoner av feil samt frister for godkjenning.

Bilag 6 – Administrative bestemmelser

Bilaget samler informasjon om samarbeidet mellom partene samt andre administrative bestemmelser. Kunden fyller i utgangspunktet ut dokumentet, men kan be leverandøren om å fylle ut deler av bilaget. Leverandørens forpliktelser fremgår da av bilag 1.

Bilag 7 – Samlet pris og prisbestemmelser

Priser og betingelser i tilknytning til regulering av prisbetingelsene skal fremgå av bilaget. Videre skal spørsmål om eiendomsrett og disposisjonsrett adresseres dersom det skal være andre ordninger enn etter hovedavtalen.

Bilag 8 – Endringer i den generelle avtaleteksten

Hovedavtalens ordlyd skal ikke endres, slik at alle endringer i hovedavtalen føres i bilag 8 så fremt avtalen selv ikke angir at endringer skal følge av andre bilag. De førte endringene vil være gjeldende fremfor avtalens opprinnelige regulering.

Bilag 9 – Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen

Ved ønske om endring av leveransen etter at avtalen allerede er inngått skal disse fortløpende føres inn i bilaget.

Bilag 10 – Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare

Kopier av lisensavtaler og betingelser skal legges ved i dette bilaget. Det gjelder også for fri programvare som er omfattet av leveransen.

Hva er viktig å huske på?

Ved avtaleinngåelsen er det viktig å være nøyaktig og grundig i utfylling av bilagene. Både kunde og leverandør vil spare mye ressurser ved å tydelig avklare forventninger og krav tidlig i prosessen, slik at man øker sannsynligheten for å unngå konflikter på et senere tidspunkt i prosessen.

Det anbefales også å tenke gjennom fremtidig behov for drift og vedlikehold. I tilfeller hvor kunden trenger bistand til dette kan det være fordelaktig å inngå en slik avtale med leverandøren av tjenesten.

Regulering av rettigheter, ansvarsforhold, samt andre sentrale forhold i avtalen kan selvsagt forhandles. Endringer til hoveddokumentet legges i endringskatalogen.

Har du spørsmål relatert til SSA-avtalene?

Codex Advokat kan bistå ved inngåelse av avtaler og har lang erfaring med SSA-K, samt andre SSA-avtaler. Vi kan bistå med rådgivning i valg av avtale samt utarbeidelse/endringer av avtalen for ditt behov. Vi bistår også regelmessig med tvisteløsning i forbindelse med kontakter, både i forhold til utenrettslige forlik, prosesser for de alminnelige domstolene eller voldgift.

SSA- type saker har vi blant annet gjort følgende:

  • Bistått med kontrakts-utarbeidelser, forhandlinger og tvisteløsning i flere store ERP- prosjekter basert på ulike SSA- avtaler, både innenfor retail, kraftforsyning og reiseliv.
  • Bistått med kontrakts-utarbeidelser, forhandlinger og tvisteløsning i flere større software- utviklingprosjekter basert på SSA.
  • Bistått i flere større prosjekter basert på Microsoft Dynamics 365.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater