Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kontraktsbrudd

En mann står i et kontorlandskap

Kontraktsbrudd foreligger i utgangspunktet når en part ikke oppfyller sin del av en avtale. Det finnes mange ulike kontrakter, samt mange eksempler på kontraktsbrudd. Men hvordan vet du om det foreligger et kontraktsbrudd i ditt tilfelle?

Dette får du vite om kontraktsbrudd:

Hva er kontraktsbrudd?

Kontraktsbrudd foreligger i utgangspunktet når en part ikke oppfyller sin del av en avtale.

Eksempler på kontraktsbrudd er:

 • Manglende eller forsinket levering.
 • Mangler ved varen/tjenesten.
 • Manglende medvirkning.
 • Manglende eller forsinket betaling.
 • Forventet/antesipert kontraktsbrudd.

 

Kontraktstyper

Det finnes mange typer kontrakter, herunder:

Det kan dreie seg om blant annet:

Når foreligger det kontraktsbrudd?

Grunnlaget for å vurdere om det foreligger kontraktsbrudd, er naturligvis i utgangspunktet kontrakten mellom partene, men også preseptorisk (ufravikelig) og deklaratorisk (fravikelig) lovgivning og bakgrunnsrett. Bakgrunnsretten er de regler som kommer til anvendelse dersom partene ikke har avtalt noe spesifikt om de spørsmål saken gjelder.

Det finnes en rekke lovreguleringer, som er av betydning i ulike kontraktsforhold. Her kan det nevnes:

 • Avtaleloven
 • Lov om kjøp
 • Finansavtaleloven
 • Forsikringsavtaleloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Husleieloven
 • Lov om meglertjenester

For internasjonale avtaler kan overnasjonale lover, som traktater, EU-lovgivning og handelsavtaler også få betydning, samt særskilte lover/regler i landet motparten har hovedkontor. I kontraktsforhold mellom selskaper har erfaringsmessig kontraktene og bestemmelsene der, større betydning enn lovreguleringer, selv om de naturligvis også er relevante ved slike partsforhold.

Rettsutviklingen

Avtaler/kontrakter fyller en svært viktig samfunnsmessig funksjon, og regelen er naturligvis at avtaler skal holdes. Det finnes enkelte begrensninger i ansvaret, som regler om force majeure, kontrollansvar og rimelighetssensur, men den klare hovedregel er at avtaler skal holdes slik de er inngått.

Utviklingen har på enkelte områder gått i retning av sterkere lovregulering, noe som gjelder spesielt på forbrukerområdet. På andre områder derimot, spesielt hva gjelder det teknologiske, herunder for IT, har det utviklet seg et sett med standardavtaler (ofte ganske omfattende) og kontraktsvilkår, blant annet fordi lovgivningen ikke henger med, og fordi partene ofte har behov for avtaler tilpasset kontraktsområdet og sine konkrete interesser og behov.

Misligholdsbeføyelser

Kontraktsbrudd og mislighold av kontrakter håndteres forskjellig fra fagfelt til fagfelt. Kontraktsbrudd gir normalt rett til såkalte misligholdsbeføyelser. Eksempler på misligholdsbeføyelser, eller rettigheter ved mislighold av kontrakt, er:

 • Rett til oppfyllelse av kontrakten er den retten man har til å kreve levering eller betaling som avtalt, selv om den andre kontraktsparten er kommet i mislighold.
 • Tilbakeholdsrett i egen ytelse er retten til å holde tilbake sin ytelse, inntil kontraktsparten leverer det vedkommende skal etter kontrakten.
 • Rett til retting innebærer at man har krav på at kontraktsparten utbedrer/retter opp i mangler i levert ytelse.
 • Rett til omlevering, som er realdebitors rett til å få levere en ny gjenstand/tjeneste i stedet for den mangelfulle.
 • Prisavslag, som er retten til prisreduksjon, dersom du rettslig sett er nødt til å avfinne deg med en mangelfull levering.
 • Oppsigelse. Ved mislighold kan det i løpende avtaler foreligge rett til oppsigelse. Mange kontraktstyper inneholder rett til oppsigelse uavhengig av mislighold. Der mislighold er grunnlag for oppsigelse, må det vurderes om det også foreligger hevingsrett, som har umiddelbar virkning.
 • Hevingsrett foreligger normalt ved vesentlig mislighold. Det innebærer at avtaleforholdet avsluttes umiddelbart. Mange avtaler regulerer hva som skal anses å utgjøre vesentlig kontraktsbrudd.
 • Erstatning ved kontraktsbrudd. Oppstår det tap som følge av kontraktsbrudd, kan det foreligge rett til erstatning. Omfanget er naturligvis avhengig av tapet og avtalens innhold, men også ofte av om det er et direkte eller indirekte tap. Påregnelighet og adekvans er også normalt vilkår for erstatning.

Valg av misligholdsbeføyelser

Ved mislighold av kontrakt, kan kontraktsparten ha rett til én eller flere av ovennevnte misligholdsbeføyelser. Generelt gjelder at det må foreligge et kontraktsbrudd for at en skal kunne ta i bruk misligholdsbeføyelser.

For at det skal foreligge rett til heving, må det foreligge vesentlig kontraktsbrudd.

Er det først lidd et tap, vil det oftest gi grunnlag for krav om erstatning, men det er også avhengig av hva som er kontraktsfestet, og om det er et direkte eller indirekte tap. Hvilke misligholdsbeføyelser en skal velge, vil ellers variere, avhengig av partens interesser og øvrige omstendigheter i avtaleforholdet. Advokatbistand med kontraktsbruddet kan da være å anbefale.

Arbeid med kontraktsbrudd

Sentralt i advokatens arbeid med kontraktsbrudd, er innledningsvis avklaring av hva som er avtalt mellom partene og de faktiske forhold. Samtidig eller deretter arbeides det med dokumentering av brudd. Når disse forholdene er avklart, må det foretas valg mht. de misligholdsbeføyelser som er tilgjengelige. Dette følges opp med fremming og eventuelt bestridelse av krav.

Arbeidet foregår både utenrettslig, for domstoler og ved voldgift. Tiden som går er ofte av betydning for de valg som gjøres. Som ledd i å sikre klientens interesser kan det være aktuelt med rettslige krav, både ved ordinær prosess, midlertidig forføyning og arrest.

Viktigheten av gode kontrakter

For å unngå konflikt og kontraktsbrudd, er det av stor betydning å utarbeide gode kontrakter, hvor partenes interesser blir ivaretatt på en tilstrekkelig og klar måte, og risiko fordeles på en måte som understøtter oppfyllelse av kontrakten fra begge parters side. Advokatbistand er derfor nyttig både ved rådgivning og bistand i forkant av kontraktsinngåelsen, men naturligvis også dersom kontraktsbrudd likevel skulle oppstå.

Hva gjør våre advokater for deg?

Våre advokater har lang og inngående erfaring med kontraktsbrudd, både for den som påstår å være utsatt for kontraktsbrudd og den som bestrider det. Vi bistår både gjennom forutgående rådgivning og utforming av kontrakter, ved oppfølging av kontrakten underveis i avtaleforholdet, ved tvister og ved prosesser for domstolene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.