Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Kontraktsbrudd

En mann står i et kontorlandskap

Når en part i et avtaleforhold ikke overholder sin del av avtalen kan det være tale om et kontraktsbrudd. Kontraktsbrudd, eller mislighold som det også kalles, er ofte relatert til forsinkelse eller at det som skal leveres har feil og mangler. Kontraktsbrudd vil normalt utløse ulike rettigheter – misligholdsbeføyelser – for den andre part, for eksempel rett til å kreve omlevering, prisavslag, heving eller erstatning. Hvordan vet du om det foreligger et kontraktsbrudd i ditt tilfelle? Og hva har du i så tilfelle krav på?

Dette får du vite om kontraktsbrudd:

Hva er kontraktsbrudd?

Et kontraktsbrudd foreligger når en eller flere parter ikke etterlever innholdet i en avtale som er inngått.

Eksempler på kontraktsbrudd er:

 • Manglende eller forsinket levering
 • Mangler ved varen/tjenesten
 • Manglende medvirkning
 • Manglende eller forsinket betaling
 • Forventet/antesipert kontraktsbrudd

Kontraktsbrudd er ressurskrevende og forstyrrer daglig drift.

Lar du våre erfarne advokater håndtere kontraktsbruddet, kan du heller fokusere på det du skal drive med.

Hvilke kontraktstyper finnes?

Det finnes svært mange ulike typer kontrakter. Mange tenker kanskje først og fremst på avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester, men kontrakter kan også dreie seg om for eksempel:

 • Advokattjenester
 • Forlagstjenester
 • Forvaltning
 • Franchise
 • Immaterielle rettigheter
 • Leasing
 • Lisens
 • Megleroppdrag
 • Musikkontrakter
 • Opphavsrett
 • Overvåking

Vi har for eksempel:

Slik hjelper våre advokater deg:

Våre advokater bistår deg med råd og veiledning dersom det skulle oppstå uenighet og tvist om kontrakten.

Hva er grunnlaget for å vurdere om det foreligger kontraktsbrudd?

Grunnlaget for å vurdere om det foreligger kontraktsbrudd, er naturligvis først og fremst kontrakten mellom partene. Det kan også være regler i lover og forskrifter som regulerer forholdet mellom partene, og videre kan bransjepraksis og rettspraksis gi viktige holdepunkter for hva som er innenfor eller utenfor akseptabel opptreden.

Bakgrunnsretten er de regler som kommer til anvendelse dersom partene ikke har avtalt noe spesifikt om de spørsmål saken gjelder. Noen lover har bestemmelser som kalles preseptoriske, da har ikke partene anledning til å avtale noe annet enn det som følger av loven.

Partene står i mange tilfeller relativt fritt til å bestemme hva som skal stå i en avtale og hva som skal utgjøre kontraktsbrudd. Har man kommet i skade for å ta inn vilkår som er i strid med ufravikelig lovgivning kan hele eller deler av avtalen være ugyldig.

Det finnes en rekke lovreguleringer som er av betydning i ulike kontraktsforhold. Her kan nevnes avtaleloven, lov om kjøp, finansavtaleloven, forsikringsavtaleloven, arbeidsmiljøloven, husleieloven og lov om meglertjenester.

For internasjonale avtaler kan overnasjonale lover, som traktater, EU-lovgivning og handelsavtaler også få betydning, samt særskilte lover/regler i landet hvor motparten har sitt hovedkontor.

I kontraktsforhold mellom selskaper har erfaringsmessig kontraktene og bestemmelsene der, større betydning enn lovreguleringer, selv om de naturligvis også er relevante ved slike partsforhold.

Slik hjelper våre advokater deg:

Det kan være nødvendig med profesjonell bistand for å klarlegge om det er snakk om et kontraktsbrudd.

Hvilken retning går rettsutviklingen?

Avtaler fyller en svært viktig samfunnsmessig funksjon, og regelen er naturligvis at avtaler skal holdes. Det finnes enkelte begrensninger i ansvaret, som regler om force majeure, kontrollansvar og rimelighetssensur, men den klare hovedregel er at avtaler skal holdes slik de er inngått.

Den klare hovedregel er at avtaler skal holdes.

Utviklingen har på enkelte områder gått i retning av sterkere lovregulering, noe som gjelder spesielt på forbrukerområdet. På andre områder derimot, spesielt hva gjelder det teknologiske, herunder for IT, har det utviklet seg et sett med standardavtaler (ofte ganske omfattende) og kontraktsvilkår, blant annet fordi lovgivningen ikke henger med, og fordi partene ofte har behov for avtaler tilpasset kontraktsområdet og sine konkrete interesser og behov.

Standardavtaler er som regel balanserte avtaler fremforhandlet av interesseorganisasjoner. Også standardavtaler bør som regel tilpasses for å fungere optimalt i et gitt avtaleforhold.

Misligholdsbeføyelser

Kontraktsbrudd og mislighold av kontrakter håndteres forskjellig fra fagfelt til fagfelt. Kontraktsbrudd gir normalt rett til såkalte misligholdsbeføyelser.

En misligholdsbeføyelse er en rettighet i form av et virkemiddel eller en sanksjon som kan gjøres gjeldende av den part som er utsatt for kontraktsbrudd.

Eksempler på misligholdsbeføyelser

Rett til oppfyllelse

Den retten man har til å kreve levering eller betaling som avtalt, selv om den andre kontraktsparten er kommet i mislighold.

Tilbakeholdsrett

Retten til å holde tilbake sin ytelse, inntil kontraktsparten leverer det vedkommende skal etter kontrakten.

Rett til retting

Rett til retting innebærer at man har krav på at kontraktsparten utbedrer/retter opp i mangler i levert ytelse.

Rett til omlevering

Rett til omlevering, som er realdebitors rett til å få levere en ny gjenstand/tjeneste i stedet for den mangelfulle.

Prisavslag

Retten til prisreduksjon, dersom du rettslig sett er nødt til å avfinne deg med en mangelfull levering.

Oppsigelse

Ved mislighold kan det i løpende avtaler foreligge rett til oppsigelse. Mange kontraktstyper inneholder rett til oppsigelse uavhengig av mislighold. Der mislighold er grunnlag for oppsigelse, må det vurderes om det også foreligger hevingsrett, som har umiddelbar virkning.

Hevingsrett

Foreligger normalt ved vesentlig mislighold. Det innebærer at avtaleforholdet avsluttes umiddelbart. Mange avtaler regulerer hva som skal anses å utgjøre vesentlig kontraktsbrudd.

Erstatning

Fører et kontraktsbrudd til et økonomisk tap for den andre part, kan det på visse vilkår gi rett til erstatning. Omfanget er naturligvis avhengig av tapet og avtalens innhold, men også ofte av om det er et direkte eller indirekte tap. Påregnelighet og adekvans er også normalt vilkår for erstatning.

Hvilke misligholdsbeføyelser skal du velge?

Ved mislighold av kontrakt kan den andre part ha rett til å gjøre gjeldende én eller flere misligholdsbeføyelser.

Generelt gjelder at det må foreligge et kontraktsbrudd for at en skal kunne ta i bruk misligholdsbeføyelser. For at det skal foreligge rett til heving, må det foreligge vesentlig kontraktsbrudd.

Er det først lidd et tap, vil det oftest gi grunnlag for krav om erstatning, men det er også avhengig av hva som er kontraktsfestet, og om det er et direkte eller indirekte tap. Hvilke misligholdsbeføyelser en skal velge vil ellers variere, avhengig av partens interesser og øvrige omstendigheter i avtaleforholdet. Advokatbistand kan da være å anbefale.

Slik hjelper våre advokater deg:

Ved kontraktsbrudd bistår vi deg med veiledning og rådgivning om hvilke misligholdsbeføyelser som er tilgjengelige i din situasjon.

Hvordan arbeider advokaten i en sak som involverer eventuelt kontraktsbrudd?

Når vi yter bistand ved kontraktsbrudd, starter vi med å forsøke å bringe på det rene hva som er avtalt mellom partene og klarlegge de faktiske forhold. Skriftlighet gjør denne jobben lettere enn der kontakten kun har vært muntlig. Det er i den innledende fasen også viktig å dokumentere avtalebruddet, og ikke minst å reklamere innen rimelig tid. For sen reklamasjon kan føre til at krav går tapt.

Ved mulig kontraktsbrudd er tidsaspektet svært viktig. For sen reklamasjon kan føre til at man mister retten til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Det kan være nødvendig å reklamere før man har full oversikt over skadevirkningene.

Når juss og faktum er klarlagt må det tas stilling til hvilke misligholdsbeføyelser som står til disposisjon. Det kan være aktuelt å kombinere flere for å redusere skadevirkningene mest mulig. Deretter fremmes krav overfor motparten, eventuelt skal mottatte krav bestrides.

En tvistesak bør som regel søkes løst gjennom forhandlinger, men noen ganger er det uunngåelig at tvisten må løses av domstolene eller gjennom voldgift. Tidsaspektet er ofte av betydning for de valg som gjøres. Som ledd i å sikre klientens interesser kan det være aktuelt med rettslige krav, både ved ordinær prosess, midlertidig forføyning og arrest.

Ved kontraktsbrudd må både faktum og juss vurderes, og partene er ofte uenige.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom hele prosessen, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Viktigheten av gode kontrakter

For å unngå konflikt og kontraktsbrudd er det av stor betydning å ha gode og tydelige kontrakter, hvor begge parters interesser blir tilfredsstillende ivaretatt. Det er også viktig å fordele risiko på en måte som understøtter oppfyllelse av kontrakten fra begge parters side. Advokatbistand er derfor like viktig i forkant av kontraktsinngåelsen som når kontraktsbruddet er et faktum.

Slik hjelper våre advokater deg

Det kan spare deg for tid og penger å bruke profesjonell bistand i en tidlig fase. Bruk gjerne våre advokater i forkant av avtaleinngåelsen, og vi hjelper deg gjerne med å utforme en skreddersydd kontrakt.

Hva gjør våre advokater for deg?

Våre advokater har lang og inngående erfaring med ulike former for kontraktsbrudd på en rekke områder. Vi bistår både den som påstår å være utsatt for kontraktsbrudd, og den som bestrider det. Ofte bunner uenigheten i at kontrakten ikke gir en balansert fordeling av rettigheter og plikter i avtaleforholdet. Vi ser at gode og gjennomtenkte avtaler reduserer konfliktnivået, og at det har stor nytteverdi å ha en profesjonell part med på laget når kontrakten skal utformes. Men ikke alle kontraktsbrudd kan unngås, og skulle situasjonen oppstå er vi gjerne din støttespiller. Det gjelder også dersom det skulle komme til tvist og rettslig prosess for domstolene.

Du får bistand med blant annet følgende:

 • Vi utformer gode og balanserte avtaler som reduserer risikoen for kontraktsbrudd.
 • Oppstår det konflikt hjelper vi deg med å avklare om det er tale om et kontraktsbrudd.
 • Ved kontraktsbrudd bistår vi med å få oversikt over faktum og juss, og sikrer at det blir sendt en rettidig reklamasjon.
 • Vi hjelper deg med å vurdere tilgjengelige misligholdsbeføyelser og fremme krav overfor motparten.
 • Vi gir råd under hele prosessen og kan bistå ved forhandlinger.
 • Vi prosederer saken din for domstolene ved behov.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.