Statens standardavtaler (SSA): Hva er det og hvilken bør du velge?

En dame ser på en mann. Foto

Statens standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler tilpasset kjøp av IT og konsulenttjenester. Malene er gratis å bruke, og er tilgjengelige på norsk og engelsk. Det finnes flere forskjellige avtaler, men hvilken avtale bør du velge?

19/09/2022

Hva er Statens standardavtaler (SSA)?

SSA er maler utarbeidet av Difi. Innspill fra kundesiden og leverandørsiden er tatt inn i utviklingen av kontraktene, slik at avtalene danner et godt grunnlag for en avtale som kan aksepteres av begge parter. Malene brukes dermed mye i private kjøpsavtaler av IT produkter og konsulenttjenester.

Avtalene består av en generell hovedtekst og tilhørende bilag. Den generelle hovedteksten angir hva partene skal prestere på et overordnet nivå, og inneholder blant annet sentrale kjøpsrettslige bestemmelser og klausuler om immaterielle rettigheter. Endringer i hovedteksten gjøres i et eget endringsbilag.

I bilagene kan kontrakten tilpasses ditt behov i større grad. Det er i bilagene partene har anledning til å foreta en nærmere regulering av den spesifikke leveransen, og det er her man blant annet skal presisere hva leverandøren skal levere, til hvilken pris og når det skal leveres.

Hvilken avtale bør du velge?

Statens standardavtale for konsulentoppdrag

Dersom man skal kjøpe rene konsulenttjenester, skal man velge bistandsavtalen (statens standardavtaler om konsulenttjenester ssa-b) eller oppdragsavtalen (SSA-O). Det vil her bl.a. være viktig å regulerekompetanse-overføring, slik at oppdragsgivers ansatte får nødvendig kompetanse til å drifte oppgavene etter at oppdragstaker har utført arbeidet etter avtalen.

Bistandsavtalen bør brukes nå man ikke kjenner til resultatet av oppdraget. I denne avtalen er det kunden, og ikke konsulenten, som har ansvar for sluttresultatet. Det foreligger altså ingen resultatforpliktelse fra leverandøren, og kunden må derfor jobbe tett sammen med leverandøren for å sikre at løsningen dekker behovet.

Oppdragsavtalen er egnet for oppdrag der sluttresultatet er bestemt. Under en slik avtale foreligger det en resultatforpliktelse fra leverandøren, men kunden må spesifisere kravene til resultatet. Vær oppmerksom på at denne avtalen ikke regulerer undersøkelser eller testing av resultatet, eller krav til godkjenning av resultatet. Denne avtalen bør dermed ikke brukes i forbindelse med IT utvikling.

Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Dersom man skal kjøpe IT-utstyr eller programvare, uten endringer eller tilpasninger, kan man bruke kjøpsavtalen (SSA-K). Kjøpsavtalen passer også for tilpasning av programvare, dersom kunden på forhånd kan spesifisere nøyaktig hvilke tilpasninger som skal gjøres. Leverandøren vil levere ferdig tilpasset programvare.

I bilagene til denne avtalen kan man bl.a. spesifisere art og omfang av en særskilt godkjenningsprøve av programvaren. I bilagene skal man også inkludere lisensbetingelser for programvaren, samt evt. lisensbetingelser for fri programvare dersom det er tatt i bruk.

Kjøp av løpende tjenester over Internett («as -a-service»)

Dersom du skal kjøpe løpende tjenester over internett («as-a-service») bør du velge avtalen om løpende tjenestekjøp (SSA-L). Denne avtalen er egnet til kjøp av standard skytjenester/abonnement-tjenester, og kan også omfatte installasjon, tilpasninger og integrasjoner.

Avtalen kan benyttes i forhold til ulike tjenesteleveranser, herunder:

  1. IaaS- levering av datainfrastruktur over nettverk.
  2. PaaS- levering av plattform/driftsmiljø for kundens applikasjoner.
  3. SaaS- levering av eksisterende applikasjoner.

Bilagene gir mulighet til å spesifisere en plan for etableringsfasen, dersom en etableringsfase er nødvendig. Dette er imidlertid ofte ikke nødvendig i levering av standardiserte skytjenester/applikasjoner, da kunden ofte kun vil motta innloggingsdetaljer når tjenesten er klar. Bilagene regulerer også kundens kravspesifikasjon og leverandørens beskrivelse av tjenesten.

Ved kompliserte driftstjenester knyttet til systemer/applikasjoner anbefales heller SSA-D (driftsavtalen).

Kjøp av IT-system utviklet spesielt for kunden

Ved kjøp av IT-system som er utviklet spesielt for kunden, bør du velge enten utviklings- og tilpasningsavtalen (SSA-T) eller smidigavtalen (SSA-S).

SSA-T; Utviklings- og tilpasningsavtalen

SSA-T kan brukes både ved utvikling av kildekode for kundens løsning, og ved tilpasning av eksisterende programvare. Denne avtalen åpner for en fastprismodell, og kunden må dermed utarbeide en detaljert og utfyllende kravspesifikasjon i forkant av avtaleinngåelse.

I denne avtalen er det leverandøren som eier alle immaterielle rettigheter, men kunden vil få en bruksrett til programvaren. I bilagene skal det spesifiseres en fremdriftsplan for prosjektet og tidspunkter for delleveranser. Kunden skal oppgi informasjon i forbindelse med evt. dagbøter ved forsinkelser, samt krav og omfang i forbindelse med akseptansetest og godkjenning av programvaren.

SSA-S; Smidigavtalen

Ved bruk av smidigavtalen vil kundens behov være bestemt, men man trenger ikke å utarbeide en detaljert løsningsspesifikasjon på forhånd. Spesifisering av løsningen gjøres i tett samarbeid mellom kunden og leverandøren i forberedelsesfasen. Det er vanlig å endre på og omprioritere spesifikasjonene underveis i leveringsfasen.

Ved bruk av en slik avtale må beslutninger tas løpende, og personer med beslutningsmyndighet bør dermed være involvert i prosjektet. Hver av partene anbefales å ha en prosjektleder, som er ansvarlig for utførelsen av prosjektet på sin side. Smidig metodikk er avhengig av at prosjektlederen hos kunden i stor grad er tilgjengelig slik at beslutninger kan tas fortløpende.

I bilagene til SSA-S skal det utarbeides en leveranseplan som regulerer aktiviteter slik som levering, utvikling og testing. Dette dokumentet bør oppdateres etter hver delleveranse.

SSA-S bruker en prismodell der kunden betaler løpende for utviklingen, og vederlag beregnes ved timespris eller målpris.

Vedlikeholdstjenester og driftstjenester

Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) kan brukes i kombinasjon med andre avtaler, dersom det kunden har kjøpt trenger vedlikehold. Man kan også bruke denne avtalen i forbindelse med utvidelse av lisens, kompletteringskjøp og ytterligere utvikling, dersom slik utvikling kun er i et begrenset omfang.

Driftsavtalen (SSA-D) kan brukes hvis kunden ønsker å drifte sitt eget system, men virksomheten ikke har muligheten til å drifte det. Avtalen passer til standardiserte driftstjenester.

Rammeavtaler

Man kan bruke rammeavtalen (SSA-R) for kjøp av tjenester over en viss periode eller dersom omfanget er uvisst. Denne avtalen skal brukes i kombinasjon med en eller flere av de andre avtalene, for å nærmere spesifisere oppdraget. Man vil da kun gi en overordnet beskrivelse av bistanden i bilagene til rammeavtalen.

Risikobegrensning ved IT kontrakter

Det vil på generelt grunnlag være viktig å begrense formålet med kontrakten, slik at ikke kravene fra kunden er ubegrenset. Dette kan man gjøre i den generelle avtaletekstens formålsparagraf. Det kan her også være relevant å spesifisere hva som faller utenfor avtalens omfang.

Videre er det viktig å sikre rettigheter til data, programvare, dokumentasjon mm. Flere av avtalene regulerer dette, men man bør forsikre seg om at dette samsvarer med partenes intensjoner. Her kan partene selvsagt ofte ha ulike interesser.

Man bør være godt kjent med den risikoen som følger av avtalene, og man bør dermed nøye vurdere ansvarsbegrensningen. Det vil her kunne være relevant å inkludere en maksgrense for erstatningsansvar. I tillegg bør man regulere ansvar i forbindelse med tap av data, samt direkte og indirekte tap. Man bør også å ta stilling til hvorvidt avtalene skal inkludere dagbøter ved forsinkelser, og i hvilke spesifikke tilfeller disse i så fall skal påløpe.

Ved å gjøre grundig arbeid i forbindelse med spesifisering av tjenesten/leveransen- , bruke risikoanalyser og ha en målrettet innsats i den innledende fasen i prosjektet, vil man kunne unngå en kostbar opprydning dersom det skjærer seg på et senere tidspunkt i prosjektet. Man bør derfor foreta en grundig jobb i forbindelse med utarbeidelse av bilagene, spesielt i forbindelse med kravspesifikasjon, milepæler og akseptansekriterier. Begge parter bør ha en inngående forståelse for hva som skal leveres. Kundens reelle behov må dermed klarlegges på en god måte i forkant, og kravspesifikasjonene må være detaljerte og gi minst mulig tolkningsrom.

  • Les mer om: IT

Hva gjør våre advokater for deg?

Codex Advokat har lang erfaring med SSA. Vi bistår regelmessig med tvisteløsning i forbindelse med SSA og andre kontrakter. Vi kan også bistå med rådgivning og utarbeidelse av avtaler.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å diskutere hvordan vi kan bistå med å ivareta dine rettigheter.

SSA- type saker har vi blant annet gjort følgende:

  • Bistått med kontrakts-utarbeidelser, forhandlinger og tvisteløsning i flere store ERP- prosjekter basert på ulike SSA- avtaler, både innenfor retail, kraftforsyning og reiseliv.
  • Bistått med kontrakts-utarbeidelser, forhandlinger og tvisteløsning i flere større software- utviklingprosjekter basert på SSA.
  • Bistått i flere større prosjekter basert på Microsoft Dynamics 365.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater