Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lisensavtaler: Hva kan det regulere?

To menn analyserer en database

Lisensavtaler er viktig for å få rett på utnyttelse av en oppfinnelse, et produkt eller en immateriell rettighet. Men hva innebærer egentlig en lisensavtale, og hva kan den regulere?

Dette får du vite om lisensavtaler:

Hva er en lisensavtale?

En lisensavtale er en kontrakt som gir en rett, kalt lisens, til utnyttelse av en oppfinnelse-, et produkt- eller en immateriell rettighet, som lisensgiveren disponerer.

Hva kan en lisensavtale regulere?

Når det gjelder immaterielle rettigheter kan en lisensavtale typisk regulere utnyttelse av et patent, varemerke, design, åndsverk, eller teknisk eller kommersiell knowhow særlig i henhold til fremstilling og omsetning av produkter.

Når det gjelder produkter er lisensavtaler særlig praktisk i henhold til software og teknologi.

Godtgjørelsen er en avgift, kalt royalty, basert på lisenstakerens produksjon eller salg av vedkommende produkter, eventuelt kombinert med en engangsbetaling eller et årlig minimumsbeløp. Lisensavtaler er vanlige, og de fleste av oss inngår slike, både privat og i virksomheter. Lisensavtaler omtales av og til som «immaterialrettens leieavtaler».

I denne artikkelen gjøres en gjennomgang av grunnleggende vurderinger som bør gjøres i forbindelse med lisensiering og etablering av avtale for det, og som er felles for de ulike bruksområdene.

Lisensiering – grunnleggende vurderinger

Den viktigste vurderingen som må gjøres, er om foretaket skal selge varen eller tjenesten selv, eller lisensiere rettigheter til en eller flere samarbeidspartnere. Hva man velger å gjøre, vil avhenge av type vare/tjeneste, og hvor bedriften er mht. etablering og utvikling.

Det finnes ulike former for lisensiering som kan velges, avhengig av de planer man har for videre utvikling. Normalt bør det utarbeides en lisensstrategi, hvor man tar utgangspunkt i den porteføljen av varemerker, patenter, design mv., som man har.

Det bør herunder vurderes om man skal lisensiere alle varemerkene/produktene/patentene man har, eller om det skal være ulik strategi for dem. Det kan for eksempel være at man vil gjør et skille på kjerneprodukter, som er spesielt viktige å fremme og andre produkter eller patenter, s.k. randsonepatenter, som ligger i tilknytning til kjerneproduktene. Det kan også være at man er tjent med å lisensiere enkelte produkter/tjenester/patenter, og drive/utøve andre selv.

Det må også gjøres en vurdering ut ifra geografisk område for hvert av produktene/patentene i porteføljen, altså at man f.eks., har et hjemmemarked man håndterer selv, og lisensierer i andre områder. Det kan også være hensiktsmessig at patenter mv lisensieres sammen, ev ulikt for ulike geografiske områder eller markeder, s.k. krysslisensiering.

Hvordan velge riktig lisensavtale?

Dersom lisensavtalen er langvarig eller gjelder store volum, vil valg av avtalepart/lisenstaker være viktig, slik at man ikke binder seg opp i en avtale med en avtalepart som ikke leverer/selger tilstrekkelig, eller ikke betaler royalty som avtalt. Det finnes også tilfeller hvor konkurrenter har etablert en lisensordning, for så å legge produktet «i skuffen», altså ikke driver aktivt salg, og på den måten hindrer konkurranse. Dette bør også hensyntas ved utforming av lisensavtalen.

Avgrensning av lisensen

Avgrensning av lisensen, -den eksklusivitet man gir avtaleparten, er viktig.

Lisensen kan som et ytterpunkt være eksklusiv, altså at lisenstakeren alene får rett til patentet/produktet mv. og rett til å lisensiere videre. Lisensen kan i slike tilfeller vurderes gjort eksklusiv bare i et geografisk område, f.eks. at lisenstakeren får enerett til patentet/tjenesten og viderelisensiering i Asia, mens lisensgiver beholder retten til å operere i andre markeder selv eller via andre lisenstakere. Det kan også gis enelisens, altså at lisenstaker er den eneste som får lisens i et område/marked, men ikke får rett til å lisensiere videre.

Det finnes mange mellomformer for lisensiering. Den enkleste formen for lisens, s.k. enkel lisens, er at man som sluttbruker får en bruksrett til en tjeneste, f.eks. til å bruke et dataprogram i egen virksomhet. Teknologisk avgrensning og angivelse av lisensiert teknologi reiser egne problemstillinger, som det med fordel kan søkes bistand for å få ivaretatt.

Ansvarsregulering i lisensavtaler

Det er flere forhold man må ta i betraktning når man inngår lisensavtaler, avhengig bl.a. av graden av eksklusivitet. For at lisenstaker med noe eksklusivitet ikke bare binder opp det lisensierte produktet, bør det stilles krav om markedsføringsforpliktelser. Man bør i samme avtale sikre seg mot videre overføring/spredning av bedriftshemmeligheter/know-how, som normalt følger med en lisensiering av teknologi, men også kan gjelde andre produkter og tjenester. Det må videre avtales årsavgift, som bidrar til å fremme formålet med lisensavtalen.

Som lisensgiver, eller lisenshaver, må det sikres håndheving av rettighetene knyttet til det lisensierte. Dette er normalt en del av lisensavtalen, og avklares om det er eier eller lisenstaker som skal ha ansvaret, og hvordan kostnader knyttet til dette skal fordeles, ev hvilke rettigheter og plikter hver av dem skal ha, når det er den andre som skal sikre håndhevelsen. Det kan f.eks. være at lisenstakeren har plikt til å håndheve i markedet de har eksklusivitet, men at lisensgiver har rett til å overstyre, slik at det lokalt ikke inngås forlik som svekker den fremtidige utnyttelsen av teknologien, gjennom et dårlig forlik. Det bør samtidig avklares om lisenstaker skal ha ansvar for overvåkning av markedet de opererer i, og ev en fastsatt plikt til å forfølge inngrep.

Andre forhold

Rettigheter til eventuell videreutvikling av den lisensierte teknologien/tjenesten kan det også være aktuelt å regulere i lisensavtalen.

Spørsmålet om rett/ikke rett til viderelisensiering er systematisk en del av lisensavtaler, konfidensialitetsforpliktelser normalt også. I selve innretningen ligger det at lisensgiver og lisenstaker kan befinne seg på ulike steder. I tillegg til å avtale tvisteløsningsmekanismer bør det derfor også avtales verneting for ev tvister.

Lisensavtales bør alltid regulere varigheten på lisensen og hvordan en avslutning skal skje, både regulær (ordinær) og ekstraordinær terminering.

Vederlag

Det er mange tenkelige momenter i fastsettelsen av vederlag for lisens. Generelt bør som nevnt vederlaget fastsettes slik at det fremmer formålet med avtalen.

Momenter for fastsettelse av vederlaget generelt kan bl.a. være geografisk omfang, hvis det dreier seg om patent, -patentets varighet og styrke, annen tilgjengelig teknologi og teknologiens andel av produktets verdu, lisensens varighet, forventet pris og salg, og lisensproduktets nærhet til markedet.

Lisensavtalen må også avklare beregningsgrunnlag og royaltysats, oppgjørsformer, f.eks. om det skal være engangssum, løpende royalties, eller en kombinasjon av disse.

Det er ikke uvanlig å ta med revisjonsbestemmelser i lisensavtaler. Dette har sin årsak i at markeder og teknologi vil være i utvikling, noe som kan forskyve byrdeforholdet mellom avtalepartene.

Lisensklausuler kan man finne i en rekke ulike typer avtaleformer som ikke typisk omtales som en lisensavtale.Det gjøres oppmerksom på at Konkurranseloven fastsetter forbud mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak, og mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling. I forskrift til loven er det imidlertid fastsatt unntak for s.k. vertikale avtaler og samordnet opptreden. Dette er regler som en bør være oppmerksom på ved utforming og inngåelse av lisensavtaler.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.