Designbeskyttelse og designregistrering

Design rettighet

En designregistrering kan være nettopp den konkurransefordelen din bedrift trenger for å bli en vinner i markedet. I tillegg til å sikre et effektivt og tiltalende design, kan det også gi deg designbeskyttelse som hindrer andre fra å kopiere ditt unike produkt eller tjeneste. Et effektivt og tiltalende design kan være utslagsgivende for at kundene vil velge ditt produkt eller tjenester.

07/05/2023

Hva kan du få designbeskyttelse for?

En designregistrering beskytter en vares form og utseende og gir deg enerett til å utnytte designet kommersielt i et begrenset tidsrom. Også utseendet på deler av et produkt kan beskyttes, for eksempel displayet på en telefon, hanken på en kopp etc.

Videre er det nå mulig å beskytte grafisk design, typografiske skrifttegn og lignende. Dette innebærer at en datamaskins skjermbilder, som for eksempel utseendet på en nettside, nå kan beskyttes. Dessuten kan spesielle sammenstillinger av gjenstander nå beskyttes under ett, for eksempel innredningskonsepter for restauranter, kafeer, butikker etc.

Codex Advokat bistår med registrering både i Norge og internasjonalt. Vi bistår også ved tvister samt utarbeidelse av lisensavtaler og strategier.

Bruken av design er for mange viktig i bedriftens markedsføringsstrategi, og er ofte et resultat av bevisste investeringer. Det er derfor viktig å sikre seg de nødvendige rettigheter for å unngå at andre kan utnytte disse investeringene.

Våre advokater har lang erfaring og vil kunne bistå med å sikre deres design ved registrering.

Hva innebærer det at et design er beskyttet?

Den som har et registrert design har enerett til å benytte dette i forbindelse med produkter eller tjenester. Dette betyr samtidig at ingen andre kan benytte deres design eller et annet design hvor de karakteriserende trekkene bare skiller seg fra deres på uvesentlige punkter. Registreringen bidrar på en enkel måte til at ikke andre får benytte seg av den goodwill som din bedrift har bygget opp og som er forbundet med ditt produkt eller dine tjenester i markedet.

Hvordan oppnås designbeskyttelse?

Designrett oppnås ved registrering.

Den viktigste begrunnelsen for å registrere design er at man ved registrering oppnår designrett (enerett på bruk). Registreringen gjør også designet mer synlig for andre.

Hva kan registreres som design?

For å få designrett kreves det at designet er nytt og har individuell karakter. Designet kan også være beskyttet av opphavsrett, men det anbefales fra vår side at man sikrer rettighetene sine gjennom en designregistrering. Designregistrering vil, i motsetning til beskyttelse av opphavsrett, være noe håndfast som bedriften kan vise til, for eksempel i tvister med andre.

Det man kan sikre designrett til, er utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved;

  • linjene
  • konturene
  • fargene
  • formen
  • strukturen
  • eller materialet til produktet eller produktets ornamentering

Forenklet kan det sies at beskytter man et produkts form og utseende. Beskyttelsen kan gjelde hele eller deler av et produkt.

Våre advokater bistår med å vurdere om ditt design kvalifiserer for beskyttelse.

Hva gir designregistrering?

En designregistrering gir sterk beskyttelse av designet. Det er imidlertid også viktig at man aktivt beskytter sine rettigheter. Når man har et godt design vil andre aktører bevisst eller ubevisst kunne forsøke å utnytte det ved å legge seg så nærme som mulig opp mot designet.

Er de konkurrerende designene registrert kan man angripe de på flere måter:

  • Administrativ overprøving, dette vil si at man klager registeringen av konkurrentens design inn til Patentstyret. Etter designloven § 26 kan man klage innen ulike frister. For de viktigste klagene gjelder en ett års og tre års klagefrist
  • Det kan også reises søksmål for domstolene med krav om ugyldighet eller overføring av retten til designet.

Patentstyret vil etter klage og argumentasjon fra partene foreta en ny vurdering av registreringen. Klager eller designhaver vil, avhengig av utfallet av klagebehandlingen, kunne følge opp saken overfor domstolene.

Våre advokater har erfaring med administrativ overprøving og domstolsbehandling. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Hvor likt kan andres design være?

En registrering gir bedriften enerett til alle design som gir samme helhetsinntrykk.

Det vanskelige spørsmålet er: «Når er helhetsinntrykket likt»?

Dette kan det ikke gis noe fasitsvar på, det vil være en konkret skjønnsmessig vurdering av hvert enkelt tilfelle. Man må se på om helheten av et design ligner på helheten av et annet design. Det er verd å være oppmerksom på at endringer i små detaljer i en del tilfeller ikke vil være nok til at helhetsinntrykket blir et annet. Samtidig kan endringer være en god og korrekt måte å tilpasse design på, slik at det står seg overfor konkurrerende design.

Videre har det betydning for omfanget av vernet hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designet. Kanskje er det en del trekk ved et design som må være der for at designet skal oppfylle en teknisk funksjon. Slike trekk vil man ikke få enerett til.

Fornyelse av design

Et design må fornyes hvert femte år jf. designlovens § 23, og kan fornyes i ytterligere fire femårsperioder til maksimalt 25 år.

Når beskyttelsen opphører, kan designet utnyttes av enhver. I visse tilfeller kan imidlertid andres rett til å utnytte designet være begrenset i henhold til annen lovgivning. Det kan for eksempel stride mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven å legge seg designmessig for nær konkurrentene, eller designet kan ha krav på opphavsrettslig vern.

Våre advokater bistår deg med å sikre designet!

Codex sine advokater har lang erfaring med registreringsprosessen av design både i Norge og internasjonalt. Vi kan også bistå dere med salg av design eller utarbeidelse av lisensavtaler. Våre advokater har videre erfaring innenfor tvisteløsning innenfor design.

Porteføljeforvaltning av varemerker og design (PDF)

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater