Agenturavtaler

Tre mennesker sitter i et møte. Foto

En agenturavtale er en særskilt form for distribusjonsavtale. Distribusjonsavtaler oppstiller rammene for hvordan en produsent skal få produktene sine ut i markedet ved hjelp av en distributør. En agenturavtale inngås altså mellom en som har rettigheter til et produkt eller en tjeneste, og en distributør (agenten) som skal selge produktene/tjenestene. Men hva bør egentlig en agenturavtale inneholde?

02/02/2023

Hva er en agenturavtale?

Agenturavtale er en avtale mellom noen som har rettigheter til et produkt eller en tjeneste, også kalt «hovedmann», og en agent, som gis rett til å representere hovedmannen.

Formålet med avtalen er at agenten skal selge hovedmannens produkter og/eller tjenester. I et agenturforhold skjer salg i hovedmannens navn og på hovedmannens regning og risiko.

ⓘ 
En agenturavtale kan bidra til å øke salg og inntekter.

Rollen til våre advokater er å hjelpe deg med å avklare hva som er den beste distribusjonsformen for dine produkter i det aktuelle området.

I EU-EØS-området bidrar rådsdirektiv 86/653 av 18.12.86 til ensretting av medlemslandenes lovgivning for agentur. Direktivet utgjør et felles rammeverk for nasjonal lovgivning på området.

I Norge er agenturforhold er regulert i Lov om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven), som inneholder både fravikelige og ufravikelige bestemmelser. At en bestemmelse er ufravikelig betyr at partene ikke kan avtale noe annet enn det som følger av loven.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg:

Våre advokater kan bistå deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til agenturloven.

Når er en agenturavtale aktuelt?

Når man har rettigheter til et produkt/tjeneste, er det flere måter å organisere distribusjon og salg av disse på. Det handler om å bygge opp og ta markedsandeler raskt, samtidig som man ønsker å redusere og kontrollere økonomisk risiko.

Å bygge opp et agenturnettverk kan være en måte å gjøre dette på. Særlig er dette aktuelt i markeder som krever stor markedsbearbeidelse. Andre modeller er franchise eller andre former for distribusjonsavtaler.

Ettersom agenturloven har flere ufravikelige regler, eksempelvis om avgangsvederlag, er det viktig å vurdere nøye hvilken type distribusjonsform som passer best for virksomheten, og ikke minst lage en god avtale som gir forutsigbarhet, klarhet og er i tråd med lovgivningen.

Ved agenturavtale driver både hovedmann og agent gjennom eget selskap. Agenten selger imidlertid ikke i eget navn, men innhenter og videreformidler bestillinger på vegne av hovedmannen. For å si det på en annen måte selger agenten produkter/tjenester for hovedmannen, og i hovedmannens navn. Det er hovedmannen som fakturerer kunden, og agenten får provisjon av salget han klarer å få til.

Hva er konsekvensen av å bruke en avtale som ikke er spesialtilpasset?
Uten de rette vurderingene i forkant kan man lande på feil avtaleform, og risikerer unødvendige kostnader, ansvar og ulovlige avtalevilkår

Hva bør inn i en agenturavtale?

Generelt gjelder at gode kontrakter ivaretar og fremmer begge parters interesser ved at ansvar og risiko fordeles på en balansert måte.

Gode avtaler gir grunnlag for merverdi og nyskaping, og reduserer risiko for tvister.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg:

Sammen med deg utformer vi en skreddersydd kontrakt som er tilpasset nettopp din bedrifts behov og sikrer et godt fundament for samarbeidet.

Hva er de viktigste temaene i en agenturavtale?

Klar agenturavtale

Det må fremgå klart at avtalen er en agenturavtale, hvor agenten selger i hovedmannens navn.

Eneagentur

Eneagentur og full eksklusivitet; eller er det også andre aktører som skal ha rett til å selge hovedmannens tjenester og produkter?

Distrikt/geografisk område

Distrikt/geografisk område for agenturet.

Lokal eksklusivitet

Lokal eksklusivitet, eller er det flere agenter i samme distrikt? Hvordan skal i tilfelle det innbyrdes forhold mellom flere agenter reguleres? Det kan for eksempel differensieres mellom ulike kundesegmenter, detaljist/sluttbruker, bransjevis inndeling etc.

Partenes rettigheter og plikter

Partenes rettigheter og plikter bør helst tilpasses til det aktuelle agenturforholdet. Agenturavtaler kan gjøres korte og enkle, men ofte foretrekkes en mer omfattende avtale med detaljerte bestemmelser.

Som et grunnleggende utgangspunkt skal agenten hente inn ordrer, dvs. drive salg av produktene/tjenestene. Hovedmannen tar imot ordrene fra agenten og fakturerer kunden. Agenten har krav på en godtgjørelse (provisjon) for sin innsats.

Også andre plikter kan være tatt inn i agenturavtalen, f.eks. lojalitets- og taushetsplikt, aktivitetsplikter, bestemmelser om markedsføringsbidrag, om rapportering om markedsforhold, om forsikring, om reklamasjoner og om kredittvurderinger.

ⓘ 
Det er mye å huske på når partenes rettigheter og plikter skal avtalereguleres.

Vi hjelper deg med å se både helheten og de viktige detaljene.

Hovedmannen ønsker i mange tilfeller et press på agenten, for eksempel slik at denne markedsfører og selger produktet som sitt eneste produkt, har en nærmere fastsatt minste omsetning og rapporterer om sine aktiviteter. Motsatt kan det være at agenten ikke vil påta seg agentrollen uten at hovedmannen har en attraktiv produktrekke, driver aktiv markedsføring, opplæring, supplerer vareprøver, bistår ved større salg, har et velfungerende ordre-/bestillingssystem, påtar seg videre produktutvikling osv.

Provisjon

Provisjonen, godtgjørelsen, som agenten skal ha, må fastsettes i avtalen. Provisjonen kan beregnes på mange måter. Provisjonen bør generelt utformes slik at den understøtter formålet med avtalen og hovedmannens strategi, men også agentens interesser. Den må naturligvis være så høy at ikke agenten inngår avtale og så ikke ser seg tjent med å drive aktivt (inngår avtale for å hindre konkurrent e.l.). I tillegg vil det ofte kunne være slik at en provisjon som vokser med stigende omsetning (progressiv provisjon) vil bidra til å øke salget, sammenliknet med en flat provisjon

Avtalens varighet

Avtalens varighet kan fastsettes. Om det skal gjøres, vil avhenge av flere faktorer, i hovedsak ofte ut ifra hovedmannens strategi. Også tillitsforholdet mellom partene, tidligere erfaringer, konkurransen for dette produktet/tjenesten, og karakteren på selve produktet/tjenesten vil være momenter som spiller inn i vurderingen.

Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Agenturavtaler som er inngått for en tidsbegrenset periode faller bort ved avtaleperiodens slutt. Avsluttes de da likevel ikke, anses de som tidsubestemte.

Tidsubestemte agenturavtaler kan sies opp. Agenturloven fastsetter en oppsigelsesfrist på en måned det første avtaleåret. Fristen forlenges deretter med en måned for hvert påbegynte avtaleår, inntil en oppsigelsestid på seks måneder er oppnådd. Etter agenturloven § 25 kan det med enkelte unntak ikke på forhånd avtales kortere oppsigelsesfrist enn loven gir anvisning på.

Hva er konsekvensene av å ta for lett på detaljene i en agenturavtale?
Enkeltbestemmelser i avtalen kan være avgjørende for om agenturet blir et innbringende samarbeid eller et tapsforetagende som er vanskelig å komme ut av.

Mislighold

Mislighold er et viktig tema. Loven gir agenten en ufravikelig rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra hovedmannens side. Det kan være hensiktsmessig med en mer utførlig avtaleregulering på dette punktet. Det kan være aktuelt å gjøre hevingsretten gjensidig, å avtale rett eller plikt til retting, eventuelt kombinert med en fastsatt rett til erstatning, tidsfrist for slike krav og rettelser, samt om plikt til tapsbegrensning, lemping osv.

Kommunikasjon, skriftlighet, adressater

Regler om kommunikasjon, skriftlighet, adressater mv. Som ved andre distribusjonsavtaler er det vanlig å regulere hvordan ordre skal legges inn i et ordresystem og hvordan viktige meddelelser som oppsigelse, betalinger, heving, reklamasjoner skal gjøres skriftlig og til fastsatte adresser.

Verneting

Ofte gjelder agenturforhold over landegrensene, typisk at man som hovedmann bruker handelsagenter for å bygge opp marked i andre land. For at det ikke skal være noen tvil, bør det fastsettes hva som er rett verneting for å håndtere en eventuell rettslig tvist som måtte oppstå mellom partene. Vær oppmerksom på at adgangen til å avtale at andre lands lover skal komme til anvendelse på avtaleforholdet er meget snever. Dette for at ikke agenten skal miste den beskyttelse som følger av de ufravikelige reglene i den norske agenturloven.

Avgangsvederlag

Agenturloven inneholder bestemmelser som ikke kan fravikes til skade for agenten før etter at avtalen er sagt opp. Dette gjelder blant annet avgangsvederlag.

Agenten har grovt sett rett til avgangsvederlag dersom:

  • Agenten har tilført hovedmannen nye kunder, eller merkbart økt omsetningen med bestående kundekrets, og hovedmannen fortsatt vil ha vesentlig fordeler av dette, eller
  • Avgangsvederlag etter en helhetsvurdering må anses rimelig.

Nærmere detaljer om avgangsvederlag finner man i lovens § 28, blant annet om størrelsen på vederlaget.

Bestemmelsene om avgangsvederlag er årsaken til at mange rettighetshavere unngår denne avtaleformen, og heller velger en annen tilknytningsform. For agenten gir retten til avgangsvederlag en viss kompensasjon for tapet av fremtidig inntekt, som en avslutning av agenturavtalen innebærer. Det gir også noe forhandlingsstyrke ved behov for/ønsker om endringer fra hovedmannens side. Underveis i agentforholdet gir avtaleformen agenten frihet til å drive i egen virksomhet.

For agenten blir likviditetsbelastningen mindre enn ved et ordinært leverandørforhold, fordi han slipper å kjøpe inn og ha et varelager. Når det er sagt, er det mange som driver bestillingssalg, særlig der det dreier seg om kapitalvarer, altså kostbare varer, typisk større maskiner. Det er derfor en glidende overgang mellom avtaleformene for avtalepartene.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg:

I Codex har vi bred erfaring innen kontraktsrett, og vi veileder gjerne deg og din bedrift om strategi og avtaleutforming. Skulle behovet oppstå bistår vi selvfølgelig også med tvisteløsning både i og utenfor rettsapparatet.

Hva gjør våre advokater for deg?

Våre advokater bistår klienter i hele landet med blant annet følgende:

  • Vi hjelper deg å finne frem til riktig distribusjonsavtale.
  • Vi utarbeider i samråd med deg en skreddersydd avtale tilpasset din virksomhet.
  • Vi gir råd under hele prosessen og kan bistå ved avtaleforhandlinger.
  • Vi passer på at det kommersielle aspektet blir hensyntatt.
  • Vi bistår ved uenighet og tvist om agenturavtaler, og prosederer saken din for domstolene ved behov.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater