Beskyttelse mot produktetterligning

En dame står og prater i telefonen. Foto

Som hovedregel er det tillatt for aktører på markedet å la seg inspirere av, og utnytte andres innsats og resultater. Et av patentsystemets grunnprinsipper er at man kan bygge på andres ideer for å fremme videre innovasjon. Det finnes likevel flere måter å beskytte produktet sitt mot etterligning på.

20/09/2022

Patent

Et patent er en registrert rettighet man kan få når man løser et teknisk problem på en måte som er ny, og som skiller seg vesentlig fra tidligere, tilsvarende løsninger.

Et patent gir som regel beskyttelse i 20 år. Det stilles imidlertid høye krav for å få en slik enerett. I tillegg til kravet om nyhet og oppfinnelseshøyde, må oppfinnelsen ikke være offentliggjort før søknaden er levert inn.

Markedsføringsloven §§ 25 og 30

Det eksisterer et vern mot etterligning og utnyttelse av andres innsats og resultater dersom dette tilsvarer en illojal konkurransehandling.

Det er blant annet forbudt å etterligne produkter på en slik måte, og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater, og fører med seg fare for forveksling.

Desto mer særpreget eller originalt det krenkede produktet er, desto sterkere vil argumentet være for å stemple den krenkende parts handling som en urimelig utnyttelse. Kravet til produktets særpreg/originalitet og den egeninnsatsen som ligger til grunn for produktutviklingen, kan variere ut ifra hvilke type produkt og bransje det er snakk om.

Design

Design omfatter produktets utseende. En designregistrering gir deg en enerett til å tilby, bringe i omsetning, innføre, utføre eller bruke et produkt som designet inngår i eller anvendes på.

En designregistrering utstedes i Norge av Patentstyret og gir registreringsbeskyttelse til et design såfremt det er nytt og det skiller seg fra eksisterende designs karakter. Man kan likevel levere inn en søknad innen 12 måneder etter at designet ble tilgjengeliggjort på markedet.

Varemerke

Et varemerke er et kjennetegn som benyttes for å skille produktet eller tjenestene fra andre aktører i markedet. Dersom kunden har en positiv assosiasjon til ditt produkts navn, vil man velge dette i konkurranse med andre liknende produkt.

I tillegg til å registrere ord og logo som varemerke, er det også mulig å registrere tredimensjonale merker. Dette betyr at det i noen tilfeller er mulig å registrere formen til et produkt som et varemerke, for eksempel Coca Cola sin særegne glassflaskeform.

Varemerkeregistreringer er viktig, både for å sikre egne kommersielle verdier, men også for å avklare og sikre at man ikke krenker andres rettigheter.

Escrow

Tradisjonelle, lovmessige vern som opphavsrett har sine begrensninger, særlig fordi opphavsrettslige brudd kan være vanskelig å bevise. Videre vil en rettslig prosess både være tidkrevende og kostnadskrevende.

En escrow avtale er en praktisk løsning for å i størst mulig grad hindre at kontraktsparter får innsyn i selskapets kildekode, samtidig som kontraktsparten kan få tilgang, dersom kritiske situasjoner oppstår.

Escrow kan også benyttes for å sikre notoritet, dvs. dokumentere når og hvem som utviklet det opphavsrettsbeskyttede materialet.

Vern av bedriftshemmeligheter og tekniske hjelpemidler

Markedsføringsloven §§ 28 og 29 omhandler misbruk av bedriftshemmeligheter og informasjon om tekniske hjelpemidler.

Informasjon kan beskyttes som bedriftshemmeligheter dersom den typisk er spesifikk for bedriften, ikke er kjent for andre, er viktig for bedriftens konkurranseevne og har vært gjenstand for beskyttelsestiltak.

Det er en forutsetning for beskyttelse av bedriftshemmeligheter at bedriften selv har gjort tiltak for å holde informasjonen hemmelig. Bedriftshemmeligheter søkes ofte regulert i avtaler, både internt og eksternt, gjennom spesifikke kontraktsklausuler, konfidensialitetsavtaler, eller såkalte NDAs. Det anbefales at slik informasjon beskyttes i alle avtaler selskapet inngår, som involverer tilgang til informasjonen.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi har et eget team som jobber med strategisk rådgivning og rettighetssikring i forkant av produktlanseringer, og forhandlinger og tvisteløsning i etterkant dersom uhellet skulle være ute.

Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt og har løpende ulike typer produktetterlikningssaker i domstolene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Har du spørsmål vedrørende beskyttelse av ditt produkt eller er havnet i en konflikt?

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater