• Hovedside>
  • Kontrakt>
  • Koronautbruddet 2020: Næringsdrivendes rettigheter og forpliktelser - force majeure

Koronautbruddet 2020: Næringsdrivendes rettigheter og forpliktelser - force majeure

Koronautbruddet og de offentlige tiltakene for å bekjempe virusutbruddet er årsaken til den ekstraordinære situasjonen vi nå er i, og som medfører driftsforstyrrelser på mange forskjellige måter.

05/04/2020

Som næringsdrivende er det viktig å sikre forsyningslinje, produksjon og distribusjon.

Samtidig man må være forberedt på at ikke alle kundene har samme mulighet for å ta imot og omsette de varer og/eller tjenester dere har avtale om, eller betale for seg, pga. sviktende inntjening.

Avtaler og deklaratorisk rett

Det er avtalefrihet, og få begrensninger for hva næringsdrivende kan avtale. Avtale mellom partene vil ofte regulere situasjonen. Om og i hvilken grad koronautbruddet får betydning for foretakets rettigheter og forpliktelser, reguleres da av bestemmelsene i de avtaler som gjelder.

Er det ikke inngått en egen avtale, gjelder deklaratorisk rett, dvs. regler som kommer til anvendelse dersom partene ikke har avtalt noe spesifikt seg imellom.

GODT Å VITE!

Både avtaler og deklaratoriske rettsregler er skrevet med tanke på en normalsituasjon. Ekstraordinære situasjoner og omstendigheter vil imidlertid kunne forrykke avtaleforpliktelsene i vesentlig grad.

Force majeure

Både i norsk og utenlandsk rett gjelder force majeure – et rettslig prinsipp. Prinsippet gjelder ikke alle avtaleforhold, men gjelder i utgangspunktet fullt ut i vare- og tjenesteproduksjonen.

Prinsippet gjelder der det foreligger en hindring utenfor den forpliktedes kontroll som det ikke var mulig å forutse, og som det ikke med rimelighet er mulig å unngå eller å overvinne selve hindringen eller dens konsekvenser.

Hvis slike omstendigheter foreligger, har man normalt varslingsplikt overfor kontraktsmotparten sin, og rett til suspensjon av egne forpliktelser.

Nøyaktig hva som gjelder er avhengig av avtalen som er inngått og det landets regler som alternativt gjelder. Force majeure gir imidlertid grunnlag for suspensjon av forpliktelser, inntil de omstendigheter som hindrer oppfyllelse faller bort. Det er i mange avtaler fastsatt at det er hevingsrett etter 3 eller 6 måneder.

Betydningen for dere som virksomhet

Når det gjelder forsyningslinjen, innebærer prinsippet at leverandører i mange tilfeller nå vil kunne påberope seg force majeure og rett til forlenget frist. Settes dette på spissen kan det imidlertid ikke bare henvises generelt til koronasituasjonen, det må foreligge konkrete utfordringer, hindringer, som gir rett til forlenget frist.

For deres del er det verd å merke seg at dere har krav på varsel, og avhengig av avtalen, kan ha krav på heving, avbestilling, oppsigelse mv. Heving/avslutning av avtalen vil være praktisk der det finnes alternative leverandører som er i stand til å levere, i stedet for den opprinnelige leverandøren.

I produksjonen, som dere normalt selv har ansvaret for, kan det bli problemer med arbeidskraft, og etter hvert også mangel på nødvendig vedlikehold. Det kan være grunn til å vurdere og ev iverksette tiltak for digitalisering, automatisering, hjemmekontor/-produksjon. Det vil også kunne gi grunnlag for forlenget leveringsfrist for dere, overfor deres kunder. Dere må da normalt varsle så snart som mulig. Det foreligger også en rett til permittering dersom det er sviktende arbeidsmengde.

Distribusjon: Det er normalt dere som leverandør, som har ansvaret for at varen/tjenesten leveres/kommer frem til kjøper. Der dere selv leverer, typisk innenbys eller nasjonalt, har dere, innenfor rammene av egne ressurser, mulighet for å påvirke/opprettholde distribusjonen. Har dere inngått transportavtale vil transportøren kunne ha rett til forlenget frist etter force majeure, normalt forutsatt forutgående varsling. Avtalen kan ved force majeure hjemle grunnlag for heving/avslutning av avtalen, eller gi rett til å benytte andre.

Oppsummert er det nå viktig å gjennomgå avtalene deres for å sjekke ansvar, eventuell rett til suspensjon eller rett til levering, samt varslingsplikt.

OBS! Det er den som påberoper seg rett til suspensjon/force majeure, som har bevisbyrden.

Den som har bevisbyrden bør sikre relevant dokumentasjon, og det er uansett generelt å anbefale at en tar vare på øvrig kommunikasjon med sine kontraktsparter for eventuell etterfølgende tvist.

Andre tiltak

For å sikre både forsyning, produksjon og distribusjon, anbefales det å være aktiv og ta kontakt med avtaleparter for å avklare situasjonen løpende. Da vil man kunne holde seg oppdatert og lettere kunne tilpasse seg den endrede situasjonen.

Det anbefales ellers å ha dialog med avtalepartene utover ren håndhevelse av inngåtte avtaler. Det kan f.eks., være at en kunde ikke lenger ønsker å motta en levering, som du så i stedet kan distribuere til en annen kunde som du ellers ville hatt utfordringer med å oppfylle. På samme måte kan det være at en leverandør ikke vil bli i stand til å levere på svært lang tid framover, og at de derfor aksepterer at du går fra avtalen og får forsyninger fra en alternativ leverandør.

Opererer du i en bransje hvor utbruddet får stor betydning for avsetningen, er det grunn til å være spesielt oppmerksom.

Dette vil p.t. kunne gjelde for eksempel;

  • serveringsnæringen
  • velværebransjen inkl. helsebedrifter (f.eks. kiropraktor/fysioterapi/massasje/spa)
  • hotellbransjen
  • reiseselskaper
  • retail
  • og en del aktører i kontormarkedet

Avslutningsvis bemerkes at det i ekstraordinære situasjoner kan være gode muligheter for vekst og utvikling, slik at mulighetene ikke glemmes i en ellers krevende situasjon.

Vi hjelper deg

Vi i Codex Advokat bistår virksomheten deres med råd i anledning koronautbruddet, ta kontakt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater