Varemerkeregistrering: Hvordan registrere varemerker?

En mann lener seg over en pult og jobber på en laptop. Foto

Vern av varemerker oppnås enten ved registrering eller ved innarbeidelse. Selv om vernet for varemerket i prinsippet skal være likestilt i begge tilfeller, byr registrering normalt på en rekke flere fordeler. Men hvilke fordeler er dette, hvorfor bør du registrere varemerkene dine, og hvordan fungerer varemerkeregistrering i ulike deler av verden?


Codex Advokat har svaret på alle slike spørsmål, og kan tilby den erfaring og kunnskap som er nødvendig for å sikre en god og dekkende varemerkebeskyttelse for deg og din virksomhet.

07/05/2024

Hvorfor registrere varemerket?

Et varemerke vil sikre deg enerett til bruk av merket i næringsvirksomhet, innenfor de varer og tjenester det registreres for. Skulle din bedrift havne i en konflikt om rettigheter til navnet på bedriften, vil man også stå sterkere ved å ha en varemerkeregistrering.

En varemerkeregistrering gir også en økt sikkerhet for bedriften om at man ikke krenker andreaktørers rettigheter.

Priser: Hva koster en søknad om varemerkeregistrering?

Prisen på en varemerkesøknad vil avhenge av hvor mange vareklasser merket søkes registrert for. Vareklassesystemet består av 45 ulike vare- og tjenesteklasser. Det er imidlertid vår erfaring at en varemerkesøknad i tre klasser ofte er dekkende.

Pris i Norge

Innsendelse av varemerkesøknad i Norge har følgende kostnad:
7500* + mva (Salær Codex Advokat)
+ 3800* (Offentlig avgift Patentstyret)

* forutsatt søknad i 1 klasse. Søkes merket i flere klasser enn en, vil det komme et tillegg på kr 500 + mva i salær og kr 1000 i offentlig avgift per ekstra klasse.

Pris i EU

Innsendelse av varemerkesøknad i EU har følgende kostnad:
8000* + mva (Salær Codex Advokat)
+ EUR 850* (Offentlig avgift EUIPO)

* forutsatt søknad i 1 klasse. Søkes merket registrert i flere klasser enn tre, vil det komme et tillegg på kr 500 + mva i salær per ekstra klasse og EUR 50 i offentlig avgift for andre klasse og deretter EUR 150 per ekstra klasse utover 2.

Arbeid etter innsendelse belastes etter medgått tid, til avtalt timepris. Vi vil kunne gi estimater på omfattende arbeid før vi setter i gang.

Ta kontakt for prisestimat for andre land.

Prosessen frem mot registrert varemerke

Et grundig forarbeid før valg av varemerke vil øke sannsynligheten for at varemerkesøknad registreres, samt bidra til at bedriften kan få et velfungerende varemerke.

Før innsendelse av varemerkesøknaden må man utarbeide oversikt over de varer og tjenester man ønsker at merket skal registreres for, hvor alle varer og tjenester bør inkluderes. Etter innsendelse er det ikke mulig å utvide varefortegnelsen. Det må tilfelle søkes om ekstra varemerke.

Hvilke varemerker kan registreres?

Patentstyret vil etter innsendelse vurdere om varemerket oppfyller de krav varemerkeloven stiller for registrering, herunder:

  • Om merket er egnet til å skille de søkte varer og/eller tjenester fra det andre aktører tilbyr. Dette betyr blant annet at merket ikke utelukkende må gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografisk opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten.
  • Om merket kan forveksles med andres varemerke, foretaksnavn eller annet registrert/innarbeidet forretningskjennetegn.

Basert på resultatet av Patentstyrets vurdering vil Patentstyret enten:

  1. Godta søknaden slik den er søkt. Merket sendes da til registrering og publisering, eller:
  2. Foreløpig nekte hele eller deler av søknaden, fordi den strider med kravene i varemerkeloven.

Aksepteres merket til registrering er det en tre måneder periode hvor andre kan sende innsigelse mot registreringen. Kommer en slik innsigelse, vil Patentstyret saksbehandle klagen. Etter at begge parter har fått uttalt seg, vil Patentstyret fatte en formell avgjørelse. Patentstyret avgjørelse kan påklages til Klagenemnden for Industrielle Rettigheter (KFIR).

Hvis Patentstyret avslår søknaden, kan man argumentere mot avslaget. Er årsaken til nektelsen en eldre rettighet, kan man også henvende seg til innehaver av denne og be om samtykke til registrering. Ved behov legger vi en større strategi for å forsøke å komme rundt evt hindringer.

Når man argumenterer mot Patentstyrets nektelse risikerer man at Patentstyret opprettholder sitt avslag. Søker har da mulighet til å innlevere ytterligere argumentasjon. En slik prosess kan løpe over flere runder med argumentasjon.

Bruksplikt for varemerket

Det stilles krav om bruk av merket etter registrering. Det vil si at man må ta i bruk merket for de varer og tjenester man har oppnådd registrering for, innen 5 år. Tar man ikke merket i bruk, vil andre aktører kunne kreve merket slettet.

Hvor lenge varer en varemerkeregistrering – Fornyelse

Et varemerke varer i ti år av gangen.

Merket må fornyes hvert tiende år for at merket skal fortsette å være gjeldende.

Hvilke kjennetegn kan ikke registreres?

For at et varemerke skal bli godtatt for registrering hos Patentstyret må det være egnet til å skille dine varer og tjenester fra andres. Merker som bare angir varen eller tjenestens art, egenskaper eller på annen måte er beskrivende vil ikke bli godtatt. For eksempel vil ikke «kalender» bli godtatt registrert for kalendere.

Et varemerke kan heller ikke registreres dersom det kan oppfattes som villedende eller egnet til å forveksles med andres varemerke, foretaksnavn eller navn.

Vi tilbyr å gjøre en forundersøkelse av varemerket for å avklare mulige hindringer før søknaden sendes inn. Dette kan spare deg for unødige kostnader. Du kan lese mer om forundersøkelse av varemerker her.

Registrer varemerket ditt hos oss: Hva trenger vi fra deg?

Det viktigste vi trenger fra deg er informasjon om det varemerket dere ønsker å registrere.

Vi trenger også informasjon fra deg om de varer og tjenester merket skal brukes for. Basert på den informasjon vi mottar, vil vi utarbeide et forslag til varefortegnelse, denne godkjennes av deg før vi sender inn søknaden.

Vår kompetanse: Bli kjent med våre advokater

Våre advokater i Codex Advokat har lang erfaring med bistand innenfor varemerkesaker både i Norge og EU, samt øvrige land, for både små og store selskaper.

Espen Juul Haugan

Espen Juul Haugan

Advokat og partner
Hedda Aursnes

Hedda Aursnes

Senioradvokat

Spørsmål? Vi bistår deg!

Codex Advokat er spesialisert innenfor varemerkerett, og vil kunne bistå med varemerkeregistreringer, utarbeidelse av verdensomspennende rettighetsstrategi og i forbindelse med varemerketvister.

Ta kontakt med oss i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater