Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Varemerkeregistrering: Hvordan registrere varemerker?

En stående mann bruker en pc på et kontor

Registrering av varemerke gir kun vern for det eller de land hvor en har registrert sin rett. Hva er hensikten med varemerkeregistrering, og hvordan fungerer varemerkeregistrering i ulike deler av verden?

Hva innebærer varemerkeregistrering?

Et varemerke vil sikre deg enerett til bruk av merket i næringsvirksomhet, innenfor de varer og tjenester det søkes for. Skulle din bedrift havne i en konflikt om rettigheter til navnet på bedriften, vil man også stå sterkere ved å ha en varemerkeregistrering.

En varemerkeregistrering gir også en sikkerhet for bedriften om at man ikke krenker andreaktørers rettigheter.

Priser: Hva koster en søknad om varemerkeregistrering?

Prisen på en varemerkesøknad vil avhenge av hvor mange vareklasser merket søkes registrert for. Vareklassesystemet består av 45 ulike vare- og tjenesteklasser. Det er imidlertid vår erfaring at en varemerkesøknad i tre klasser som oftest er dekkende.

Pris i Norge

NOK 7500 + mva i salær og NOK 2900 i offentlig avgift fra Patentstyret (forutsatt søknad i 1 klasse).

Innsendelse av varemerkesøknad i Norge har følgende kostnad:
7500 + mva (Salær Codex Advokat)
+ 2900* (Offentlig avgift Patentstyret)

* forutsatt søknad i 1 klasse. Søkes merket i flere klasser enn en, vil det komme et tillegg på kr 750 i offisiell avgift per ekstra klasse.

Pris i EU

Innsendelse av varemerkesøknad i EU har følgende kostnad:
8000 + mva (Salær Codex Advokat)
+ EUR 1050 (Offentlig avgift EUIPO*)

* forutsatt søknad i 3 klasser. Søkes merket registrert i flere klasser enn tre, vil det komme et tillegg på EUR 150 i offisiell avgift per ekstra klasse.

Arbeid etter innsendelse belastes etter medgått tid, til avtalt timepris.

Prosessen frem mot registrert varemerke

Et grundig forarbeid før valg av varemerke vil øke sannsynligheten for at varemerkesøknad registreres, samt bidra til at bedriften kan få et velfungerende varemerke. Vi anbefaler at bedriften velger et varemerke som ikke beskriver varene eller tjenestene som drives under merket.

Før innsendelse av varemerkesøknaden må man utarbeide oversikt over de varer og tjenester man ønsker at merket skal registreres for, hvor alle varer og tjenester må inkluderes. Etter innsendelse er det nemlig ikke mulig å utvide varefortegnelsen. Det må tilfelle søkes om utvidelse av/tillegg til varemerket.

Hvilke kjennetegn kan registreres?

Patentstyret vil etter innsendelse vurdere om varemerket oppfyller de krav varemerkeloven stiller for registrering, herunder:

  • Om merket er egnet til å skille de søkte varer og/eller tjenester fra det andre aktører tilbyr. Dette betyr blant annet at merket ikke utelukkende må gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografisk opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten.
  • Om merket kan forveksles med andres varemerke, foretaksnavn eller annet registrert/innarbeidet forretningskjennetegn.

Basert på resultatet av Patentstyrets vurdering vil Patentstyret enten:

  1. Godta søknaden slik den er søkt. Merket sendes da til registrering og publisering.Eller:
  2. Foreløpig nekte hele eller deler av søknaden, fordi den strider med kravene i varemerkeloven.

Aksepteres merket til registrering er det en tre måneder periode hvor andre kan protestere mot registreringen. Kommer en slik protest, vil Patentstyret saksbehandle klagen. Etter at begge parter har fått uttalt seg, vil Patentstyret fatte en formell avgjørelse. Patentstyret avgjørelse kan påklages til Klagenemnden for Industrielle Rettigheter (KFIR).

Hvis Patentstyret avslår søknaden, kan man enten argumentere mot avslaget eller akseptere Patentstyrets avslag. Er årsaken til nektelsen en eldre rettighet, kan man også henvende seg til innehaver av denne og be om samtykke til registrering.

Når man argumenterer mot Patentstyrets nektelse risikerer man at Patentstyret opprettholder sitt avslag. Søker har da mulighet til å innlevere ytterligere argumentasjon. En slik prosess kan løpe over flere runder med argumentasjon.

Bruksplikt for varemerket

Det stilles krav om bruk av merket etter registrering. Det vil si at man må ta i bruk merket for de varer og tjenester man har oppnådd registrering for, innen 5 år. Tar man ikke merket i bruk, vil andre aktører kunne begjære merket slettet.

Hvor lenge varer en varemerkeregistrering – Fornyelse

Et varemerke varer i ti år av gangen.

For hvert tiende år vil altså innehaver av merket måtte betale en fornyelsesavgift for at merket fortsatt skal være gjeldende.

Hvilke kjennetegn kan ikke registreres?

For at et varemerke skal bli godtatt for registrering hos Patentstyret må det være egnet til å skille dine varer og tjenester fra andres. Merker som bare angir varen eller tjenestens art, egenskaper eller på annen måte er beskrivende vil ikke bli godtatt. For eksempel vil ikke «kalender» bli godtatt registrert for kalendere.

Et varemerke kan heller ikke registreres dersom det kan oppfattes som villedende eller egnet til å forveksles med andres varemerke, foretaksnavn eller navn.

Vi tilbyr å gjøre en forundersøkelse av varemerket for å avklare mulige hindringer før søknaden sendes inn. Dette kan spare deg for unødige kostnader. Du kan lese mer om forundersøkelse av varemerker her.

Registrer varemerket ditt hos oss: Hva trenger vi fra deg?

Det viktigste vi trenger fra deg er informasjon om det varemerket dere ønsker å registrere:

  • Er merket et ordmerke – må vi få oversendt ordet
  • Er merket ord + logo – må vi få oversendt både ord og logo i leselig format (jpg)
  • Er merket en figur – da må vi få oversendt figuren i leselig format

Vi trenger også informasjon fra deg om de varer og tjenester merket skal brukes for. Basert på den informasjon vi mottar, vil vi utarbeide et forslag til varefortegnelse. Dette forslaget vil så ytterligere gjennomarbeides gjennom drøftelse mellom deg og advokaten som bistår.

Vår kompetanse: Bli kjent med våre advokater

Våre advokater i Codex Advokat har lang erfaring med bistand innenfor varemerkesaker både i Norge og EU for både små og store selskaper. 

Espen Juul Haugan

Espen er partner i Codex Advokat og har jobbet innenfor IPR i over 20 år. Han har med andre ord lang erfaring med bistand innenfor alle områder av rettighetssikring, herunder både kontraktsarbeider og varemerkesikring.

Espen vil med sin erfaring bidra til at klienten ivaretas best mulig, og at saken løses mest mulig effektivt og raskt.

Hedda Aursnes

Hedda begynte å jobbe i Codex i august 2019. Hun har gjennom sin utdanning ved University College i London spesialisert seg innenfor blant annet varemerkeretten.

Hedda vil gjennom sin spesialisering kunne bistå alle typer klienter med varemerkeregistreringer, utarbeidelse av verdensomspennende rettighetsstrategi og i forbindelse med varemerketvister.

Spørsmål? Vi bistår deg!

Codex Advokat er spesialisert innenfor varemerkerett, og vil kunne bistå med varemerkeregistreringer, utarbeidelse av verdensomspennende rettighetsstrategi og i forbindelse med varemerketvister.

Ta kontakt med oss i dag. Dette er eksemplevis spørsmål vi kan støtte deg med:

  • Du ønsker å sikre deg bedriftens navn i Norge og internasjonalt og trenger noen som kan bistå med å sikre dette raskt og effektivt
  • Du har oppdaget at en annen aktør benytter samme eller tilnærmet identisk merke som din bedrift
  • Du er i konflikt med en annen aktør rundt bruk av ditt varemerke og har behov for juridisk rådgivning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.