Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Bruksplikt for varemerker

Registrering av et varemerke medfører at ingen andre, uten innehavers samtykke, kan registrere tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for jfr. varemerkeloven (vml.) § 4, bokstav a. Videre så kan heller ikke andre registrere tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling jfr. vml. § 4, bokstav b.

Bruksplikt for varemerkerEn registrering gir altså innehaver av registreringen et vern ovenfor andre. Registreringsvernet kan fornyes for ti år av gangen, og kan således vare evig jfr. vml. § 32.

Registreringsinnehaver kan likevel miste det vernet man har hvis varemerket ikke tas i reell bruk, eller der man slutter å bruke merket jfr. vml. § 37. Merk likevel at det krever en aktiv innsats fra tredjemenn for å få slettet varemerket. I de tilfeller hvor ingen reiser slettelsessak mot varemerket, vil varemerket bestå selv om bruksplikten ikke er oppfylt.

Når inntrer bruksplikten

Etter vml. § 37 inntrer bruksplikten fem år fra dagen endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet. Du som innehaver trenger altså ikke å ta varemerket i bruk umiddelbart etter at Patentstyret har foretatt registrering. Først etter utløpet av femårsperioden kan tredjemenn begjære registreringen slettet.

Hva som regnes som tidspunktet «endelig avgjørelse» vil variere utfra hvilket tidspunkt varemerkesøknaden har oppnådde endelig registrering, herunder om det har innkommet innsigelse og om eventuell innsigelse er klaget inn for Klagenemda for industrielle rettigheter og videre til domstolen.

Bruksplikten vil altså starter å løpe på ulike tidspunkter avhengig av når endelig avgjørelse om registrering ble truffet. Ta kontakt med oss for veiledning om dere er usikker på når bruksplikten startet å løpe.

Hva oppfyller bruksplikten – en konkret helhetsvurdering

Det vil avhenge av en helhetsvurdering i konkrete sak om bruksplikten er oppfylt eller ikke. I denne helhetsvurderingen må det foretas en interesseavveining mellom innehavers interesse i å opprettholde registreringen, oppimot tredjemann sin interesse i å få ta merket i bruk.

Det må som et minstekrav være tale om reelt bruk av varemerket. Dette vil si at det rent faktisk har foreligget et tilbud om levering av varer eller tjenester, som har vært identifisert gjennom bruk av varemerket, eller at et slikt tilbud har vært nært forestående. Varemerket må altså ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket jfr. EF-domstolens dommer 11. mars 2003 i sak C 40/01 Minimax og 27. januar 2004 i sak C 259/02 La Mer Technology.

Codex Advokat har lang erfaring fra saker knyttet til bruksplikt for varemerker og vil kunne bistå din bedrift i vurdering av når bruksplikten startet å løpe, om bruksplikten er oppfylt og i slettelsessaker mot andres manglede oppfylling av bruksplikten. Ta kontakt for en nærmere samtale ved behov.

  • Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.