Avslag på varemerkesøknad? Slik hjelper våre advokater deg

Vindmøller stikker ut av en telefon. Foto

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) behandler klager på avgjørelser fra Patentstyret i første instans. KFIR behandler eksempelvis avslag på varemerker fra Patentstyret fordi merket anses å mangle særpreg, eller avslag grunnet i at merket anses å være forvekslingsbart med et registrert merke. Hva bør du gjøre dersom du får avslag på varemerkesønad?

02/11/2023

KFIR sin vurdering

Formålet er å ha en to-trinns behandling av saken. Det gir søkere mer trygghet, og øker rettssikkerheten.

KFIR foretar en selvstendig vurdering av saken, og fatter avgjørelser som enten gir klagerne delvis eller fullt medhold, eller opprettholder Patentstyrets tidligere avgjørelser. I enkelte administrative overprøvingssaker kan KFIR tilkjenne sakskostnader til vinnende part. I særlig kompliserte saker tilligger det KFIR en mulighet til å holde muntlige forhandlinger.

Kan man angripe KFIR sin avgjørelse?

I den grad klager er misfornøyd med KFIR sin avgjørelse, har klager mulighet til å bringe avgjørelsen inn for retten. I henhold til varemerkeloven (vml.) § 62 er Oslo tingrett riktig verneting.

Domstolen har anledning til å prøve KFIR sin rettslige skjønnsvurdering fullt ut, og vurdere hvorvidt den er i samsvar med varemerkeloven, og rettspraksis som springer ut fra den. Domstolen har imidlertid ikke anledning til å gi dom for annet enn at KFIR sitt vedtak opprettholdes eller kjennes ugyldig og oppheves. Retten gir med andre ord ikke dom for at et merke registreres.

Klagefristen for å bringe avgjørelse inn for Oslo tingrett følger av vml. § 52. Fristen er absolutt og det gis ikke oppfriskning for oversittelse av fristen.

Hvor det er søker eller registreringshaver som inngir stevning til Oslo tingrett for å få en rettslig prøving av KFIR sin avgjørelse, vil det være Staten v/Klagenemnda som er motpart (saksøkte).

Klager fra tredjepart

En innsiger i en varemerkesak, eller en person som krever en varemerkeregistrering opphevet i sak om administrativ overprøving, og som ikke gis medhold i Klagenemnda, kan ikke bringe KFIR sin avgjørelse inn for domstolene.

I et slikt tilfelle må tredjeparten gå til sivilt søksmål mot innehaveren av rettigheten, og kreve den aktuelle rettigheten kjent ugyldig fordi den er godkjent av Patentstyret i strid med vml. § 35 til § 37.

Medhold i domstolen

Dersom domstolen opphever et avslag på en søknad er den praktiske konsekvensen at Patentstyret senere godkjenner søknaden og registrerer merket.

Det skal likevel bemerkes at dette imidlertid ikke er automatisk. Patentstyret skal vurdere saken på nytt, og fatte en ny avgjørelse. Dersom Patentstyret finner et annet rettslige grunnlag for ikke å imøtekomme søknaden, og grunnlaget har ikke vært prøvd av retten, kan Patentstyret nekte registrering.

I Codex har vi erfaring med denne type saker. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

  • Vi har lang erfaring innenfor varemerkerettslige problemstillinger.
  • Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
  • Vi tilbyr fastpris for varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt.
  • Vi har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere, og kan bistå deg med sikring, forhandlinger og tvister relatert til varemerker i de aller fleste land.