Fornyelse av varemerker

En mann holder et foredrag. Foto

Registrering av varemerker er en viktig investering for å sikre og styrke selskapets immaterielle rettigheter og verdier. En varemerkeregistrering gir både en juridisk beskyttelse-, angir enerett til bruk-, forebygger konflikter og styrker selskapets merkevare. Gjennom internasjonale søknadsordninger kan og bør vernet utvides til å omfatte alle de land som selskapet opererer i, eller har planer om å operere i, herunder også produksjon.


Denne tryggheten kan derimot bli borte hvis du ikke er oppmerksom på fornyelsesfristene. Fornyelse av varemerker er nemlig helt nødvendig for å beholde den enerett som en varemerkeregistrering gir.


Codex Advokat Oslo har lang erfaring med å bistå ved fornyelser av varemerker både nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med oss i dag for en prisoversikt og nærmere samtale.

28/05/2024

Registreringens varighet

Et varemerke som oppnår vern gjennom registrering, kan i utgangspunktet være beskyttet etter varemerkeloven for evig tid, forutsatt at merket fornyes. Hver enkelt varemerkeregistrering gjelder imidlertid kun for ti år av gangen jf. varemerkeloven § 32, så det er en forutsetning for en evigvarende enerett at krav om fornyelse sendes inn senest hvert tiende år. Perioden løper fra utgangen av den forrige perioden.

Tiårsperioden hvor registreringen gjelder starter å løpe fra søknadsdagen, ikke registreringsdagen. Søknadsdagen er som hovedregel den dagen da søknaden kom inn til Patentstyret.

At tiårsperioden starter å løpe fra søknadsdagen innebærer at selv om det tar flere år å få registrert varemerkesøknaden, så vil den måtte fornyes når det har gått ti år fra den ble innlevert.

Fornyelsesavgift

Ønsker man å fornye det registrerte varemerket, kreves det at man betaler en fastsatt fornyelsesavgift. Denne avgiften varierer utfra hvor mange klasser varemerket er registrert for.

Patentstyret sender ikke ut fakturaer når det er på tide å fornye en varemerkeregistrering, men per mai 2024 sender Patentstyret fortsatt ut varselsbrev 6 måneder før en registrering opphører. Det er likevel merkehavers eget ansvar å overholde fristen for fornyelse, idet myndighetene ikke kan holdes ansvarlig ved manglende underretning. Det er derfor viktig at du som merkehaver har oversikt over når merket skal fornyes.

Hvordan går du frem for å fornye en varemerkeregistrering?

Fornyelse av varemerker i Norge forutsetter at det sendes inn et krav om fornyelse til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 33. Et slikt krav må leveres skriftlig i løpet av en periode på seks måneder før registreringsperiodens utløp og man må betale avgift.

Man kan også fornye innenfor en periode på 6 måneder etter registreringsperiodens utløp, men må da betale en tilleggsavgift.

Innbetaling av fornyelsesavgift, med en eventuell tilleggsavgift, sammen med en angivelse av varemerkets registreringsnummer innen tidsperioden som angitt ovenfor, skal av Patentstyret betraktes som et krav om fornyelse. Dette er derfor en forenklet fornyelsesprosedyre, hvor det ikke er nødvendig å sende inn en skriftlig begjæring om fornyelse av varemerket.

Når en fornyelse av et varemerke er krevd, enten ved skriftlig begjæring eller innbetaling av fornyelsesavgift, skal fornyelsen innføres i varemerkeregisteret og kunngjøres.

Konsekvenser ved at varemerket ikke fornyes i tide

Overholder man ikke fristen for fornyelse innen 6 måneder fra registreringsperiodens utløp, vil registreringen opphøre.

Det er likevel adgang til å få oppreisning for fristoversittelse for å kreve fornyelse hvis det kan godtgjøres at fristoversittelsen var utilsiktet. Dette er en snever unntaksregel, så det er viktig å ha et godt system for å sikre at man får fornyet varemerker innen fristene.

Hvem kan fornye et varemerke

Loven stiller ikke noe krav til hvem som må levere inn et slikt krav om fornyelse i Norge, og åpner tilsynelatende for at også andre enn merkehaver kan be om fornyelse av registreringen. Det er imidlertid antatt i teorien at det bare er merkehaver som kan kreve fornyelsen, og at lisenshavere ikke har en slik adgang.

Fullmektigens rolle ved fornyelser

Det er vanlig at man overlater jobben med fornyelser til en såkalt varemerkefullmektig eller advokat med kompetanse i varemerkesaker.

Ofte har man flere varemerker og også varemerker i flere land. I slike tilfelle anbefales det å benytte en fullmektig eller advokat som tilbyr et porteføljeforvaltningssystem, slik at du til enhver tid har oversikt over selskapets varemerkeportefølje. Et porteføljeforvaltningssystem viser også utløpstidspunkter for de ulike varemerker slik at du har oversikt og kontroll og får gjort fornyelser i tide i de respektive land.

Samtidig med fornyelser bør man også vurdere om varemerket fortsatt dekker de varer/tjenester som er aktuelle, slik at man sikrer god nok beskyttelse og vern.

Ønsker man klasser som man ikke hadde fra før, bør man fornye tidligere registrering for å sikre fortsatt prioritet, samtidig som man sender inn ny søknad for varer/tjenester som ikke var dekket av opprinnelig søknad.

Dersom det er gjort endringer i bruken, typisk at det er klasser man ikke lenger har behov for, er det også mulig å begrense fornyelsen.

Fornyelse av varemerker i andre land enn Norge

Selv om 10-års varighet er utbredt i mange land, vil ulike land ha forskjellige regler og prosedyrer knyttet til fornyelser. Vi anbefaler derfor å bruke en fullmektig eller advokat med kompetanse innen varemerkerett til å forestå fornyelser og bistå med å sikre at varemerket vernes på best mulig måte i de land hvor det er aktuelt.

Ta gjerne kontakt med oss for rådgivning og bistand knyttet til fornyelser. Vi kan også tilby et eget porteføljeforvaltningssystem for at du kan ha full kontroll over selskapets varemerker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

  • Vi har lang erfaring innenfor varemerkerettslige problemstillinger.
  • Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
  • Vi tilbyr fastpris for varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt.
  • Vi har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere, og kan bistå deg med sikring, forhandlinger og tvister relatert til varemerker i de aller fleste land.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater