Finne riktig varemerke: Særpreget ordmerke

Finne riktig varemerke

Et varemerke vil si et spesielt kjennetegn som identifiserer ditt produkt eller dine tjenester fra andre aktører i markedet. Dette kan eksempelvis være å velge et særpreget ordmerke

12/11/2023

Hvordan velger du riktig varemerke?

Ved valget mellom konkurrerende produkter vil kunden velge det produkt eller de tjenester som signaliserer kvalitet og som gir positive assosiasjoner. Det er derfor svært viktig at man velger riktig varemerke. Det varemerke man velger vil svært ofte være viktig i bedriftens markedsføringsstrategi, og noe som det investeres betydelig i, både i form av tid og kapital.

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som kan gjengis klart og tydelig. Dette betyr at et varemerke kan bestå av ord, logo (figur), ord og logo kombinert sammen, lyd, lyd og bilde kombinert, eller andre typer kjennetegn.

Mange ønsker at varemerket skal gjenspeile de varer man selger, eller de tjenester man leverer. Dette medfører imidlertid at varemerket i liten grad vil skille seg fra andre aktører i markedet. Det vil også medføre vanskeligheter med å oppnå registrering for merket, idet varemerker som utelukkende består av eller angir varens eller tjenestens art, formål eller geografiske opprinnelse ikke tilkjennegis beskyttelse etter varemerkeloven.

Det er også viktig å ta stilling til hvordan type varemerke man ønsker å benytte. Får man registrert et ordmerke, vil dette gi vern for all bruk av ordet i markedsføringsøyemed innenfor de vare-/tjenesteklasser man oppnår registrering for. Et kombinert merke bestående av en logo og ett eller flere ord vil gi vern for sammenstillingen, som vil si at ingen kan ha et identisk eller forvekslingsbart merke. Det kombinerte merket vil også kunne gi vern for teksten i merket, men rekkevidden av dette vernet er vanskelig å fastslå før det eventuelt oppstår påstått forveksling og man kan gjøre en konkret vurdering. Ønsker man å benytte en logo (figur) vil man oppnå vern for figuren og utformingen av den.

Velg et særpreget ordmerke

Vårt råd er å velge et særpreget ordmerke som varemerke. Med særpreget menes et merke som ikke knyttes opp mot varen og/eller tjenesten, altså et fantasimerke. Et fantasimerke vil skille dine varer og/eller tjenester fra andres, samt feste seg i kundens hukommelse. Ved å velge et fantasimerke vil man ha størst utbytte av sitt kjennetegn og ha muligheten til å tilføre det goodwill gjennom markedsføring som man kan utnytte. Ved at man velger et fantasimerke vil man også oppnå størst mulig beskyttelsesvern.

Internasjonalt perspektiv

I et internasjonalt perspektiv tilsier vår erfaring at en ordmerke registrering vil gi størst vern. Store aktører som Google, EBay og Alibaba har egne avdelinger som håndterer krenkelse av varemerker. I klagesaker vil man ha størst sannsynlighet for og nå frem hvis man kan vise til en ordmerkeregistrering. Har man kun et kombinertmerke å vise til er det en risiko for at saken vil bli avvist, da disse aktørene hverken ønsker eller har ressurser til å foreta vanskelige juridiske vurderinger, som domstolene er nærmest til å utføre.

Hva gjør våre advokater for deg?

Våre advokater bistår deg i valg av varemerke. Vi kan også bistå med undersøkelser knyttet til om det eksisterer identiske eller lignende varemerker, også kjent som forundersøkelse.

Sitat hedda

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

  • Vi har lang erfaring innenfor varemerkerettslige problemstillinger.
  • Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
  • Vi tilbyr fastpris for varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt.
  • Vi har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere, og kan bistå deg med sikring, forhandlinger og tvister relatert til varemerker i de aller fleste land.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater