Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

En oversikt over varemerkeprosessen i Norge

Denne artikkel vil gi en kort oversikt over prosessen fra en varemerkesøknad blir innlevert hos Patentstyret til den (eventuelt) oppnår registrering. Artikkelen vil vise de ulike situasjoner som kan oppstå under Patentstyrets behandling, samt etter registrering.

En oversikt over varemerkeprosessen i NorgeAllerede før varemerkesøknaden innleveres har søker gått igjennom viktige prosesser. Dette knytter seg til valg av varemerke og forundersøkelse av varemerkets tilgjengelighet. Med grundig forarbeid vil sannsynligheten for at varemerkesøknad registreres øke, samt at bedriften vil få et velfungerende varemerke.

Utarbeidelse av varemerkesøknad/innsendelse av søknad

Før innsendelse av varemerkesøknaden må man utarbeide varefortegnelsen til søknaden, det vil si de varer og tjenester man ønsker at merket skal registreres for. Det er her viktig at man dekker alle varer og tjenester merket brukes for og vil brukes for i fremtiden. Etter innsendelse av søknad er det ikke mulig å utvide varefortegnelsen.

Innsendelse av søknad gjøres elektronisk til Patentstyret via Altinn. Du kan selv utarbeide og sende inn søknaden, men vi anbefaler at man benytter seg av juridisk hjelp ved utarbeidelse av varefortegnelsen slik at man får kvalitetssikret varefortegnelsen.

Patentstyret vurderer søknaden

Patentstyret vil i løpet av 3 til 6 måneder vurdere søknaden og utarbeide sitt første svar. I sin vurdering ser Patentstyret på om søknaden oppfyller de lovbestemte vilkår i varemerkeloven.

Patentstyret vil altså vurdere om det søkte merket er egnet til å skille de søkte varer og/eller tjenester fra andres. Dette betyr blant annet at merket ikke utelukkende må gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi, geografisk opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten. Merket kan heller ikke være egnet til å forveksles med andres varemerke, foretaksnavn eller annet registrert/innarbeidet forretningskjennetegn.

Basert på resultatet av Patentstyrets vurdering vil Patentstyret enten:

1) Godta søknaden slik den er søkt. Merket sendes da til registrering og publisering.

2) Foreløpig nekte hele eller deler av søknaden fordi den strider med varemerkeloven.

1. Merket er akseptert av Patentstyret og sendt til registrering

Utgangspunktet er nå at merket er registrert. Det foreligger likevel visse muligheter for tredjeparter til å protestere på registreringen.

Fra datoen merket blir publisert Norsk Varemerketidende har tredjeparter tre måneder på seg til å fremme en innsigelse mot registreringen av varemerket. Hvis en innsigelse (protest) innkommer, vil hver av partene ha muligheten til å uttale seg om sin sak til Patentstyret. Etter at partene har uttalt seg vil Patentstyret fatte en formell avgjørelse i saken. Patentstyret avgjørelse kan påklages til Klagenemnden for Industrielle Rettigheter (KFIR).

Hvor innsigelsesfristen på tre måneder er utløpt er det likevel mulig for tredjeparter å protestere på registreringen ved å levere inn et skriftlig krav om administrativ overprøving til Patentstyret i det tilfellet at man mener at varemerket er blitt registrert på feilaktig grunnlag. Krav om administrativ overprøving kan fremsettes av en hver med rettslig interesse i saken så lenge varemerket er registrert. Vi har skrevet mer om administrativ overprøving av varemerker her.

En tredjepart kan også reise søksmål for å få slettet et varemerke. Det vil eksistere en bruksplikt for varemerket. Det vil si at hvis man ikke bruker merket for de varer og tjenester man har oppnådd registrering for innen 5 år, vil andre aktører kunne begjære merket slettet. Fristen løper fra merket blir publisert, eller fra når en innsigelse ble endelig avslått.

For hvert tiende år vil også innehaver av merket måtte betale en fornyelsesavgift for at merket fortsatt skal være gjeldende.

2. Patentstyret nekter søknaden foreløpig registrert

Man kan imøtekomme en foreløpig nektelse fra Patentstyret på flere måter. Hvis Patentstyret tilbyr en delvis registrering og man er fornøyd med det som tilbys, kan man akseptere Patentstyrets forslag.

Avslås søknaden fullstendig eller man ikke vil akseptere en delvis registrering, er det ulike måter å angripe avslaget på. Strategien man velger vil avhenge av begrunnelse for avslaget fra Patentstyret. I de fleste tilfeller vil man argumentere mot Patentstyrets nektelse, men dersom nektelsen gjelder en eldre rettighet, kan man også henvende seg til innehaver av denne og be om samtykke til registrering.

Når man argumenterer mot Patentstyrets nektelse vil man risikere at Patentstyret opprettholder sitt foreløpig avslag. Søker har da mulighet til å innlevere ytterligere argumentasjon. En slik prosess kan løpe over flere runder med argumentasjon. Til syvende og sist vil Patentstyret anse saken som tilstrekkelig opplyst og foreta en formell avgjørelse.

Patentstyret avsier en endelig nektelse – klage til KFIR

Hvis Patentstyret i den formelle avgjørelsen fastholder sitt avslag, kan man klage avslaget inn for KFIR. KFIR er et uavhengig, domstolslignende organ som vil foreta en egen ny selvstendig vurdering av om varemerkesøknaden kan registreres.

KFIR opprettholder Patentstyrets avslag – anke til domstolen

Hvis KFIR opprettholder Patentstyrets registreringsnektelse vil søker ha muligheten til å anke avslaget innfor domstolen. Vi har skrevet om domstolsbehandling for varemerker her.

Du kan lese mer om fornyelse av varemerker og bruksplikt for varemerker i våre artikler om dette.

Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.