Piratvirksomhet i Norge

Til stadighet avdekkes salg av piratkopierte produkter i Norge, både i butikker og gjennom internett. Piratkopierte merkevarer fører til at de respektive varemerker taper tillitt og renommé i markedet. Piratkopierte produkter fører dessuten til tapt omsetning som følge av at kunden i stedet kjøper etterligningen, og et tap for kunden som får et mindreverdig produkt.

Piratvern etter varemerkeloven:

Etter varemerkelovens § 4 kan den som innehar rettighetene til et varemerke forby andre å markedsføre og selge produkter som bruker kjennetegn som er til forveksling likt merket.

Dette rammer både identiske varemerker og lignende merker. Som regel gjelder dette bare for varer som er av samme slag som originalproduktet. Enkelte varemerker vil likevel anses så sterke at de har et utvidet vern og gjelder for alle typer varer, jf vml. § 6.

Piratvern etter markedsføringsloven:

Etter markedsføringslovens § 30 har man vern mot at andre benytter etterlignende kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frembringelser på en slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.

Det må sannsynliggjøres at etterligneren har kjent til originalen og etterlignet den. Slaviske etterligninger av kvalitetsprodukter fremstår klart som urimelig utnyttelse av en annens innsats. I slike saker er det også enkelt å konstatere at det foreligger fare for forveksling. Hele poenget med piratkopier er jo at de skal være så like originalproduktet som mulig, slik at forbrukeren kan forveksle varene.

Stans og erstatning:

På grunn av bevishensyn er det viktig å handle raskt. En domstol kan beordre midlertidig forføyning med stans av salg og markedsføring av piratproduktene, og beslutte at de piratkopierte produktene skal inndras. Dersom man har mistanke om at det foregår utstrakt piratvirksomhet, kan også tollvesenet kobles inn for å stanse import av piratprodukter.

For varemerkekrenkelser utmåles erstatning i forhold til vederlag for bruk av varemerke og erstatning for ytterligere skade, jf vml. § 38. Vederlaget tar utgangspunkt i en tenkt lisensavtale mellom partene, mens «ytterligere skade» skal dekke tapt omsetning, pådradde ekstrautgifter, eks. «motreklame» mot det falske produktet, og renommétap.

For brudd på markedsføringsloven tar man utgangspunkt i den uberettigete vinning man har oppnådd gjennom rettsstridig salg av det piratkopierte produktet.

Codex Advokat har lang er faring med å bistå i saker som gjelder piratkopier. Vi bistår ved alle trinn i prosessen; fra bevissikring og etterforskning via stans og forbud mot videre salg og markedsføring til etterfølgende erstatningskrav.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater