Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold / konkurransebegrensninger

tre menn holder rundt hverandre og ler

Konkurranse er verdifullt for samfunnet og er generelt beskyttet av lovverket. Arbeidstakere har i utgangspunktet rett til å søke, drøfte og ta imot stilling i en konkurrerende virksomhet. Tilsvarende har en arbeidsgiver også adgang til å rekruttere arbeidskraft fra konkurrenter.

Dette får du vite om lojalitetsplikt i arbeidsforhold:

Konkurransefrihet reguleres av lojalitet i arbeidsforhold

Konkurransefriheten er ikke ubegrenset. Særlig setter de ulovfestede reglene om lojalitet i arbeidsforhold og markedsføringsloven § 25 grenser.

Som arbeidsgiver kan man også benytte konkurranseklausuler eller andre avtalebestemmelser, samt iverksette tiltak som gjør arbeidsplassen så attraktiv at en arbeidstaker ikke ønsker å si opp sin stilling.

Hva innebærer lojalitetsplikten?

At det foreligger en alminnelig og ulovfestet lojalitetsplikt i ansettelsesforhold fremgår av rettspraksis og juridisk teori.

Lojalitetsplikten gjelder i hele ansettelsestiden, inkludert oppsigelsestiden, uavhengig av om arbeidstakeren jobber i oppsigelsestiden eller har fratrådt med lønn og er fritatt for arbeidsplikt. Det vil også kunne være tilfeller hvor lojalitetsplikten vil kunne gjøres gjeldende i ettertid av arbeidsforholdet, men det vil bero på den konkrete situasjon.

Omfanget av lojalitetsplikten må avgjøres konkret i den enkelte sak, hvor hensynet til konkurransefrihet må balanseres mot hensynet til lojalitet. I teori og praksis er det lagt til grunn at lojalitetsplikten ikke kan praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen og hindrer naturlig mobilitet i arbeidsmarkedet. Det er ikke slik at enhver kritikkverdig konkurransehandling er illojal. I juridisk teori er det fremhevet at illojalitet er reservert for den grove og direkte motarbeidelse av arbeidsgivers interesser. Hensynet til konkurransefrihet balanseres mot hensynet til lojalitet.

Vi vil i det videre fremheve og gå inn på momenter som vil være sentrale i en vurdering av om arbeidstakeren har handlet i strid med lojalitetsplikten og om handlingen kan være erstatningspliktig.

Stillingsnivå og lojalitetsplikt

Juridisk teori og rettspraksis har vært klar på at det er en strengere lojalitetsplikt jo høyere stillingsnivå man har i bedriften. Dette er for eksempel slått fast i Viking-Askim dommen hvor Høyesterett omtaler at «nøkkelpersoner» har strengere lojalitetskrav.

I Mesta-dommen fra 2014 bekreftet Borgarting lagmannsrett denne forståelsen og uttaler at en direktør har en skjerpet lojalitetsplikt.

Stillingsnivået vil altså ha mye å si for hvilken lojalitetsplikt som legges til grunn. Plikten vil være strengere hvis det er tale om en nøkkelperson sammenlignet med en vanlig ansatt.

Tidspunktet for handlingen

Det er i juridisk teori fremhevet at hvis de illojale handlingene skjer når man er ansatt, så vil dette skjerpe lojalitetsplikten. Motsetningsvis vil ikke lojalitetsplikten nødvendigvis være like sterk hvis den ansatte har fratrådt sin stilling når handlingen skjer.

Fratredelsesavtale

En fratredelsesavtale kan i noen tilfeller gi en skjerpet lojalitetsplikt. Dette er tilfelle der avtalen gir den som fratrer så gode betingelser sammenlignet med tidligere arbeidsavtale at det blir naturlig at konkurransefriheten begrenses. Vanligvis klausulerer man inn en skjerpet lojalitetsplikt i slike avtaler, der det er behov.

Konkurranseklausuler/ karensklausuler i arbeidsavtalen

Et alternativ til en fratredelsesavtale er å ta inn en konkurranseklausul/karensklausul i arbeidsavtalen til nøkkelpersoner.

En konkurranseklausul må utformes konkret i det enkelte tilfelle for å dekke det behov bedriften har for å beskytte seg. En slik klausul vil naturlignok skjerpe lojalitetsplikten.

Lojalitetsplikt konkurrerende virksomhet

Det er normalt lovlig å rette en henvendelse om ansettelse til en person som er ansatt i en annen virksomhet hvis vedkommende har de spesielle kvalifikasjonene det søkes etter. I et slikt tilfelle er det naturlig at ansatte hos eventuelle konkurrenter kommer i søkelyset. En bedrift kan ikke være fritatt for rekrutteringsfremstøt.

Rettspraksis har også lagt til grunn at det å opplyse en konkurrent om andre ansatte som kan være interessert i en overgang som utgangspunkt ikke vil være en illojal handling. En effektiv konkurranse på arbeidsmarkedet forutsetter at det finnes kanaler for etablering av kontakt mellom dem som tilbyr arbeidskraft og dem som etterspør den. Det er imidlertid viktig, som nevnt, at hver sak vurderes konkret da det kan være momenter som tilsier at konkurransefriheten må vike for lojalitetsplikten.

Det bemerkes at det å diskutere muligheter for å arbeide andre steder med andre ansatte internt som den klare hovedregel ikke regnes som illojalt.

Les mer på arbeidsrettsadvokater.no: Ikke-rekrutteringsklausuler

Overtakelse av kundeforhold eller leverandører

I den grad den ansatte tar med seg kundeforhold eller leverandører så er dette noe som tilsier at lojalitetsplikten vil være krenket, såkalt aktiv akkvisisjon.

Som nevnt innledningsvis i artikkelen vil det være en konkret vurdering i det enkelte tilfelle for om en handling regnes for å være i strid med lojalitetsplikten.

Hva gjør våre advokater for deg?

Codex Advokat bistår deg med:

  • Vurdering av om lojalitetsplikten er krenket
  • Utarbeidelse av fratredelsesavtaler
  • Utarbeidelse av konkurranseklausuler
  • Generell rådgivning knyttet til lojalitetsspørsmål
  • Tvister relatert til oppstart av konkurrerende virksomhet

Vurderingene som omtalt i denne artikkelen kommer ofte på spissen i forbindelse med at noen går ut og starter konkurrerende virksomhet.  Da er det en bredere samlet vurdering som gjøres, hvor både arbeidsmiljølovens regler, ulovfestede lojalitetsregler, markedsføringslovens regler, og evt. annen spesiallovgivning som åndsverksloven, varemerkeloven, designloven og patentloven også kan bli del av vurderingsgrunnlaget.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.