Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Nektelse fra Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et uavhengig organ opprettet i 2013 for å behandle klager på avgjørelser fra Patentstyret i første instans.

KFIR behandler eksempelvis avslag fra Patentstyret om å registrere et merke fordi merket anses å mangle særpreg, eller avslag grunnet i at merket anses å være forvekslingsbart med et registrert merke. KFIR behandler også avgjørelser som opphever, sletter eller kjenner ugyldig merker som er registrert etter innsigelse eller krav om administrativ overprøving mm.

NektelseFormålet er å ha en to-trinns behandling av saken. Det gir søkere mer trygghet, og øker rettssikkerheten.

KFIR foretar en selvstendig vurdering av saken, og fatter avgjørelser som enten gir klagerne delvis eller fullt medhold, eller opprettholder Patentstyrets tidligere avgjørelser. I enkelte administrative overprøvingssaker kan KFIR tilkjenne sakskostnader til vinnende part. I særlig kompliserte saker tilligger det KFIR en mulighet til å holde muntlige forhandlinger.

I 2014 behandlet KFIR på varemerkeretten sitt område 104 klager på avgjørelser fra Patentstyret.

Kan man angripe KFIR sin avgjørelse

I den grad klager er misfornøyd med KFIR sin avgjørelse, har klager mulighet til å bringe avgjørelsen inn for retten. I henhold til varemerkeloven (vml.) § 62 er Oslo tingrett riktig verneting.

Domstolen har anledning til å prøve KFIR sin rettslige skjønnsvurdering fullt ut, og vurdere hvorvidt den er i samsvar med varemerkeloven, og rettspraksis som springer ut fra den. Domstolen har imidlertid ikke anledning til å gi dom for annet enn at KFIR sitt vedtak opprettholdes eller kjennes ugyldig og oppheves. Retten gir med andre ord ikke dom for at et merke registreres.

Klagefristen for å bringe avgjørelse inn for Oslo tingrett følger av vml. § 52. Fristen er absolutt og det gis ikke oppfriskning for oversittelse av fristen. Per april 2016 er fristen to måneder fra datoen avgjørelsen ble sendt fra KFIR.

Hvor det er søker eller registreringshaver som inngir stevning til Oslo tingrett for å få en rettslig prøving av KFIR sin avgjørelse, vil det være Staten v/Klagenemnda som er motpart (saksøkte).

Klager fra tredjepart

En innsiger i en varemerkesak, eller en person som krever en varemerkeregistrering opphevet i sak om administrativ overprøving, og som ikke gis medhold i Klagenemnda, kan ikke bringe KFIR sin avgjørelse inn for domstolene.

I et slikt tilfelle må tredjeparten gå til sivilt søksmål mot innehaveren av rettigheten, og kreve den aktuelle rettigheten kjent ugyldig fordi den er godkjent av Patentstyret i strid med vml. § 35 til § 37.

Medhold i domstolen

Dersom domstolen opphever et avslag på en søknad er den praktiske konsekvensen at Patentstyret senere godkjenner søknaden og registrerer merket.

Det skal likevel bemerkes at dette imidlertid ikke er automatisk. Patentstyret skal vurdere saken på nytt, og fatte en ny avgjørelse. Dersom Patentstyret finner et annet rettslige grunnlag for ikke å imøtekomme søknaden, og grunnlaget har ikke vært prøvd av retten, kan Patentstyret nekte registrering.

I Codex har vi erfaring med denne type saker. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.