Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Klage til Klagenemda for industrielle rettigheter

I tilfeller hvor Patentstyret avslår bedriftens søknad om varemerkeregistrering eller innsigelse mot tredjeparts varemerkeregistrering, alternativ opphever bedriftens registrering som følge av innsigelse fra tredjepart, kan avgjørelse klages inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). KFIR er et uavhengig, domstolslignende organ som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser for blant annet varemerker og designrettigheter.

Klagenemnda foretar en egen selvstendig overprøving av Patentstyrets avslag

Fristen for å klage Patentstyrets avslag inn for Klagenemnda følger av varemerkelovens § 50, per april 2016 er fristen to måneder fra den dato Patentstyrets avgjørelse ble sendt til vedkommende part. Det bemerkes at klagefristen er absolutt.

Klagen skal innleveres til Patentstyret. Klagen skal som utgangspunkt være på norsk, men også dansk eller svensk kan aksepteres. Det vil ved klage påløpe et klagegebyr, for nærmere informasjon om dette gebyret se kfir.no.

Klagenemnda foretar en egen selvstendig overprøving i saken. Dette innebærer at man ved en anke til KFIR får en helt ny behandling av saken. Klagenemnda har mulighet til, og vil som oftest innhente den tidligere dokumentasjon i saken, men er altså ikke bundet på noen måte av Patentstyrets tidligere oppfatning.

Også for saker etter administrativ overprøving vil Patentstyret være første instans i behandlingen. Hvis man ikke når frem ovenfor Patentstyret vil man kunne ta avgjørelsen inn for Klagenemda innenfor ovennevnte frist.

Sakens gang hos Klagenemnda

I en innsigelsessak vil begge parter få anledning til to skriftvekslinger. Ytterligere skriftveksling bør avtales særskilt med Klagenemnda. Hvis Klagenemnda finner det nødvendig kan det også innleveres sluttinnlegg i saken. Når skriftvekslingen er avsluttet og eventuelt sluttinnlegg er innkommet vil KFIR ta saken opp til behandling.

I en sak hvor Patentstyret har avslått å registrere en varemerkesøknad, så bør man i en klage til KFIR gi en utførlig begrunnelse for hvorfor varemerket skal registreres.

Behandlingen er i all hovedsak skriftlig. En part kan imidlertid be om muntlig behandling i saken og Klagenemnda vil da beslutte om det anses formålstjenlig i saken med muntlig behandling.

Saksbehandlingen hos Klagenemnda er cirka 8 til 12 måneder.

I det tilfellet man er uenig i avgjørelsen fra Klagenemnda, kan avgjørelsen i noen tilfeller, men ikke alltid klages inn for tingretten. Du kan lese mer om domstolsbehandling av varemerker her.

Har din bedrift behov for hjelp?

Codex Advokat har lang erfaring med utarbeidelse av klage til Klagenemda for industrielle rettigheter og vil kunne bistå din bedrift. Vi anbefaler at du så raskt som mulig etter du har mottatt avgjørelsen fra Patentstyret tar kontakt med oss slik at vi kan vurdere hvorvidt avgjørelsen skal klages inn for KFIR og videre varemerkestrategi for bedriften.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.