Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kan jeg se på filmer i Popcorn Time?

Kan jeg se på filmer og tv-serier fra Popcorn Time på min laptop uten å risikere å motta erstatningskrav fra amerikanske filmselskaper?

I denne artikkelen publisert i Mars 2016 utgaven av Lov og Data drøfter en av våre advokater i Codex lovligheten av Popcorn Time.

Popcorn Time er et såkalt peer-to-peer softwareprogram utviklet av et team med argentinske programmerere for visning av filmer og tv-serier på internett. Programmet fungerer litt som Pirate Bay, men representerer dog et lite teknologisk fremskritt.

Popcorn Time finner indekserte metadata-filer som er tilgjengelige på ulike internettkataloger, og kobler deretter brukerne med torrentfiler som disse metadatafilene peker på. Torrentfilene inneholder små deler av filmer og tv-serier, og de er lagret i brukernes datamaskiner.

Internettbrukerne deler dem med hverandre selv om de ikke er klar over det. Spillefilmene og tv-seriene er dessuten som regel lastet opp i strid med opphavsretten i verkene.

Til forskjell fra Pirate Bay må ikke brukeren vente på at hele filmen/tv-serien er lastet ned før hun kan se på den, og filmene trenger heller ikke lastes ned i sin helhet. Avspillingen skjer gradvis i takt med at filmen/serien lastes ned.
Programmet lagrer torrentfiler i cache-minnet i brukernes datamaskiner. Når en kyndig bruker klikker på disse torrent-filene, vil ikke noe innhold vises. Man kan si at innholdet er denaturert i mange små biter.

Ulovlig?

Popcorn Time som softwareprogram er ikke ulovlig som sådan. Spørsmålet er hvorvidt den uskyldige hjemmetittingen som brukerne står for, er det. For brukerne gjør i utgangspunktet to ting som kan være opphavsrettslig relevante, og én som ikke er det.

Jeg kan starte med den siste. Streaming av filmer eller tv-serier i et privat hjem er ikke underlagt rettighetshavernes enerett etter åndsverkloven. Visningen, som er en fremføring eller overføring, har en åpenbar privat karakter, og loven kommer bare til anvendelse når visningen har en offentlig karakter, jf. åndsverkloven § 2. Dette er også lagt til grunn i forarbeidene til åndsverkloven.

De to andre handlingene, som kan være underlagt opphavsretten, er knyttet til den ubevisste delingen og lagringen av midlertidige filer.

Rettighetshaverne har en enerett til både eksemplarfremstilling og offentlig fremføring av sine verk. Eksemplarfremstillingsretten omfatter kopiering av verket, dets deler, og midlertidig kopiering.

Jeg har allerede nevnt at Popcorn Time lagrer filer midlertidig. Spørsmålet er hvorvidt disse filene ettergjør et verk eller verkets deler, og som innebærer en eksemplarfremstilling i rettslig forstand.

Dette har EU-domstolen langt på vei besvart bekreftende i sak C-360/13 mellom Public Relations Consultants Association Ltd og Newspaper Licensing Agency Ltd mfl. Saken omhandlet avisenes rett til vederlag for online lesing av offentlig tilgjengelige artikler som Meltwater – en leverandør – samlet, lagde utdrag av, og ga tilgang til fra sin webside.

Meltwater ga sine abonnenter en rapport med diverse nyhetslenker som besto av artikkelens overskrifter, første avsnitt samt øvrige utdrag med ordreferanser leserne var interessert i.

Avisene mente at denne online lesningen av rapportene medførte midlertidige lagringer av deler av artikler i brukernes datamaskiner (i cache-minnene), som var omfattet av deres enerett til eksemplarfremstilling. EU-domstolen var enig i at det skjedde en eksemplarfremstilling.

Åndsverkloven

Analogien mellom Popcorn Time og Meltwater er åpenbar. Kopiene som lagres lokalt på brukerens egen datamaskin under bruk av Popcorn Time, er i prinsippet omfattet av rettighetshavernes enerett til eksemplarfremstilling.

Men fra denne eneretten gjør åndsverkloven to viktige unntak: kopiering til privat bruk, jf. åndsverkloven § 12 og den såkalte efemere kopieringen. Det første unntaket gir brukerne rett til å kopiere en film eller lignende til ikke-ervervsmessige formål. Unntaket gjelder bare i den grad filmen er ervervet på lovlig måte, jf. bestemmelsens siste ledd. Unntaket er dermed ikke relevant for Popcorn Time-brukerne.

Det andre unntaket, den efemere kopieringen, gjengitt i åndsverkloven § 11a, knytter seg til lagringen av filer i forbindelse med streamingen, og gir både brukere og andre en rett til å kopiere fra beskyttede verk når kopieringen er et nødvendig ledd i en teknologisk prosess, for eksempel streaming.

Unntaket kommer kun til anvendelse når kopieringen ikke er i konflikt med rettighetshavernes legitime ervervsmessige forventninger og/eller interesser. Denne reservasjonen har ikke kommet til uttrykk i loven, men nevnes i forarbeidene og er eksplisitt angitt i opphavsrettsdirektivet (direktiv 2001/29/EF) og har sitt opphav i WTO-regelverket, TRIPS-avtalen.

Ikke lovlig

Det fremgår av Ot.prp.nr.46 (2004-2005) s. 141 at «vilkåret må ses i sammenheng med den såkalte tretrinnstesten», altså artikkel 13 i TRIPS. Sistnevnte angir at «limitations or exceptions to exclusive rights» skal alene knytte seg til «certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.»

Artikkel 5 nr. 5 i opphavsrettsdirektivet sier at «the exceptions and limitations provided for in paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall only be applied in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work or other subject-matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder.»
[Norsk: Unntakene og avgrensningene fastsatt i nr. 1, 2, 3 og 4 får anvendelse bare i visse særlige tilfeller som ikke er i strid med en normal utnytting av et verk eller et annet beskyttet arbeid og ikke fører til urimelig skade for rettighetshaverens rettmessige interesser.]

Det er således sannsynlig at den efemere kopieringen som bruk av Popcorn Time innebærer, ikke omfattes av unntaket i åndsverksloven 11a.
Når ingen av de to nevnte unntakene kan anvendes, er resultatet at kopieringen er ulovlig. Nordmenn som ser på tv-serier og filmer ved bruk av Popcorn Time, handler således i strid med rettighetene til verkene.

Uenig

Kulturdepartementet er imidlertid uenig i denne vurderingen, se Prop.65 L (2012-2013), side 8. Departementet skriver at ved strømming «overføres innholdet uten at det lagres en varig kopi lokalt hos brukeren, og det vil neppe skje en eksemplarfremstilling som omfattes av eneretten, jf. § 11a som unntar fremstillingen av visse midlertidige eksemplar. Den enkelte internettbruker som strømmer et verk til sin datamaskin, vil altså ikke begå et opphavsrettsbrudd selv om verket er gjort tilgjengelig for slik bruk uten opphavsmannens samtykke. (Kravet om såkalt lovlig kopieringsgrunnlag gjelder bare for fremstilling av eksemplar til privat bruk etter § 12, jf. bestemmelsen i fjerde ledd.)»

Departementet har etter min mening tolket det efemere unntaket feil. En midlertidig eksemplarfremstilling i unntaket står etter sin ordlyd i motsetning til en «varig eksemplarfremstilling». Unntaket omhandler midlertidige kopier alene, ikke varige kopier.

EU-domstolen mente i Meltwater-saken at cache-kopier i brukernes datamaskiner fra en webside, selv om de var eksemplarfremstillinger, var omfattet av det efemere unntaket, og kopieringen var dermed lovlig. Begrunnelsen var at kopiene ikke representerte en forbigåelse av rettighetshavernes interesser, eller kom i strid med den vanlige utnyttelse av verkene fordi artiklene allerede var utlagt på nettet med samtykke fra avisene og andre. Journalister, redaktører og avishus ble dermed fratatt muligheten til å videreselge en lisens for gjenutnyttelse av deler av deres publiserte artikler for online lesning.

I strid med rettighetshavernes enerett

Men til forskjell fra Meltwater-saken er det indekserte materialet – som Popcorn Time henter – ulovlig, og kopieringen er dermed åpenbart i strid med rettighetshavernes legitime interesser.

Jeg har også nevnt at programmet innebærer at brukerne deler beskyttede verk med hverandre.

Dersom delingen skjer mellom brukere som ikke har noe forhold eller kjennskap til hverandre, vil det etter min mening innebære at brukerne gjør verket eller dets deler tilgjengelig for en større krets av personer, og dermed foretar de en offentlig fremføring i strid med rettighetshavernes enerett.

Når delingen skjer i lukkede nettverk mellom venner og bekjente kan handlingen være en privat fremføring som ikke krever samtykke fra rettighetshaverne.
I alle tilfeller må rettighetshaverne likevel merke seg at den ubeviste og uskyldige delingen og lagringen av deler av verk ikke kan medføre annen sanksjon etter åndsverkloven enn at brukerne betaler rettighetshaverne en netto fortjeneste, jf. åndsverkloven § 55 annet ledd. Hvilken fortjeneste er det vanskelig å forestille seg, kanskje besparelsen for å ikke ha betalt for verket? Hva når verket ikke er til salgs, hvilken fortjeneste skal da tilkjennes?

Jaime Espantaleón er advokat, LLM i IKT-rett fra Universitetet i Oslo, med ekspertise innen IKT-rett og immaterialrett, og arbeider i Codex Advokat, Oslo.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.