Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Forslag til nytt varemerkedirektiv

Forslag til nytt direktiv om varemerker er til behandling i Rådet og Parlamentet og kan forventes å bli vedtatt i løpet av sommeren 2015.

Direktivet er EØS-relevant, og vil etter at det er vedtatt i EU, innlemmes i EØS-avtalen når forhandlingene mellom EFTA-landene, Norge, Island, Liechtenstein og EU-medlemslandene er sluttført.

Forslaget inneholder nye regler som, dersom direktivet blir vedtatt, vil kreve endringer i varemerkeloven.

  • Det foreslås en ny regel som innebærer at det kan kreves at merkehavere beviser at de har brukt sine registrerte varemerker uavbrutt over en fem års periode etter registreringen i enhver tvistesak. Disse vil omfatte innsigelser og administrative overprøvinger som foregår hos Patentstyret, og inngrepssaker og ugyldighetssaker for domstolene.

I dag kan ikke innklagede i innsigelsessaker, administrative overprøvinger, eller saksøkte i rettssaker kreve det uten at man samtidig og parallelt går frem med et motkrav (motsøksmål) i domstolene, eller inngir egne krav om administrative overprøvinger mot varemerkeregistreringene.

Hvordan skjer dette i praksis i dag?

I en innsigelsessak for Patentstyret hvor eier av en tidligere rettighet motsetter seg registreringen av et nyere varemerke, må innehaver av det nyere varemerke inngi eget krav om administrativ overprøving mot innsigers varemerkerettighet/er med grunnlag i at brukspliktsreglene ikke er overholdt, og samtidig begjære innsigelsessaken stanset.

Dette medfører ekstra kostnader for innklagede som må betale avgift til Patentstyret samt advokatkostnader, egne og evt. motparten sine, i en administrativ overprøvingssak. Innsigelsessaker er avgiftsfrie. Partene i slike saker kan ikke bli pålagt dekning av den andre partens sakskostnader.

Det samme gjelder ved overprøvingssaker begrunnet i tidligere registrerte varemerker, som krever en parallell behandling av et nytt brukspliktskrav og en tilsvarende stansing av den opprinnelige saken, denne gangen med dobbelt så høye sakskostnader og avgifter.

I ordinære rettssaker kan ikke saksøkte i dag forsvare seg i inngrepssaker, og ugyldighetssaker med grunnlag i brukspliktreglene uten samtidig å måtte gå til motkrav, jfr. varemerkeloven § 60.

  • Det foreslås at varemerkene, uavhengig av foretakene som bruker dem, kan være gjenstand for pant, og tvangsinndrivelse.

Dette er ikke mulig i Norge i dag.

1. juli i år trer enkelte endringer i petentloven og panteloven i kraft. Disse endringene gir blant annet adgang til særskilt pantsettelse av patentrettigheter, men ikke varemerker.

Varemerkeloven § 55 fastslår at en varemerkerett ikke kan være gjenstand for utlegg eller annen separat tvangsforfølgning fra fordringshaverne.

  • Forslag til det nye direktivet kan leses her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.