Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

NKU sak 8/2019 - Kopiering av slagord

Sak 8/2019 gjelder spørsmålet om Coop Norge SA (innklagde) sin markedsføring av butikkjeden Extra, med slagordet «EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER», er en ulovlig etterligning av Extra Leker AS sitt slagord «EXTRA STORT UTVALG – EXTRA LAVE PRISER».

Rettslig grunnlag – markedsføringsloven

Klager påberopte både mfl. § 25 og mfl. § 30 som grunnlag for at innklagdes markedsføring ved bruk av ovennevnte slagord måtte opphøre.

Mfl. § 25 er en generalklausul og skal hindre opptreden i strid med god forretningsskikk. Bestemmelsen henviser til en konkret og skjønnspreget vurdering som skal forhindre illojal praksis i næringslivet.

Etter mfl. § 30 foreligger en ulovlig etterligning dersom det er en fare for forveksling mellom originalfrembringelsen og et etterlignende kjennetegn, hvor etterligningen også er en urimelig utnyttelse av originalprodusentens innsats eller resultater. Dette forutsetter at etterligneren må ha kjent til originalfrembringelsen. Dersom frembringelsene er svært like, vil det imidlertid foreligge en kunnskapspresumsjon.

 

Les mer om bestemmelsene:

 

Partenes anførsler

Klager mente at slagordene til partene var så like at det forelå en forvekslingsfare mellom de to da de innenfor leketøy var direkte konkurrenter. Klager mente at slagordet hadde opparbeidet seg særpreg etter langvarig og omfattende innarbeidelse av slagordet. Klager har brukt slagordet i flere kanaler, inkludert i logoen, butikkfasader, kataloger, reklame mm.

Videre mente klager at innklagde ikke hadde overholdt variasjonsplikten. Det foreligger store variasjonsmuligheter for kjennetegn og slagord, og bruk av ordet «til» kunne ikke regnes som tilstrekkelig utnyttelse av variasjonsplikten. Kunnskapspresumsjonen måtte innebære at innklagde hadde latt seg inspirere av klagers slagord, og dermed urimelig utnyttet klagers egen innsats og resultat.

Innklagde hevdet på sin side at ingen av vilkårene i mfl § 30 var oppfylt. Innklagde viste til egen utvikling av slagordet, og mente videre at slagordet var så beskrivende og lite særpreget at likhet i slagord kunne forekomme uten kunnskap om det tidligere slagordet. Innklagde mente dermed at det ikke forelå en etterligning, eller en urimelig utnyttelse.

Videre mente innklagde at det ikke forelå forvekslingsfare da innklagdes kjernevirksomhet var alminnelig dagligvare, og ikke salg av leker slik klager utelukkende driver med. Innklagde påpekte også at logoen og slagordet var brukt på forskjellige måter, blant annet i relasjon til fargevalg. I tillegg viste innklagde til andre aktører som har tatt i bruk lignende kjennetegn

Innklagde mente også at den lange tiden som hadde forløpt siden de først startet å benytte det aktuelle slagordet betydde at en ikke kunne kreve at de sluttet å bruke det så lenge etter at de tok det i bruk første gang.

Næringslivets konkurranseutvalgs enstemmige uttalelse

Næringslivets konkurranseutvalg var enig med klager at det fantes en overlappende omsetningskrets, slik at det kunne foreligge fare for forveksling og at tilfellet da kunne omfattes av mfl. § 30.

Klager påberopte seg imidlertid vern for et slagord som etter utvalgets mening er generelt og beskrivende og som mange kan tenke seg å bruke. I slike tilfeller kan ikke en aktør kreve enerett på uttrykket uten at det er påvist en etablert og innarbeidet goodwill i markedet på aktørens vegne. Det var ikke tilfellet i denne saken. Utvalget mente at klager hadde tatt en risiko for at andre aktører kunne benytte lignende uttrykk for å beskrive sin egen virksomhet ettersom det var tale om et så deskriptivt kjennetegn. I denne saken var i tillegg den grafiske profilen til de to partene så ulik, at det ikke fremsto som snylting på klagers innsats eller resultater.

I og med at uttrykket er beskrivende og gitt i salgsfremmende hensikt kan ikke kunnskapspresumsjonen gjelde.

Videre hadde innklagde allerede benyttet slagordet i 4,5 år og en kunne ikke nå påvise at en eventuell opparbeidet goodwill tilknyttet slagordet ikke også var innarbeidet av innklagde.

Hva er sakens betydning?

Saken viser at vernet mot etterligning ikke er like sterkt ved beskrivende kjennetegn hvor en ikke kan påvise en allerede etablert og innarbeidet markedsposisjon og goodwill tilknyttet slagordet.

Vi gjør for ordensskyld oppmerksom på at vi ikke har prosedert saken.

Codex Advokat bistår deg

Vi har lang erfaring med etterligningssaker. Vi bistår gjerne ved tvisteløsning både overfor Forbrukerombudet, i Næringslivets konkurranseutvalg og i domstolsapparatet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.