Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Dom: Ugyldig franchisekontrakt

Saken gjaldt gyldigheten av franchiseavtale inngått mellom BigBite og franchisetaker. Retten kom til avtalen innebar en urimelig fordeling av økonomiske risiko overfor franchisetaker. Det var få muligheter for franchisetaker å tjene penger, og franchisegiver ville gå med overskudd selv om franchisetaker tapte penger. Avtalen ble kjent ugyldig og franchisetaker ble tilkjent erstatning.

Fra dommen:

INSTANS: Sør-Trøndelag tingrett – Dom.
DATO: 2011-01-05
DOKNR/PUBLISERT: TSTRO-2010-104324
STIKKORD: Avtaleloven §36. Franchise.

1) Saken gjelder gyldigheten av franchiseavtale, og eventuelt erstatning som følge av at avtalen er ugyldig.

(2) Big Bite Submarines AS ble stiftet i 1997. De har utviklet et konsept innen nysmurt brødbasert hurtigmat. Det er etablert serveringssteder over hele landet og i Spania. Driften skjer i det vesentlige ved franchise, med Big Bite Submarines som franchisegiver og enkeltpersoner eller selskaper som franchisetaker.

(3) A, født *.*.1987, begynte som ansatt hos franchisetaker B i desember 2006 ved Big Bite Subs avdeling — X. A arbeidet som tilkallingshjelp med variert timetall.

(4) A og Big Bite Submarines AS inngikk franchiseavtale den 12. juli 2007. Etter avtalen skulle A drive Big Bite Subs avdeling — X. Avdelingen er lokalisert i kjøpesenteret Y. Forut for avtaleinngåelsen var det flere møter mellom partene.

(5) Franchisetaker er forpliktet til å følge de retningslinjer franchisegiver gir om driften. Menyen settes opp av franchisegiver, og lokalenes utforming styres i stor grad av franchisegiver. Råvarer må kjøpes av de leverandører som franchisegiver bestemmer. Franchisetaker betaler en inntredelsesavgift på kr 150 000 og en løpende franchiseavgift på 30 % av den foregående måneds totale brutto omsetning minus merverdiavgift. Franchiseavgiften dekker retten til å bruke konseptet, husleie, inventar og utstyr og sentral markedsføring.

(6) Partene er uenige om hvor mye opplæring A fikk. Noe av opplæringen ble gitt av tidligere driver B. I tillegg var det et fast opplæringsopplegg i regi av Big Bite Submarines.

(7) A overtok driften av avdeling — X fra 1. september 2007. Hun overtok arbeidsgiveransvar for de ansatte, og selv gikk hun inn som daglig leder. De ansatte var ungdom som arbeidet på deltid.

(8) Det ble ikke laget noe budsjett for høsten 2007. I september 2007 ble det avholdt et budsjettmøte for franchisetakere som A deltok på. A satte opp et budsjett med en forventet omsetning i 2008 på 2 358 593, eksklusiv moms. Big Bite Submarines valgte å nedjustere budsjettet til en omsetning på 2 100 000.

(9) Big Bite Submarines har utviklet noen retningslinjer for oppsett av budsjett som angir hvor stor andel av omsetning de ulike utgifter bør ligge på. Eksempelvis bør ikke varekostnaden overstige 40 % av omsetningen og lønnskostnadene bør ikke utgjøre mer enn ca 12 %. Hvis franchisetaker holder seg innenfor de anbefalte normtallene, så vil det gi et driftsresultat på ca 13 % av omsetningen.

(10) Resultatene fra driften høsten 2007 viste at A i det vesentlige klarte å holde seg innenfor normtallene på utgiftssiden, men at hun likevel hadde et svakt driftsresultat. Svakt driftsresultat ble forklart med oppstartskostnader, noen større vedlikeholdskostnader og for lav omsetning. Big Bite Submarines ga A en markedsstøtte på 5 % for hele 2008, dvs at franchiseavgiften i realiteten ble redusert til 25 %.

(11) Den 26. mars 2008 ble A sykmeldt og lagt inn på psykiatrisk avdeling ved Z sykehus. I As fravær var det en av de ansatte ved avdelingen som gikk inn og fungerte som daglig leder. Ved epost sendt 25. juni 2008 sa A opp sin stilling. Oppsigelsen var begrunnet i sykmeldingen. Etter franchiseavtalen var oppsigelsestiden på 1 år. A ba om at det ble skaffet ny driver før oppsigelsestidens utløp. A trakk senere høsten 2008 tilbake oppsigelsen og var tilbake i arbeid igjen fra 3. november 2008. Ved epost sendt 27. november 2008 sa A opp franchiseavtalen på ny. Oppsigelsen var begrunnet i at hun var gravid. På nyåret 2009 blir A på nytt sykmeldt og innlagt på psykiatrisk avdeling. Big Bite Submarines gikk inn og tok over ansvaret for avdelingen fra 1. mars 2009.

(12) Big Bite Submarines hevdet at A skyldte dem penger grunnet manglende innbetaling av franchiseavgift og tok ut forliksklage. Forliksrådet i X avsa den 21. mai 2010 fraværsdom hvor A ble dømt til å betale kr 336 250,51 til Big Bite Submarines.

(13) A tok ut stevning den 24. juni 2010 hvor hun la ned påstand om frifinnelse for kravet fremmet av Big Bite Submarines, samt at hun fremmet krav på erstatning for ugyldig franchiseavtale. Big Bite Submarines innga tilsvar den 16. august 2010. Det er avholdt to saksforberedende rettsmøter. Hovedforhandling ble avholdt 7. – 8. desember 2010. I tillegg til partene mottok retten forklaring fra 7. vitner.

(14) As påstandsgrunnlag

(15) Franchiseavtalen må kjennes helt eller delvis ugyldig, jf prinsipalt avtaleloven §33 og subsidiært avtaleloven §36.

(16) På avtaletidspunktet hadde Big Bite Submarines kunnskap om regnskapstall som viste en synkende omsetning. Omsetningen var så lav at driften ga en begrenset mulighet for franchisetaker å tjene penger. A ble likevel presentert for et budsjett som var lite realistisk. Tilbakeholdelsen av kunnskap medfører at det vil stride mot redelighet og god tro å gjøre avtalen gjeldende, jf avtaleloven §33.

(17) Den inngåtte franchiseavtale er i alle tilfelle så ubalansert at det vil virke urimelig å gjøre den gjeldende. De samme momenter som er påberopt etter avtaleloven §33 er relevante. I tillegg må det legges vekt på: – A satt igjen med et lite resultat selv om måltallene ble oppfylt
– Avtalen er basert på en standardavtale uten at det er tatt hensyn til realistisk omsetning
– A ble ikke gitt anledning til å konsultere andre under avtaleforhandlingene
– Avtalen er for ensidig i franchisegivers favør slik at all risiko er lagt på franchisetaker
– Det er flere innen Big Bite Submarines som har inngått avtaler uten at det har vært realistisk å tjene penger
– Avtalen som helhet er urimelig. Det vises særlig til følgende avtalepunkter:
– inntredelsesavgift på kr 150 000
– Franchiseavgift på 30 %
– Oppsigelsesperiode på 12 måneder for franchisetaker og 1 måned for franchisegiver
– Ved oppsigelse tilfaller alle oppgraderinger/investeringer franchisegiver
– Big Bite Submarines kan ved sykdom hos franchisetaker gå inn og sette inn en annen person som driver på franchisetakers risiko og regning
– Big Bite Submarines kan ensidig og uten nærmere vilkår fastsette hva som skal brukes til lokal markedsføring

 

(18) Avtalen må kjennes ugyldig fra inngåelsen. Uansett må avtalen være ugyldig når As sykdom påvirker avtaleforholdet.

(19) Virkningen av at avtalen er ugyldig er at A har krav på restitusjon av inntredelsesavgiften og erstatning for den negative kontraktsinteressen, jf culpaansvaret. A må frifinnes for kravet fremsatt av Big Bite Submarines, jf forliksrådets fraværsdom.

(20) Big Bite Submarines opptrådet uaktsomt ved å ikke opplyse om alle omstendigheter som de måtte forstå hadde betydning for As beslutning om å inngå avtalen. Videre opptrådte de uaktsomt ved å inngå en avtale som overførte all risiko til A samtidig som de var klar over at omsetningen var synkende. Big Bite Submarines burde i alle fall ha grepet inn da de så at A ikke tjente penger for å bidra til at A ikke pådro seg gjeld.

(21) A er pådratt et disponeringstap. Hvis hun ikke hadde inngått franchiseavtalen, ville hun ha skaffet seg annet arbeid. Disponeringstapet er beregnet i samsvar med lønn for serveringshjelp. A bestrider at det er foretatt et privatuttak i det omfang som følger av næringsoppgaven.

(22) A har også lidt et avsavnstap. Behandlingen av A tok lengre tid som følge av at Big Bite Submarines ikke grep inn og gjorde det de burde ha gjort. Det er en den ugyldige avtalen som er årsak til hennes gjeld og til at hun ikke tok på seg annen jobb.

Oversikt erstatningskravet/restitusjonskravet
Pådratt gjeld til eksterne kreditorer 110 212
Inntektstap 2007 81 000
Inntektstap 2008 113 760
Inntektstap 2009 7 900
Tilbakebetaling inntredelsesavgift 152 000
Avsavnsrente 42 160
Sum 507 032

(23) A la ned slik påstand:

1. A frifinnes.
2. Big Bite Submarines AS dømmes til å betale erstatning til A fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til kr 507 032 med tillegg av renter etter lov om forsinket betaling regnet fra 14 dager etter dommens forkynnelse og til betaling skjer.
3. A tilkjennes sakens omkostninger.

(24) Big Bite Submarines AS’ påstandsgrunnlag

(25) Big Bite Submarines bestrider at de har sittet med opplysninger som A ikke har vært klar over, og at det vil stride mot redelighet og god tro å gjøre gjeldende en avtale som kom i stand på den måte.

(26) Ved gyldighetsvurderingen må det legges vekt på at: – A hadde arbeidet som arbeidstaker ved avdelingen i 6 mnd
– det først var en periode hvor A hadde opplæring med forrige driver, B
– A hadde god innsikt i virksomheten og fikk opplæring i alle sider ved driften
– A selv hadde et sterkt ønske om å bli franchisetaker, og hun solgte seg inn selv
– det var omsetningstallene som ble lagt til grunn ved budsjettering for 2008
– det ved avtaleinngåelsen ble presisert at franchiseavtalen innebar at hun drev egen virksomhet og hun ble kjent med risiko knyttet til det

(27) Det tar tid å komme i gang med en virksomhet. Big Bite Submarines hadde tro på at det var mulig å øke omsetningen slik at det kunne gi en lukrativ inntekt for A.

(28) Det bestrides at det er urimelig å gjøre avtalen gjeldende, jf avtaleloven §36. Ved rimelighetsvurderingen må det legges vekt på at Big Bite Submarines satte ned franchiseavgiften til 25 % fra 1. januar 2008. Inntredelsesavgift er både riktig og vanlig i bransjen. Inntredelsesavgiften er med på å synliggjøre at det er en risiko. Den som skal gå inn som franchisetaker må vise at man mener noe med sitt engasjement.

(29) Big Bite Submarines har gitt god oppfølging under hele avtaleforholdet, også under perioder hvor A var sykmeldt. Vikar i sykeperioden ble utpekt av A selv og ikke Big Bite Submarines.

(30) A har hele tiden forstått hva franchiseavtalen gikk ut på og har vist sin innsikt i sin løpende kontakt med personer i Big Bite Submarines.

(31) Som selvstendig næringsdrivende var A selv ansvarlig for egen virksomhet under sykdom. Hun ble ved avtaleinngåelsen informert om at hun burde tegne sykeforsikring.

(32) Subsidiært bestrides at det er grunnlag for erstatning og restitusjon. Sykdomsfraværet har ikke årsakssammenheng med franchiseavtalen. Det er ikke dokumentet at hun har gått glipp av en inntekt. Ved beregning av et eventuelt tap må næringsoppgavene for uttak legges til grunn.

(33) Fraværsdommen fra forliksrådet er riktig. Hvis franchiseavtalen ikke er ugyldig, så er A forpliktet til å betale sitt utestående til Big Bite Submarines AS.

(34) Sakskostnadsansvaret må vurderes ut fra at Big Bite Submarines forut for hovedforhandling foreslo at saken ble løst ved at A fikk slettet kravet hun ble dømt til å betale i fraværsdommen.

(35) Big Bite Submarines AS la ned slik påstand:

1. A dømmes til å betale kr 336 250,51 til Big Bite Submarines AS med tillegg av lovens rente fra 05.06.2010.
2. Big Bite Submarines AS frifinnes.
3. Big Bite Submarines AS tilkjennes saksomkostninger i begge tilfeller.

(36) Rettens vurdering

(37) Saken gjelder om Big Bite Submarines er erstatningsansvarlig som følge av at franchiseavtale inngått med A er ugyldig, jf avtaleloven §33 eller §36.

(38) Retten har kommet til at det er urimelig å gjøre franchiseavtalen gjeldende og at den i sin helhet er ugyldig, jf avtaleloven §36. Franchiseavtalen bygger på en standardavtale som benyttes av Big Bite Submarines i samtlige avtaleforhold de har med franchisetakere. Rimelighetsvurderingen må likevel tas med utgangspunkt i det konkrete avtaleforholdet. Det er ikke gitt at rettens vurdering i denne saken har overføringsverdi til de øvrige avtaleforhold som benytter seg av samme standardavtale.

(39) Franchiseavtale er ikke et rettslig begrep med et entydig innhold. Lars G Norheim beskriver i artikkelen « Franchising – begrepsforklaring og oversikt over noen rettslige problemstillinger » publisert i Tidsskrift for forretningsjuss 1995 nr 2 s 11 franchising slik: « Franchising innebærer at et foretak utarbeider et helhetlig, detaljert konsept for hvordan varer og/eller tjenester skal føres ut til kundene (Privatpersoner, bedrifter eller andre), og deretter med kontrakt knytter til seg andre foretak (herunder enkeltmannsforetak), som er eiermessig selvstendig, men som i et tett, langsiktig samarbeid får rett og plikt til å gjøre bruk av forretningskonseptet i eget navn, for egen regning og risiko mot vederlag til konseptets « eier ». Sistnevnte betegnes franchisegiver, mens kontraktsmotparten kalles franchisetaker. Franchisetakers bruk av forretningsidéen baseres på at foretaket får utnyttelsesrett til franchisen: Et konsist og planmessig utformet sett av regler eller retningslinjer for hvordan franchisetaker skal drive sin virksomhet hvis anvendelse er forbundet med rett og plikt til utnyttelse av visse immaterialrettigheter/forretningskjennetegn/knowhow. Franchisegiver styrer systemet strengt og kontrollerer at alle – ofte er det et stort antall – franchisetakere utnytter franchisen på samme måte, slik at det oppnås en markedsmessig identitet mellom deltakerne. Utad vil således franchisesystemet oppfattes som en enhet: Deltakerne (franchisegiver og – takerne) fremstår med samme navn og kjennetegn, samme forretningsprofil, tilnærmet samme sortiment, priser, markedsføring osv. Franchisegiver yter løpende assistanse og rådgivning, og utvikler/- endrer franchisen og systemet på grunnlag av egen og takernes erfaring. »

(40) Franchiseavtalen må forstås ut fra at det ved franchise er nødvendig for franchisegiver å sikre seg at franchisetakerene utnytter konseptet på en lik måte. En franchiseavtale vil derfor ofte ha mange bestemmelser som begrenser franchisetakers handlefrihet. Avtalebestemmelser om kontroll og styring av franchisetakers utnyttelse av konseptet er det som er typisk ved franchise. Franchiseavtalen må likevel være balansert i den forstand at franchisetaker har en reell mulighet til å tjene penger ved sin utnyttelse av konseptet.

(41) Retten har kommet til at franchiseavtalen mellom Big Bite Submarines og A er urimelig grunnet: a) de økonomiske betingelsene gjør det i praksis umulig for franchisetaker å kunne ta ut en ordinær lønn som står i samsvar med arbeidsinnsats samtidig som franchisegiver likevel tjener penger
b) avtalens oppsigelsestider fremstår som urimelig ubalansert i franchisegivers favør
c) regulering av franchisegivers rettigheter ved franchisetakers sykdom gir franchisegiver en urimelig adgang til å drive på franchisetakers regning og risiko

(42) A har anført at også andre bestemmelser er urimelig, eksempelvis bestemmelse som pålegger franchisetaker å bruke et årlig beløp på markedsføring. Retten er ikke enig i at pålegg om lokal markedsføring isolert sett vil innebære en ubalansert avtale. Markedsføring vil kunne være et av virkemidlene franchisegiver ønsker å bruke for å styrke eget merkenavn.

(43) Det følger av franchiseavtalen pkt 11 at « Denne franchiseavtale bygger på den forutsetning at en personlig driver/daglig leder skal være ansvarlig for Franchisetakers virksomhet.
Vedkommende, som i denne avtale skal være A, skal dedikere all sin arbeidstid og innsats til driften av Big Bite Subs. avd — – X. »

(44) Det har vært fremhevet av Big Bite Submarines at det forventes at franchisetaker legger ned en stor personlig arbeidsinnsats. Retten har forstått det slik at man i det minste forventer en arbeidsinnsats tilsvarende full stilling.

(45) For å få utnyttet konseptet betaler franchisetaker kr 150 000 som et engangsbeløp ved tiltredelse samt 30 % av den løpende omsetning fratrukket moms. Avtaleperioden var på 5 år. Ved tilleggsavtale ble franchiseavgiften redusert til 25 % for hele 2008. Franchiseavgiften dekker alle tjenester som ytes av franchisegiver og er for øvrig en betaling for å kunne utnytte konseptet. De vesentligste tjenestene som franchisetaker får er: – tilgang til lokaler og husleien betales av Big Bite Submarines
– rett til å bruke inventar og utstyr, likevel slik at franchisetaker har vedlikeholdsansvar
– veiledning og opplæring
– sentral markedsføring
– regnskapsføring og revisjon

(46) Big Bite Submarines har ikke oppgitt noen verdi på de ytelser som franchisetaker mottar. Eksempelvis er det ikke oppgitt størrelse på husleie, og størrelsen på grunninvestering i inventar og utstyr ved etableringen på X. Rettens vurdering av avtalens økonomiske virkning vil dermed utelukkende måtte baseres på hva som var mulig for A å få ut av avtalen.

(47) Opplæringsansvarlig i Big Bite Submarines oppga at en avdeling burde ha en omsetning på ca 3 millioner for at avdelingen skulle ha en sunn økonomi. Hvis avdelingen klarer å følge de måltall som anbefales av Big Bite Submarines, vil en omsetning på 3 millioner gi franchisetaker en årsinntekt på ca 390 000. A satte den 27. september 2007 opp budsjett for 2008 med en forventet omsetning på 2 358 593, som igjen ville gi henne en årsinntekt på 322 754 før det tas hensyn til engangsavgiften på kr 150 000. Big Bite Submarines mente budsjettet ikke var realistisk og nedjusterte omsetningen til 2 100 000. Regnskapet viste at omsetningen ble 1 705 386 med et negativt årsresultat på kr 93 041. Det negative årsresultatet kan delvis forklares ut fra As sykmelding. Omsetningen på 1 705 386 er likevel på nivå med tidligere omsetningstall. År Omsetning
2005 1 600 445
2006 1 908 049
2007 1 794 399
2008 1 718 272
2009 1 750 536

(48) Alt på avtaletidspunktet burde Big Bite Submarines forstå at det var begrenset mulighet for en franchisetaker å tjene penger de første årene. Det var ikke realistisk at omsetningen kunne økes til over 2 millioner, og i alle fall ikke opp mot 3 millioner. En franchisetaker som overtok avdeling X tok derfor en stor økonomisk risiko. Faren for tap var overhengende, mens den potensielle oppsiden var å få en årslønn på 250 000 til 300 000.

(49) A har ført vitner som har forklart seg om andre franchisetakere som har lidd samme skjebne som henne. Big Bite Submarines har på sin side blant annet vist til C som drev avdeling i Æ med en omsetning på ca 2 millioner og tok seg ut lønn på 20 000 – 40 000 pr måned. C driver i dag en større avdeling og er en av dem som har lykkes som franchisetaker. C er trolig et eksempel på en franchisetaker som klatre å få ut maksimal gevinst, dvs årsinntekt på 250 000-300 000, selv på en så lav omsetning. Sammenlignet med franchisetakers grunninvestering på kr 150 000 er også den maksimale gevinsten liten. Big Bite Submarines har ikke oppgitt sine utgifter med avdeling X. I 2008 viser regnskapet at de skulle få 524 182 i franchiseavgift. Det er Big Bite Submarines som er nærmest til å føre bevis for egne kostnader. I mangel av andre holdepunkter legger retten til grunn at franchiseavgiften oversteg Big Bite Submarines utgifter.

(50) Ved rimelighetsvurderingen legger retten betydelig vekt på ubalansen i styrkeforholdet mellom partene. Big Bite Submarines er den profesjonelle part som tilbyr en ung kvinne som ikke hadde erfaring som selvstendig næringsdrivende en franchisekontrakt basert på en standardavtale utviklet av dem selv. Ved avtaleinngåelsen ble ikke A informert om tidligere regnskapstall. Hun ble pålagt ikke å vise avtaleutkastet til noen. Retten legger til grunn at A ikke forsto den reelle økonomiske risikoen som avtalen innebar, særlig som følge av at hun ikke hadde full innsikt i hva som var en realistisk omsetning. En profesjonell part har et særlig ansvar for at uerfarne avtalemotparter forstår konsekvensene av det avtaleforholdet som tilbys. Tilbakeholdelse av sentrale opplysninger, som tidligere regnskap, vil lett føre til at avtalen må kjennes ugyldig.

(51) A har anført at hun ikke fikk tilstrekkelig opplæring. Retten er ikke enig i det. Big Bite Submarines har et fast opplæringsprogram for franchisetakerene som også A deltok på. De svake regnskapstallene skyldtes ikke mangler ved As innsikt i hvordan avdelingen skulle drives, men at markedssituasjonen ikke tilsa en høyere omsetning.

(52) Retten har videre kommet til at den avtalte oppsigelsestiden på 12 måneder er urimelig. I avtalen heter det:

« 15.2 De første 12 måneder av avtaleperioden er å anse som en prøveperiode. Dette slik at BBS skal ha anledning til å si opp denne avtale med 1 måneds varsel innenfor prøveperioden, dersom Franchisetakers virksomhet ikke tilfredsstiller konseptet, herunder dersom netto omsetning avviker med mer enn 20 % av budsjett omforenet mellom partene ved avtaleinngåelsen.
15.3 Begge parter kan i avtaleperioden uten begrunnelse si opp avtalen med 12 måneders varsel.
15.4 BBS har hatt betydelige kostnader med oppbygging og utstyring av Big Bite Subs. avd — – X. Franchisetaker har derfor ikke rett til noen tilbakebetaling av hele eller deler av inntredelsesvederlaget beskrevet i punkt 8.1 dersom avtalen sies opp av noen av partene uansett grunn. »

(53) En oppsigelsestid på 12 måneder er med bakgrunn i de øvrige økonomiske betingelsene i avtalen en urimelig lang oppsigelsestid. For avdelinger med begrensede muligheter for franchisetaker å tjene penger innebærer den lange oppsigelsestiden stor risiko for at man i oppsigelsestiden pådrar seg betydelig gjeld. Selv om avtalen åpner for at også aksjeselskap kan være franchisetaker, er realiteten for de fleste innenfor Big Bite Submarines at det er unge mennesker som driver som enkeltpersonsforetak med fullt personlig ansvar. En rimelig oppsigelsestid må balansere mellom den ene parts behov for å avvikle avtaleforholdet opp mot den andres behov for å områ seg. I et slikt perspektiv bør 3 til 6 måneder være tilstrekkelig tid. Manglende gjensidighet i prøveperioden, jf avtalen pkt 15.2, er også urimelig.

(54) Oppsigelsestidens lengde kan ha hatt betydning for As valg etter at hun ble sykmeldt. Hun sa først opp avtalen 25. juni 2008 og trakk oppsigelsen i oktober. Hun sa opp avtalen på nytt i 2009. En kortere oppsigelsestid ville gjort det enklere for A å komme seg ut av avtalen i 2008, som igjen hadde redusert hennes tap.

(55) Franchiseavtalen pkt 11 tredje ledd gir Big Bite Submarines rett til å overta driften av avdelingen hvis A blir forhindret til å ivareta sine forpliktelser som personlig driver/daglig leder. I pkt 11 tredje ledd heter det: « Dersom A på grunn av sykdom, ulykke eller andre forhold blir forhindret fra å ivareta sine forpliktelser som personlig driver/daglig leder av Big Bite Subs. avd — – X har BBS eller den BBS utpeker rett til å overta A’s stilling og funksjoner inntil A kan gjenoppta sin stilling. Kostnader med dette betales av franchisetaker. Dersom en slik situasjon varer over 12 måneder skal BBS ha rett, men ingen plikt til å bringe denne avtalen til umiddelbart opphør samt overta alle aksjer i Franchisetaker til en verdi tilsvarende bokført egenkapital. »

(56) Big Bite Submarines har klare interesser i å opprettholde driften i alle avdelinger. Big Bite Submarines har løpende utgifter på avdelingen, eksempelvis husleie, og deres inntekt beregnes av omsetningen. Big Bite Submarines behov for å opprettholde driften må likevel veies opp mot franchisetakers behov for i perioder å være borte fra driften.

(57) A ble syk våren 2008 og var ikke i stand til selv å ivareta driften. Formelt var det A som pekte ut vedkommende som tok over som hennes vikar. Avtalen pkt 11 ga henne ikke noe valg. Hadde hun valgt å stenge avdelingen, hadde Big Bite Submarines kunnet gått inn og drive avdelingen på hennes regning og risiko.

(58) Bestemmelsen om at Big Bite Submarines kan drive avdelingen på franchisetakers regning og risiko er urimelig. Det burde i alle fall vært lagt inn begrensninger på hvor store kostnader Big Bite Submarines kan pådra franchisetaker.

(59) De totale økonomiske virkningene av avtalen er urimelige, og avtalen kjennes ugyldig. Etter at A fratrådte stillingen, har ikke Big Bite Submarines fått inn ny franchisetaker til Xs-avdelingen og driver avdelingen selv, noe som kan være et uttrykk for at det er vanskelig å få inn en franchisetaker som tror det er mulig å tjene penger på avdelingen.

(60) A har fremsatt krav på erstatning og restitusjon. Retten har kommet til at Big Bite Submarines opptrådte uaktsomt ved at de ikke ga A fullt innsyn i tidligere regnskapstall. Big Bite Submarines burde også ha klargjort for A hvor små marginer driften av avdelingen innbar, de begrensede mulighetene for henne å tjene penger og den store risikoen for å tape penger. En naturlig konsekvens av en slik gjennomgang ville vært å tilpasse inntredelsesavgift og franchiseavgift til et nivå som innebar en mer lik fordeling av den økonomisk risiko mellom partene. Hvis Big Bite Submarines hadde gitt tilstrekkelig informasjon, ville A mest sannsynlig ikke gått inn på avtalen på de vilkår som hun gjorde.

(61) A har krav på å få erstattet sitt påregnelige tap. Erstatningsutmålingen vil være svært skjønnsmessig. Avtalen er kjent ugyldig, og erstatningen må settes slik at A ikke påføres noe økonomsikk tap som følge av den ugyldige avtalen.

(62) A gis medhold i å få tilbakebetalt inntredelsesavgiften pluss lånekostnader på kr 152 000. Hun skal videre ha erstatning for pådratt gjeld til eksterne kreditorer på kr 110 000. A må også frifinnes for kravet fra Big Bite Submarines om betaling av utestående franchiseavgift og andre tjenester.

(63) Retten har kommet til at A ikke har sannsynliggjort at hennes inntektstap er en følge av den ugyldige avtalen. På avtaletidspunktet var A 20 år og arbeidet deltid. Det er usikkert hvilke valg A hadde tatt for egen yrkeskarriere høsten 2007 hvis hun ikke hadde inngått franchiseavtalen. A har ikke sannsynliggjort at hun hadde begynt i en annen 100 % stilling. Selv om hennes inntekt som franchisetaker var lav høsten 2007, er det ikke sannsynliggjort at hun ville ha hatt høyre inntekt uten avtalen. A ble sykmeldt i mars 2008. Årsaken til sykmeldingen er sammensatt, og kan i det vesentligste forklares i forhold uavhengig av franchiseavtalen. Det er ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom As lave inntekt og franchiseavtalen. Under hele avtaleperioden fulgte Big Bite Submarines opp A, også under sykmeldingsperioden. Big Bite Submarines kan ikke kritiseres for manglende personlig oppfølging etter at avtalen ble inngått.

(64) A har krav på avsavnstap for restitusjon av inntredelsesavgiften. Retten er enig med A i at avsavnstapet bør beregnes ut fra 5 %, og tapet settes skjønnsmessig til 18 000. Det totale erstatningsbeløpet blir etter dette 280 000.

(65) A har i det vesentligste vunnet frem med sitt krav og har krav på å få dekt sine sakskostnader. Retten har ikke funnet noen av unntaksbestemmelsene i tvisteloven kap 20 anvendelige. Big Bite Submarines har vist til at de fremsatte forlikstilbud som gikk ut på at A skulle få slettet gjelden som var omfattet av fraværsdommen. Retten finner ikke forlikstilbudet til å være tilstrekkelig for å unnta fra sakskostnadsansvaret. Big Bite Submarines har ikke protestert på den fremlagte arbeidsoppgaven. Salærkravet på kr 160 375 fremstår som rimelig og nødvendig. I tillegg kommer reiseutgifter på kr 6 458 og rettsgebyr kr 6 880.

(66) Dommen er grunnet juleferie og stor arbeidsbelastning ikke avsagt innen lovens frist.

Slutning:

1. A frifinnes.
2. Big Bite Submarines AS dømmes til innen 14 – fjorten – dager å betale erstatning til A på 280.000 – tohundreogåttitusen – kroner, med tillegg av renter etter lov om forsinket betaling regnet fra forfall og til betaling skjer.
3. Big Bite Submarines AS dømmes til innen 14 – fjorten dager å betale sakskostnader til A på kr 173.713 – etthundreogsyttitretusensjuhundreogtretten – kroner.

 

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.