Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Dom: Sjokoladebiter medførte designinngrep

Sjokoladeprodusent ble tilkjent erstatning for inngrep i design. Retten fant at produsenten hadde et registrert og gyldig design for sitt sjokoladeprodukt, og at konkurrentens produksjon av tilsvarende produkt medførte et designinngrep, og ulovlig produktetterligning etter markedsføringsloven.

Fra dommen

INSTANS: Borgarting lagmannsrett – Dom og kjennelse
DATO: 2008-06-19
DOKNR/PUBLISERT: LB-2007-95820
STIKKORD: Designinngrep, designloven § 9, markedsføringsloven § 8a, ordmerke.
Saken gjelder salg og markedsføring av en spesiell type sjokoladebiter, « fargepletter » og/eller « festpletter », som hovedsakelig omsettes i løsvekt. Sjokoladebitene består av sjokolade med fargede små sjokoladelinser som ligger på toppen.

Hval Sjokoladefabrikk ASA (Hval) begynte høsten 2001 etter oppfordring fra distributøren Candy King AS å utvikle en sjokoladebit med fargede sjokoladelinser. Det var et ønske om en sjokoladebit som ville være mer synlig i løssalgshyllene enn vanlig brun sjokolade. Våren 2002 startet produksjonen av en rund sjokoladebit med konisk form. Små sjokoladelinser med sterke farger ble støpt i sjokoladen på den måten at de ble liggende på toppen av sjokoladebiten. Hvals varemerke, en liten hval, ble fremhevet på toppen av sjokoladen. Fordi fargelinsene ligger på toppen og bryter igjennom sjokoladen vil ikke hvalen alltid være helt tydelig.

Sjokoladebiten som Hval kalte « fargepletter » viste seg å selge meget godt. 20 september 2002 søkte Hval mønsterbeskyttelse etter mønsterloven. Før søknaden var ferdig behandlet trådte den nye designloven i kraft, og Hval fikk 14. mars 2004 registrert sitt design.

I mai 2005 etter å ha overtatt Minde sjokoladefabrikk, begynte Brynild Gruppen AS (Brynild) å produsere og markedsføre et konkurrerende produkt, små runde sjokoladebiter med fargede linser på toppen. Sjokoladebiten var avrundet og fargelinsene pastellfargede. På toppen var det uthevet en « M » . Også denne M’en blir delvis ødelagt der fargeplettene bryter igjennom sjokoladen. Brynild markedsførte denne sjokoladebiten under navnet « Minde fargepletter. »

Hval tok kontakt med Brynild i juni 2005 og anmodet om å stoppe produksjonen og markedsføringen av den nye sjokoladebiten. Brynild stanset produksjonen og underrettet sine grossister om at produksjonen ble stoppet og at usolgt sjokolade skulle returneres. I august startet Brynild i stedet produksjon og markedsføring av « Minde festpletter ». Dette er små, rektangulære sjokoladebiter med samme type fargede linser støpt i sjokoladen. Det er stanset ut en M på toppen av sjokoladebiten.

De av Brynilds runde sjokoladebiter som allerede var solgt fra grossist, var fortsatt i salg sammen med de rektangulære bitene i lengre tid, og i alle fall frem til 2007. Sjokoladebitene (både runde og rektangulære) ble også i løssalg solgt under avbildning av de runde sjokoladebitene og med ordmerke « Minde fargepletter » i lengre tid.

Hval saksøkte i november 2005 Brynild med krav om stans i produksjon og markedsføring og krevde erstatning. Brynild på sin side saksøkte Hval i januar 2006 med påstand om at designregistreringen skulle kjennes ugyldig.

Oslo tingrett avsa 22. mars 2007 dom med slik domsslutning:

I inngrepssaken:

1. Brynild Gruppen AS frifinnes.

2. Hval Sjokoladefabrikk ASA tilpliktes å betale saksomkostninger til Brynildgruppen AS innen 2 – to- uker fra forkynnelsen av denne dom med kr.96.580,- -kronernittisekstusenfemhundreogåtti00/100- med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

I ugyldighetssaken:

1. Hval Sjokoladefabrikk ASA frifinnes.

2. Brynild Gruppen AS tilpliktes å betale saksomkostninger til Hval Sjokoladefabrikk ASA innen 2 – to- uker fra forkynnelsen av denne dom med kr.96.580,- -kronernittisekstusenfemhundreogått i00/100- med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra dommen er rettskraftig til betaling skjer.

Hval Sjokoladefabrikk ASA har rettidig anket dommen for så vidt gjelder inngrepssaken til Borgarting lagmannsrett. Brynild Gruppen AS har rettidig anket dommen for så vidt gjelder ugyldighetssaken.

Ankeforhandling ble holdt i Borgarting lagmannsrett 6.- 8. mai 2008. For Hval møtte daglig leder Rune Forsberg. For Brynild møtte styreleder Jon Brynildsen og produktsjef Stig Lassen-Urdahl. Alle disse avga forklaring. Det ble ført to øvrige vitner. Dokumentasjonen forøvrig fremgår av rettsboken.

Begge parter har fremmet selvstendige anker. Hval Sjokoladefabrikk blir i det følgende omtalt som ankende part, Brynild Gruppen som ankemotpart.

Ankende part, Hval sjokoladefabrikk ASA, har i hovedsak gjort gjeldende:

I. Gyldighetssaken

Tingrettens avgjørelse av gyldighetsspørsmålet er riktig, og Hval slutter seg til tingrettens begrunnelse.

Hvals sjokoladebit med små fargede linser på toppen var en helt ny type sjokolade, som ble meget populær. Det fantes ikke identisk design fra tidligere og det kom ingen innsigelser mot registreringen.

Designen har individuell karakter. Sjokoladebiten er liten, rund med konisk form og fargelinsene med sterke farger ligger på toppen av biten. Linsene er ikke blandet inn i sjokoladen. Hvals varemerke, en liten hval, er uthevet på toppen av sjokoladen. « Den informerte bruker » får et annet helhetsinntrykk enn f eks av firkantede sjokoladeplater der fargelinsene er støpt inn i sjokoladen. Det er etter loven ingen krav om skapende innsats eller estetisk utførelse. Rekkefølgen på fargene på registreringsbildet er ikke avgjørende.

De påberopte motholdene avviker meget fra Hvals registrerte design. Kaker har en helt annen karakter og overflate enn sjokolade. Hele sjokoladeplater med fargede linser gir også et helt annet inntrykk enn småbiter. I de påberopte sjokoladeplatene ligger dessuten fargelinsene støpt inn i sjokoladen og er ikke lett synlige.

Det er helhetsinntrykket som er viktig og for Hvals sjokoladebit avviker dette tydelig fra alt som var tidligere kjent. Hvals sjokoladebit er et gyldig registrert design som tilfredsstiller lovens krav til nyhet og individualisering.

Designregistreringen er meget viktig for Hval. Hval ønsker fastsettelsesdom for at designregistreringen er gyldig.

II. Inngrepssaken

I dette spørsmålet har tingretten tatt feil.

Brynilds opprinnelige runde sjokoladebit var en kopi av Hvals designregistrerte sjokoladebit. Brynild brukte også Hvals ordmerke, » fargepletter ». Brynild startet produksjon og markedsføring på tross av kunnskap om Hvals produkt. Det ble ikke undersøkt om det forelå en designregistrering. Det kunne enkelt vært gjort ved å ta en telefon til Hval.

Brynilds produkt er mindreverdig på smak. Det inneholder i motsetning til Hvals produkt, 2 % vegetabilsk olje. Hval mottok klager fra forbrukere om at fargeplettene ikke lenger var like gode.

Dersom rektangulære sjokoladebiter hadde blitt produsert fra begynnelsen av, hadde dette vært akseptert av Hval. Selv om Brynild stoppet produksjonen av runde sjokoladebiter sommeren 2005, ble disse solgt og markedsført sammen med de firkantede i lengre tid.

Det er en bevisst handling fra Brynilds side å kopiere Hvals sjokoladebit. Både den runde og den rektangulære biten er i strid med designen. Sjokoladebitene ble innarbeidet og markedsført som « fargepletter », dvs med samme ordmerke og som en rund, identisk kopi.

Brynild hadde nærmest ubegrensede variasjonsmuligheter da det skulle utvikles en ny sjokoladebit, men man valgte likevel å legge seg tett opptil Hvals designregistrerte sjokoladebit. Det foreligger et designinngrep, jfr designloven § 9, og krav på erstatning etter lovens § 40.

Brynild kjente godt til originalen, men valgte likevel å produsere og markedsføre et produkt som til forveksling er likt Hvals. For den vanlige forbruker vil disse produktene lett kunne forveksles. Begge produktene er på markedet på samme tid og retter seg mot samme kundegruppe. Brynilds handlemåte rammes av markedsføringsloven § 1 og § 8 a.

Brynild har innarbeidet og markedsført sitt produkt som « fargepletter ». Ordmerket « fargepletter » er laget og innarbeidet av Hval. « Fargepletter « er et nytt, sammensatt ord. Brynild har ved å bruke dette urimelig utnyttet Hvals innsats og forringet varemerkets anseelse, og har således overtrådt varemerkeloven.

Brynild plikter å erstatte Hval det tap som Brynild har påført Hval ved rettsstridig adferd, jfr designloven § 40, varemerkelovens § 38 og alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Brynild har utvist forsett eller uaktsomhet og det foreligger adekvat årsakssammenheng mellom Hvals tap og Brynilds kopiering av Hvals produkt. Brynilds kopier svekker Hvals originale produkts kommersielle verdi og har dessuten ført til et tap av renommé.

En erstatningsberegning vil måtte være skjønnsmessig. Hval har imidlertid en påvist markert nedgang i sin omsetning av sine fargepletter etter at Brynild lanserte sin kopi og Brynild har hatt en uberettiget vinning. Brynilds omsetning skulle vært Hvals omsetning. Hval har et dekningsbidrag på 25,6 % som er tilsvarende for bransjen for øvrig.

Hval har hatt utgifter til « forsvarsannonsering » på ca kr 98 000,-.

Videre er Hval berettiget til en rimelig lisensavgift for bruken av Hvals design og varemerke (ordmerke). Denne bør være på 9 % av Brynilds omsetning for bruk av design og 5 % for bruk av varemerke.

Brynilds påstand om avvisning mht de runde plettene er uberettiget. Brynild har ikke bundet seg juridisk til å stanse produksjon, salg og annen distribusjon av disse.

Hval har i gyldighetsaken (motanken) nedlagt slik påstand:

1. Oslo tingretts dom, domslutningens pkt 1 og pkt 2 stadfestes

2. Designregistrering nr 77746 kjennes gyldig.

3. Brynild Gruppen AS dømmes til å betale sakens omkostninger for lagmannsrett med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra rettskraftig dom foreligger.

Hval har i inngrepsaken (hovedanken) nedlagt slik påstand:

1. Brynild Gruppen AS dømmes til stans av produksjon, salg og annen distribusjon av « Minde Fargepletter », samt firkantede « Minde Festpletter ».

2. Brynild Gruppen AS dømmes til å betale erstatning til Hval Sjokoladfabrikk ASA fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til kl 1.350.000,-.

3. Brynild Gruppen AS dømmes til å betale sakens omkostninger for tingrett og lagmannsrett med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra rettskraftig dom foreligger.

Brynild Gruppen AS, har i hovedsak gjort gjeldende:

I Gyldighetssaken

Tingretten har grepet feil i dette spørsmålet.

Designlovens formål er å bidra til nyskaping og å sørge for rettferdige forhold for den som foretar nyskapningen. Hvals designregistrering fyller ikke de grunnleggende vilkårene om nyskapning og individuell karakter etter designloven. Designregistreringen skulle ikke vært godtatt.

Hvals sjokoladebit er ikke et særpreget produkt som har krav på vern mot etterligning. Det er ikke knyttet egeninnsats til utviklingen av produktet. Hval har bare lagt seg på en allerede etablert trend.

Designregistreringen skiller seg ikke vesentlig fra påberopte mothold. Den informerte bruker får ikke et annet helhetsinntrykk enn ved annen tilgjengelig design. Fargede linser i sjokolade og runde sjokoladebiter har vært alminnelig kjent på markedet før Hval søkte om registrering. Hval hadde full frihet til å velge et annet og originalt design.

At sjokoladebiten har en konisk form, fremkommer ikke av designregistreringen. Konisk formede sjokoladebiter er kjent fra før, slik som Mindes riskaker.

Bruken og plasseringen av fargede linser og uthevingen av Hvals varemerke (hvalmerket) gir ikke designen ny og individuell karakter. Hvalen er knapt synlig i designregistreringen.

Patentstyrets gransking i forbindelse med registreringen var meget summarisk og bare innenfor samme produktgruppe.

II Inngrepssaken

Tingrettens dom konkluderer korrekt med at det ikke er begått designinngrep. Det er avbildningen i designregistreringen som er utgangspunktet for vurderingen. Brynilds sjokoladebiter er tydelig forskjellig fra det registrerte designet.

« Minde fargepletter » som ble produsert fra 1. mai 2005 til 27. juli 2005 var avrundet, ikke konisk, linsene hadde andre og dusere farger og lå dypere i sjokoladen. Videre hadde de en opphøyet M til forskjell fra en utstanset hval. Her har Brynild tatt et produkt man hadde fra før, melkepletter, og tilsatt sjokoladelinser. Det foreligger ikke forvekslingsfare.

« Minde festpletter » ble introdusert i august 2005. De er rektangulære og har en M nedstanset i sjokoladen og med de samme linsene som før.

Det er ikke relevant at en vanlig forbruker kan forveksle produktene. « Den informerte bruker » får et annet helhetsinntrykk av Brynilds sjokoladebiter enn det inntrykket designregisteringen gir. Etter designloven § 9 er det « den informerte bruker » som er utgangspunktet for vurderingen. « Den informerte bruker » er ikke en vanlig forbruker, men en fiktiv person som har en viss kjennskap til produktene på området, men som ikke er ekspert på design.

Verken Brynilds rektangulære eller runde sjokoladebiter med fargelinser representerer et designinngrep.

Det er ikke dokumentert at ordet « fargepletter » er innarbeidet som varemerke. Hvals sjokoladebit selges i løsvektstativer, som ikke sier mye om merkevarer. « Pletter » er en generisk betegnelse på en type produkter i bransjen. Ordet « fargepletter » er ikke annet enn generisk betegnelse på sjokoladebiter med farger. For så vidt gjelder « festpletter » er det ingen ordlikhet mellom « fest » og « farge ». I « Minde fargepletter » er det Minde som er det særpregede element.

Det foreligger heller ikke brudd på markedsføringsloven fra Brynilds side.

Fargede linser i ulike produkter er en trend, og Hvals sjokoladebit er intet originalt produkt. Brynild har ikke etterlignet sjokoladebiten, men brukt egne former og andre farger på linsene. Brynilds sjokolade er et produkt utviklet av en prosjektgruppe som foretok selvstendige overveielser, hvilket resulterte i et forskjellig produkt. Det er heller ingen forvekslingsfare. Brynilds sjokoladebit, både den runde og den rektangulære – har annen form, andre farger og har en tydelig markert M.

Det er ingen markedsførings- eller utviklingsinnsats å utnytte her. Hvals sjokoladebit er ikke resultat av et omfattende utviklingsarbeid. Fargede linser og sjokolade er en trend som også Brynild utnytter. Sjokoladebiten til Hval og sjokoladebiten til Brynild selges gjennom ulike kanaler, Hvals produkter gjennom Candy King og Brynilds løsvektsprodukter gjennom NorgesGruppen. Hval har ikke dokumentert markedsføringsinnsats for sin fargeplett.

Et eventuelt vederlag for overtredelse av designloven eller varemerkeloven må fastsettes med det utgangspunkt at designen har lav verdi, og med utgangspunkt i et dekningsbidrag på 25,8 %. Prosentsatsen bør være 0 eller ned mot 0 og i alle fall ikke overstige 3 %.

Det foreligger ikke noe ytterligere tap. Salg av Brynilds sjokoladebiter skjer ikke til fortrengsel for Hvals. Distribusjonskanalene er forskjellige. Hvals salgsnedgang hadde begynt før lansering av Brynilds sjokoladebit. Det foreligger ingen dokumentasjon av et eventuelt renommétap.

Brynild har nedlagt slik påstand:

Ugyldighetssaken:

1. Designregistrering nr 77746 kjennes ugyldig.

2. Hval Sjokoladefabrikk ASA dømmes til å betale til Brynild Gruppen AS saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten tillagt lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.

Inngrepssaken:

1. Oslo tingretts domsslutning pkt 1 stadfestes

2. Den ankende parts påstand nr 1 avvises for så vidt den angår runde Minde fargepletter

3. Hval Sjokoladefabrikk ASA dømmes til å betale til Brynild Gruppen AS saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten tillagt lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.

Lagmannsretten er i gyldighetsaken kommet til samme resultat som tingretten.

I inngrepsaken er lagmannsretten kommet til at anken delvis fører frem og at Hval skal tilkjennes erstatning etter alminnelige erstatningsrettelige prinsipper.

I Gyldighetssaken

Lagmannsretten er kommet til at designregistreringen av 14. mars 2004 er gyldig.

Hvals registrerte design representerte en nyhet. Det var ikke tidligere registrert eller produsert i Norge små, runde sjokoladebiter med fargede sjokoladelinser på toppen av sjokoladebiten. Etter lagmannsrettens oppfatning skiller designen seg klart fra de påberopte motholdene og må sies å ha individuell karakter. I sjokoladen « Nestlé Smarties » er fargelinsene støpt inn i en firkantet sjokoladeplate og skimtes igjennom sjokoladen. Kaker hvor fargede sjokoladelinser er lagt på toppen, er et annet produkt, med en helt annen overflatestruktur. Den registrerte designen er både ny og har en annen og individuell karakter enn tidligere kjente produkter. Det er videre fremlagt mothold fra henholdsvis Israel og Sør-Afrika, sjokolade med fargede linser. Lagmannsretten viser her til designloven § 5 nr 1. Utgangspunktet for nyhetsvurderingen er global, men i § 5 nr 1 gis det unntak. Lagmannsretten ser det slik at mothold fra de nevnte land ligger i en så vidt fjern del av verden at de ikke kan være til hinder for at designen anses å være « ny » her.

I tillegg kommer at linsene også her synes å være støpt inn i sjokoladen.

Hvals registrerte design gir etter lagmannsrettens oppfatning, for den informerte bruker, et annet helhetsinntrykk enn tidligere registrert design, jfr loven § 3 annet ledd.

Tingrettens dom for så vidt gjelder gyldighetsspørsmålet blir etter dette å stadfeste.

Fra Hvals side er det krevet fastsettelsesdom for at designregistreringen er gyldig. Dette ville i det minste forutsette at Hval hadde reist motsøksmål på dette punkt, hvilket ikke er gjort. Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å ta stilling til om det ville ha vært adgang til å gi en slik fastsettelsesdom, dersom motsøksmål faktisk var reist.

II Inngrepssaken

Brynild har hevdet at Hvals påstand om forbud mot salg og produksjon av de runde « Minde fargepletter » som ikke lenger produseres, må avvises. Lagmannsretten er enig med Brynild om at Hval ikke har rettslig interesse i forhold til et forbud her, under henvisning til at de runde bitene ikke har vært produsert siden 2005 og det ikke er noe som tilsier at det er aktuelt å gjenoppta produksjonen. Denne delen av Hvals påstand blir således å avvise, ved kjennelse.

Lagmannsretten er, i motsetning til tingretten, kommet til at det foreligger designinngrep for så vidt gjelder Brynilds runde sjokoladebiter med fargede linser på toppen. Når det gjelder Brynilds rektangulære sjokoladebiter, er lagmannsretten av den oppfatning at disse ikke representerer et designinngrep.

Da Brynild begynte produksjon av « Minde fargepletter » i mai 2005 var man vel kjent med Hvals produkt « fargepletter « . Dette er det enighet om. Brynild har anført at « Minde fargepletter » ble produsert etter en utviklingsprosess der man bl.a. vurderte størrelse, form og bruk av farge. Videre brukte man en form fra et av Mindes produkter, melkepletter, som var vel innarbeidet i sjokolademarkedet.

For lagmannsretten fremstår « Minde fargeplett » som en liten, rund sjokoladebit med fargede linser på toppen. Riktignok er fargen på linsene pastellfarget, og på toppen er det opphevet en M. Videre er formen på Brynilds sjokoladebit avrundet på toppen, mens Hvals har en konisk form. Dette utgjør etter lagmannsrettens oppfatning likevel ikke så tydelige forskjeller at Brynilds runde sjokoladebit gir et annet helhetsinntrykk – heller ikke for « den informerte bruker », jfr designloven § 9 – enn Hvals sjokoladebit. Det ble ikke undersøkt om det forelå en designregistrering. Brynild, som var vel kjent med Hvals produkt, kunne enkelt tatt kontakt med Hval for å undersøke om det forelå designregistrering. Videre bemerker lagmannsretten at Brynild i den utviklingsprosess som lå forut for produksjonen av sjokoladebiten, stod fritt til å velge en annen form, som i større grad avvek fra Hvals form.

Designinngrepet gir etter designloven § 40 rett til erstatning. Lagmannsretten finner at Brynild handlet grovt uaktsomt ved å produsere en sjokoladebit som lå så nær opp til Hvals registrerte design. Hval har derfor rett til erstatning etter denne bestemmelsen.

Brynilds rektangulære sjokoladebit fremstår annerledes enn Hvals sjokoladebit, særlig på grunn av formen. Den gir etter lagmannsrettens oppfatning et ganske annet helhetsinntrykk, både for den informerte bruker og for den alminnelige forbruker. Den representerer således ikke et designinngrep.

Hval har videre anført at « fargepletter » er et innarbeidet ordmerke, jfr varemerkeloven § 2. Det er for lagmannsretten ikke ført dokumentasjon for at ordmerket er innarbeidet i markedet, bortsett fra ved konsekvent bruk av navnet i de årene (2002 – 2005) Hval var alene om å produsere små sjokoladebiter med fargede linser på toppen. Etter lagmannsrettens oppfatning er dette ikke nok til å anse ordmerket « fargepletter » som innarbeidet. « Pletter » kan nærmest oppfattes som en generisk betegnelse for små, runde sjokoladebiter.

Lagmannsretten er således kommet til at Brynilds bruk av ordet « fargepletter » ikke utgjør noe varemerkeinngrep.

Når det gjelder markedsføringsloven § 8 a, er lagmannsretten er kommet til at denne er overtrådt. Som nevnt foran var Hvals sjokoladebit utviklet etter oppfordring fra Candy King om å lage en sjokolade som syntes bedre i løssalgsboksene. Hval fant frem til en produsent av små, fargede sjokoladelinser og startet utprøving av fargepletter. Det ble også kjøpt nye sjokoladeformer. Hvals fargeplett ble en suksess og står for en stor del av salget i Candy Kings løssalg. Lagmannsretten legger også til at « fargepletter » står for ca. 40 % av omsetningen i Hval Sjokoladefabrikk.

Brynild var vel kjent med Hvals sjokoladebit da man startet utvikling og senere produksjon av den runde sjokoladebiten. Brynild var også kjent med at Hvals « fargepletter » var en suksess i markedet for salg av godteri i løsvekt. Brynilds produkt var etter lagmannsrettens oppfatning, til forveksling likt Hvals og må nærmest anses som en kopi. Brynild kunne like gjerne brukt en annen form på sjokoladen, hvilket da også ble gjort da man senere startet produksjon av den rektangulære sjokoladebiten. Videre brukte Brynild samme betegnelse, « fargepletter », på sitt produkt frem til henvendelsen fra Hval sommeren 2005. Lagmannsretten har også funnet å burde legge vekt på at Brynild bortsett fra å tilskrive sine grossister, ikke iverksatte ytterligere tiltak for å fjerne de runde sjokoladebitene fra markedet, ei heller ble betegnelsen « fargepletter » fjernet fra boksene med løssalgssjokolade i butikkene. Brynilds nye produkt, de rektangulære sjokoladebitene, ble således markedsført og solgt under betegnelsen « fargepletter » og under bildet av runde sjokoladebiter i lengre tid, og lagmannsretten legger til grunn at dette iallfall skjedde frem til 2007. Lagmannsretten finner således at Brynild har overtrådt markedsføringsloven § 8 a ved urimelig å utnytte Hvals innsats og resultater.

Da lagmannsretten finner at vilkårene i § 8 a er oppfylt er det ikke nødvendig å ta standpunkt til hvorvidt generalklausulen i § 1 kommer til anvendelse.

III Erstatning

Det er således grunnlag for erstatning både etter designloven § 40, og etter de alminnelige erstatningsregler for overtredelse av markedsføringslovens § 8 a.

Det er ikke omtvistet at Hvals omsetning ble redusert i tiden rundt lanseringen av Brynilds sjokoladebit. Hval hevder dette var på grunn av Brynilds lansering, mens Brynild på sin side har anført at fallet i Hvals omsetning er naturlig etter en viss tid ved lansering av nye produkter i dette markedet, og at fallet startet før Brynilds lansering. Slik lagmannsretten ser det, antas noe av fallet i omsetning å måtte tilskrives lanseringen av Brynilds nye sjokoladebit. Selv om partene i all hovedsak har markedsført sine produkter igjennom ulike kanaler, betyr ikke dette at man ikke opererer innenfor det samme markedet. Erstatning for tapt omsetning settes skjønnsmessig til kr 100 000,- og i tillegg kommer Hvals utgifter til « forsvarsannonsering » på ca kr 98 000,-.

Lagmannsretten legger videre til grunn at Brynilds lansering har påført Hval et visst renommétap og viser til fremlagte eposter til Hval fra kunder som mente at « fargeplettene » hadde fått dårligere kvalitet. Fargeplettene viste seg å være Brynilds og ikke Hvals. Erstatningen kan her skjønnsmessig settes til kr 50 000. Samlet erstatning avrundes til kr 250 000,-.

Lagmannsretten finner ikke grunn til å gå inn på erstatningsbestemmelsen i designloven § 40, idet erstatning etter denne bestemmelse – slik lagmannsretten ser det – uansett ikke kan sees å bli høyere enn det erstatningsbeløp lagmannsretten er kommet frem til på grunnlag av de alminnelige erstatningsregler.

IV Saksomkostninger

I gyldighetssaken har Brynilds anke vært forgjeves. Brynild må i medhold av hovedregelen i tvistemålsloven § 180, 1. ledd, erstatte Hvals omkostninger for ankebehandlingen, i da det ikke kan sees å foreligge « særlige omstendigheter » som tilsier unntak fra dette.

For tingretten blir Hval å tilkjenne saksomkostninger etter § 172 1.ledd, slik tingretten har gjort.

I inngrepssaken har Hvals anke langt på vei ført frem. Spørsmålet om saksomkostninger både for lagmannsretten og for tingretten blir å vurdere etter tvistemålsloven § 174. Lagmannsretten finner at Hval bør tilkjennes fulle omkostninger etter § 174, 2. ledd, for begge instanser, under henvisning til at Hval må sies å ha vunnet saken i det alt vesentlige.

Lagmannsretten finner videre at saksomkostningene både for lagmannsretten og for tingretten, bør fordeles med ¼ på gyldighetssaken og ¾ på inngrepssaken. Hvals ankegebyr iinngrepssakenmå imidlertid henføres fullt ut til denne.

Advokat Hallenstvedt har fremlagt omkostningsoppgave på kr 195 650,- for ankeforhandlingen og kr 193 169,- for tingrettsbehandlingen. Omkostningsoppgavene legges til grunn. Etter dette tilkjennes saksomkostninger for tingrettsbehandlingen med kr 48 290,- i gyldighetssaken og med kr 144 870,- i inngrepssaken.

For lagmannsretten blir beløpene i gyldighetssaken kr 48 912,50 og i inngrepssaken kr 146 737,50. I tillegg kommer renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 og ankegebyr i inngrepssaken på kr 25 800,-.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

I gyldighetssaken:

1. Tingrettens dom, domsslutningens punkt 1, stadfestes.

2 I saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten betaler Brynild Gruppen AS 97.202,50 – nittisyvtusentohundreogto50/100 – kroner til Hval Sjokoladefabrikk ASA, med tillegg av renter etter forsinkelsesloven § 3 første ledd første punktum fra rettskraftig dom til betaling skjer. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

I inngrepssaken:

1 Tingrettens dom, domsslutningens punkt 1, stadfestes for så vidt gjelder rektangulære «Minde festpletter».

2 I erstatning til Hval Sjokoladefabrikk ASA betaler Brynild Gruppen AS 250 000 – tohundreogfemtitusen – kroner, innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

3 I saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten betaler Brynild Gruppen AS 317 407,50 – trehundreogsyttentusenfirehundreogsyv50/100 – kroner til Hval Sjokoladefabrikk ASA, med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra rettskraftig dom til betaling skjer. Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

Slutning i kjennelse:

Påstanden fra Hval Sjokoladefabrikk ASA om stans av produksjon m.v. av runde « Minde fargepletter » avvises.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.