Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Dom: Midlertidig forføyning ved import av etterligninger

Tollregion Oslo og Akershus ble pålagt å holde tilbake senterkopper påført varemerkene BMW, Daimler, Volvo og Audi, samt etterligninger av originale felger tilhørende de samme merkevarene

Kommentar fra rettighetsadvokater.no:

Saken gjelder midlertidig forføyning ved import av etterligninger av originale varer.

A driver enkeltmannsforetaket Moss Bil & Dekksenter Khavam Ur-Rehman Kahn. Bayerische Motoren Werke AG («BMW»), Daimler AG («Daimler»), Volvo Trademark Holding AB («Volvo») og Harald A.Møller AS («Audi») mottok den 6. og 7. desember 2011 varsel fra hhv. Tollregion Oslo og Akershus og Tollregion Øst-Norge om tilbakehold av varer i henhold til tolloven §15-1. Tollvesenet hadde holdt tilbake totalt 2113 senterkopper og 896 felger som etterlignet saksøkernes originale design og det forelå en begrunnet mistanke om at innførsel av varene ville utgjøre et inngrep i en immateriell rettighet.

Saksøkerne, BMW, Daimler, Volvo og Audi, begjærte midlertidig forføyning mot A.
Forføyningskravet var begrunnet i at tollvesenet skal holde tilbake fra frigjøring varer der innførsel eller utførsel vil utgjøre en krenkelse av immaterielle rettigheter i henhold til tvisteloven § 34-7 og tollovens kapittel 15. Det ble slått fast at det i denne forbindelse er antatt å være tilstrekkelig at det foreligger en krenkelse av en immaterialrettighet, og at sikringsgrunn ikke må godtgjøres.

Oslo byfogdembete fant følgelig at tvistelovens vilkår var oppfylt, og saksøkerne fikk medhold i midlertidig forføyning.

Det gjøres oppmerksom på at Codex Advokat Oslo ikke har prosedert saken.

_____________________________________________________________

 

INSTANS: Oslo byfogdembete – Kjennelse
DATO: 2011-12-12
DOKNR/PUBLISERT: TOBYF-2011-199357
STIKKORD: Tolloven § 15-1, tvisteloven § 34-7, tvisteloven § 34-1 bokstav b.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss i dag for  en uforpliktende samtale om din sak.

_____________________________________________________________

Sakens faktiske bakgrunn:

Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Daimler AG (Mercedes), Volvo Trademark Holding AB (Volvo) og Harald A Møller AS har begjært midlertidig forføyning overfor A med følgende påstand:

1.
Senterkopper påført saksøkernes varemerker som angitt i varsler fra Tollvesenet Region Oslo og Akershus av 6. desember 2011 og som A er mottaker av og som p.t. er i Tollvesenets besittelse, holdes tilbake fra frigjøring inntil rettskraftig avgjørelse foreligger.

2.
Felger som utgjør etterligninger av saksøkernes originale felger og angitt i varsel fra Tollvesenet Region Øst-Norge av 7. desember og som X er mottaker av, holdes tilbake fra frigjøring inntil rettskraftig avgjørelse foreligger.

3.
Tollvesenet skal for en periode på 6 måneder fra dags dato søke å avdekke fremtidige forsendelser til A og X av varer som er påført saksøkernes varemerker eller er etterligninger av saksøkernes egne produkter. Varer nevnt i forrige punktum som avdekkes av tollvesenet i fremtiden skal holdes tilbake fra frigjøring av tollvesenet inntil rettskraftig avgjørelse foreligger.

4.
Saksøkerne gis adgang til å inspisere og dokumentere de produkter som holdes tilbake av tollvesenet jf. påstandens punkt 1, 2 og 3.

5.
A dømmes til innen to uker fra kjennelsens forkynnelse å betale saksøkerne sakens omkostninger med kr 24 360 (inkl. mva) med tillegg av rettens gebyrer.

Fra begjæringen hitsettes følgende:

1. Innledning

På vegne av saksøkerne Bayerische Motoren Werke AG («BMW»), Daimler AG («Daimler»), Volvo Trademark Holding AB («Volvo») og Harald A. Møller AS («Audi») begjæres herved midlertidig forføyning mot A (« A »).

Forføyningskravet er at tollvesenet skal opprettholde tilbakehold av varer som utgjør krenkelse av immaterielle rettigheter i henhold til tvisteloven § 34 – 7 og tollovens kapittel 15. Det faktiske grunnlaget er at saksøkte A har forsøkt å importere bilfelger som er kopier av saksøkernes originale design og senterkopper påført påført saksøkernes varemerker. Senterkopp er en sirkelformet anordning som festes i sentrum av en bilfelg.

Tollvesenets beslag av senterkopper adressert til saksøkte ble gjort på Gardermoen, men de beslaglagte varer skal i nærmeste fremtid fraktes til Tollvesenets lager i Oslo. Denne begjæring fremmes derfor Oslo Byfogdembete jf. tvl. § 32 – 4 (1), tredje punktum.

Tollvesenets beslag av felger ble gjort i Moss hvor felgene tilbakeholdes i tolltransitt. Krav om opprettholdelse av felgbeslaget inkluderes i herværende begjæring i medhold av tvl. § 15 – 1 (1) jf. tvl. 32 – 2, da det er tale om å fremsette ett ytterligere krav mot samme saksøkte. Adressaten for felgene er formelt saksøktes enkeltmannsforetak Moss Bil & Dekksenter Khayam Ur-Rehman Kahn (org.nr. 991 676 031). Enkeltmannsforetak har imidlertid ikke partsevne etter tvisteloven § 2-1 og søksmål mot slike må anlegges mot innehaveren av foretaket (jf. tvl kommentarutgave side 107 med videre henvisninger), altså samme saksøkte som for senterkoppene.

2.
Nærmere om partene

2.1 Saksøkerne

Saksøkerne er alle større internasjonale bilprodusenter som også utvikler og designer egne bilfelger og annet biltilbehør. Samtlige legger betydelige ressurser i kvalitet, design og markedsføring av sine produkter, og har gjennom flere tiår bygget opp en betydelig goodwill i kundekretsen. Harald A. Møller AS er norsk representant for Audi AG og representerer deres varemerker i Norge.

Saksøkerne har registrert en rekke varemerker, herunder de varemerker saksøkte har krenket som nærmere beskrevet under.

Bilag 1 : Registerte varemerker tilhørende saksøkerne

Videre er saksøkernes varemerker uten tvil sterk innarbeidet både i Norge og internasjonalt.

2.2 Saksøkte

A er innehaver av X. A er forhandler av bilfelger og dekk, som antas å forsyne både andre forhandlere og sluttbrukere med senterkopper og kopierte felger.

Bilag 2 : Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret vedrørende X

Saksøkte driver virksomhet via nettsidene mossbilogdekk.no og dekk24.no. Førstnevnte er i skrivende stund tatt ut av drift, men var i alle fall aktiv per 11. november 2011. dekk24.no er fremdeles operativ.

Bilag 3 : Utskrift fra mossbilogdekk.no og dekk24.no

3. Varsel fra Tollvesenet

Saksøkernes prosessfullmektig advokatfirmaet Schjødt mottok mandag 6. og 7. desember 2011 varsel fra hhv. Tollregion Oslo og Akershus og Tollregion Øst-Norge om tilbakehold av varer i medhold av tollovens kapittel 15, med vedlagte bilder av tilbakeholdte varer. Tollvesenet har tilbakeholdt i alt 2113 senterkopper og 896 felger.

Tollvesenet har i Tollovens § 15 – 1 adgang til å holde tilbake varer under tollbehandling dersom det foreligger « begrunnet mistanke » om at innførsel av varer vil utgjøre et inngrep i en immateriell rettighet. For å opprettholde tilbakeholdelsen må rettighetshaver få kjennelsen fra retten innen fem virkedager fra varsel er gitt.

Bilag 4 : Varsel fra Tollregion Oslo og Akershus med bilder av senterkopper

Bilag 5 : Varsel fra Tollregion Øst-Norge med bilder av felger

Saksøkte har dessuten tidligere tilbud kopierte felger, herunder felger påført varemerke, via finn.no under forhandlernavnet dekk24.no

Bilag 6 : Annonser fra finn.no

4.Hovedkrav

Krenkelse av varemerkeloven/markedsføringsloven

4.1 Vedrørende senterkopper og felger påført varemerker

Import av senterkopper påført saksøkernes varemerker og felger med inngravert varemerke utgjør rettsstridig bruk av varemerket jf. varemerkeloven § 4. Sistnevnte kategori omfatter felger med inngravert Daimlers beskyttede varemerke «AMG». Bilder av disse fremlegges for enkelhets skyld som separat bilag.

Bilag 7 : Felger med « AMG » inngravert

Bilag 8 : Dokumentasjon for Daimlers beskyttelse av « AMG »

Varemerkeloven § 4 lyder som følger:

« § 4. Varemerkerettens innhold

Varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke:

a)
tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for

b)
tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.

For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).

Som bruk anses blant annet:

a)
å sette merket på varer eller deres emballasje

b)
å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet

c)
å innføre eller utføre varer med merket på

d)
å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk. » (vår understrek)

I foreliggende tilfelle kommer første ledd bokstav a til anvendelse. Senterkoppene (jf bilag 3) er påført varemerker identisk til de beskyttede varemerker angitt i bilag 1. Hva gjelder felger med inngravert varemerke « AMG » er dette varemerket jf. bilag 8 beskyttet for klasse 12; « Motor vehicles and parts thereof ». Bilfelger faller inn under sistnevnte kategori og omfattes altså av de varer « AMG » er registrert for.

Subsidiært kommer også bruksbegrensningene i første ledd bokstav b og andre ledd til anvendelse. Hva gjelder førstnevnte er varemerkene påført senterkopper som skal erstatte originale senterkopper og gi inntrykk av å være original. På AMG-felgene er varemerket benyttet på bilfelger som er rene kopier av Daimlers eget design og det foreligger således forvekslingsfare, se sammenstilling i bilag 9 under. En sluttkunde vil ikke ha mulighet til å skille bilfelgen fra et originalt produkt og forledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom rettighetshaver Daimler og det aktuelle produkt.

Vedrørende § 4 andre ledd påpekes det at saksøkerne, samt deres tilhørende varemerker, er velkjente i Norge og saksøktes forsøk på innføring/salg av varer påført varemerkene utgjør en urimelig utnyttelse av saksøkernes goodwill i markedet. Man vet heller intet om kvaliteten på de aktuelle felger. Saksøkerne har svært strenge kvalitetsvilkår til sine felger og opplever regelmessig at kopifelger er består av andre metallegeringer av dårlig kvalitet. Slike felger kan i verste fall sprekke dersom det er luftlommer i legeringen og vil utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko.

« Å innføre eller utføre varer med merket på » er eksplisitt angitt som bruk i bestemmelsens tredje ledd, slik at den det foreliggende import fra saksøkte utgjør rettsstridig bruk.

4.2 Felger uten inngravet varemerke

For samtlige varer kommer markedsføringsloven § 30 til anvendelse, subsidiært generalklausulen i § 25. § 30 forbyr å anvende

»etterlignede kjennetegn, produkter … eller andre frambringelser på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling ».

Urimelig utnyttelse og forvekslbarhet er de sentrale vilkår i bestemmelsen. Begge er oppfylt i foreliggende sak.

Bilag 9 : Sammenstilling av originale og kopierte felger

Den visuelle likhet mellom originalfelgene og kopifelgene påtagelig. Felgene er identiske eller tilnærmet identiske. Slaviske kopier/ettergjøringer innebærer klart nok en urimelig utnyttelse. Ved å innføre og selge identiske eller tilnærmet identiske kopifelger forsøker saksøkte å snylte på den innsats og de resultater som er oppnådd av saksøkerne ved utvikling og markedsføring av det originale produkt, samt å snylte på den goodwill og renommé saksøkerne har skapt for sine varemerker. Dette forsterkes av at felgene kan forsynes med saksøkernes varemerker på senterkopper påført varemerke. Det er nettopp slik urimelig utnyttelse markedsføringsloven § 30 forbyr.

Med identisk eller tilnærmet identisk design er de aktuelle kopifelgene naturligvis også forvekslbare med saksøkernes original design. Ettersom saksøkernes originalfelger kun selges av autoriserte forhandlere vil kunden sjelden kunne sammenligne både kopi og original ved kjøp. Ved vurdering av forvekslbarhet skal den faktiske kjøps-/markedsføringssituasjonen legges til grunn. Hele intensjonen med kopifelgene er at disse skal være så lik originalen som mulig, og at de skal kunne oppfattes som originale felger.. I tillegg er endog saksøkernes varemerker inngravert direkte i enkelte av kopifelgene. Det foreligger derved klart nok fare for forveksling.

Dersom enkeltkrav i § 30 ikke er oppfylt, kommer generalklausulen i § 25 til anvendelse dersom det foreligger bevisst og systematisk etterligning, påfallende og nærgående etterlikning eller manglende overholdelse av variasjonsplikt. Samtlige forhold er tilstede i forliggende sak, slik at § 25 subsidiært får anvendelse.

5. Sikringsgrunn

Det er antatt at det er tilstrekkelig til å gi forføyning etter § 34-7 at vilkåret om krenkelse av immaterialrettighet i bestemmelsen er oppfylt og at sikringsgrunn ikke må godtgjøres, jf. Schei m.fl. s. 1592, hvor det uttales at:

« Det kreves ikke i tillegg at saksøkerne sannsynliggjør sikringsgrunn etter § 34-2, jf. § 34-1, jf Falkanger, Flock og Waaler s. 1222. Dette er også forutsatt i Rt-2001-1405, der kjæremålsutvalget om de tilsvarende bestemmelser i tvangsfullbyrdelsesloven uttalte at « (d)et avgjørende etter § 15-6 vil være om en innførsel av som vil utgjøre inngrep i saksøkerens rettighet, er sannsynliggjort ». »

Under enhver omstendighet foreligger sikringsgrunn etter begge alternativer i § 34-1 (1).

Hva gjelder alternativ a) vil det oppstå irreversibel skade dersom saksøkte tillates å selge kopiprodukter frem til en eventuell rettskraftig domstol foreligger. Jo lengre saksøkte får anledning til å importere, markedsføre og selge kopifelger/senterkopper og utnytte saksøkernes varemerker, desto mer sementert blir det uberettigede skapte inntrykket av at saksøkte tilbyr originale produkter fra saksøkerne. Å reversere dette inntrykket hos omsetningskretsen i ettertid er nærmest umulig. Saksøkerne står da i fare for å få utvannet og skadet sitt varemerke, sitt renommé og sine kvalitetsprodukter pga ulovlig innførsel av billige kopiprodukter fra Kina, som ikke er godkjent av saksøkerne og som ikke har gjennomgått saksøkerens kvalitetsvurderinger.

Dersom saksøkte gis mulighet til å fortsette import, markedsføring og salg helt til rettskraftig dom foreligger, vil det oppstå skade på saksøkernes immaterialle rettigheter som i praksis ikke kan avverges eller erstattes. I tillegg vil saksøkerne påføres tap i form av at markedet tilføres billige kopifelger som fortrenger saksøkernes originalfelger. Om dette salget får fortsette frem til rettskraftig dom foreligger vil det heller ikke være mulig med noen grad av sikkerhet å anslå omfanget av det ulovlige salget, slik at heller ikke denne del av skaden lar seg erstatte.

Sikringsgrunn foreligger således etter § 34-1 første ledd bokstav a.

Hva gjelder bokstav b, påfører saksøktes pågående markedsføring og salg saksøkerne skade i to henseender: i) det skapes et inntrykk av at saksøkte tilbyr produkter som stammer fra saksøkerne og ii) det rent økonomiske tapet som oppstår som følge av at omsetningskretsen gis et alternativ til saksøkernes egne produkter.

Ved saksøktes import, markedsføring og salg krenkes saksøkernes immaterielle rettigheter, og omdømme, goodwill og særpreg blir skadelidende. Borgarting lagmannsrett har i sak LB-2000-2398, som gjaldt en tilsvarende økonomisk immaterialrett etter den tidligere markedsføringsloven § 8a, uttalt:

»Lagmannsretten er derimot kommet til at vilkåret i tvangsl § 15-2 litra b) er oppfylt ved at en fortsatt markedsføring og salg av de opprinnelige tubene i en ubestemt overgangsperiode må bedømmes som en vesentlig ulempe for Kavli…. Lagmannsretten finner det vanskelig å vurdere i hvilken utstrekning det vil oppstå økonomisk tap for Kavli ved at etterligningene fortsatt selges…. Retten legger imidlertid vekt på at en fortsatt markedsføring av smøreostene i de opprinnelige tubene fører til en fortsatt krenkelse av Kavlis design og særpreg, og at dette må anses for å være vesentlig skade/ulempe. Retten legger også vekt på at det vern markedsføringsloven § 8a gir Kavli lett vil virke illusorisk dersom markedsføring og salg av de opprinnelige tubene kan fortsette i flere måneder inntil nye tuber lanseres. »

Vernet etter varemerkeloven og markedsføringsloven vil bli illusorisk dersom saksøkte i en lengre periode tillates å fortsette med sin import og salg av kopiprodukter som krenker saksøkernes rettigheter, samt rettsstridig å utnytte saksøkernes varemerker. Også her er det av betydning at det nærmest er umulig å reversere konsekvensene av immaterielle krenkelser. Andre alternativer enn en midlertidig forføyning kan ikke sees å foreligge for å hindre den skade og ulempe saksøkerne påføres.

Kravet til sikringsgrunn etter tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav b er således oppfylt.

6. Forholdsmessighet

Det er ikke et uforholdsmessig inngrep ovenfor saksøkte dersom de aktuelle felger holdes tilbake.

Saksøkerne har en åpenbar interesse i å stanse omsetningen av de ulovlige kopiene og den urettmessige bruken av sine varemerker så snart som mulig. Saksøkte lider ingen beskyttelsesverdi skade eller ulempe av å måtte avstå fra rettsstridig opptreden overfor saksøkerne. En eventuell skade eller ulempe står uansett ikke i åpenbart misforhold til den interesse saksøkerne har i at forføyning blir besluttet. Saksøkte har tatt en risiko ved å ulovlig importere produkter, og er da nærmest til selv å bære risikoen for dette.

7. Kjennelse uten muntlig forhandling

Som det fremgår av tvl. § 34 -7 første ledd tredje punktum skal forføyning besluttes uten muntlig forhandling dersom bestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt.

8. Varsel til Tollvesenet

Det anmodes om at byfogdembetet underretter Tollregion Oslo og Akershus v/ Per Olav Sønju og Tollregion v/ Lars Gjersøe direkte om en eventuell forføyning, jf tolloven § 15-2 (1), andre punktum.

Per. Olav.Sonju@toll.no tlf 22 34 66 77

Lars.Gjerso@toll.no tlf 69 38 10 25

9. Saksomkostninger

Det har medgått i alt 7 timer a kr 2 900 til herværende begjæring som kreves dekket, totalt kr 20 300 med tillegg av mva. En av de saksøkte, Harald A. Møller AS, har fradrag for mva, mens de øvrig er utenlandske selskaper som ikke har fradrag for mva. Det kreves derfor 4/5 mva dekket av saksomkostningene, altså kr 4 060 (20 300 * 0,25 *0,8), som gir et totalt krav på kr 24 360.

10. Påstand

Påstanden reflekterer de vilkår som er satt i tolloven § 15-2 (1) første punktum. Det skal i midlertidige forføyninger etter tvl. § 34 – 7 angis hvilke varer som skal holdes tilbake og i hvor lang tid tollmyndighetene skal søke å avdekke slike varer.

I henhold til tolloven § 15-3 (2) andre punktum begjæres det at saksøkerne gis adgang til å undersøke varene hos tollmyndighetene.

Rettens vurdering

Innledningsvis bemerkes at Oslo byfogdembete anses som kompetent domstol i saken, jf. tvisteloven § 32-4, og at retten kan behandle saksøkernes krav i saken samlet, jf. § 15-1 og § 15-2, jf. § 32-2.

Etter tolloven § 15-1 kan tollmyndighetene holde varer tilbake i inntil fem virkedager dersom det foreligger begrunnet mistanke om at innførsel eller utførsel av varer under tollbehandling vil utgjøre inngrep i en immateriell rettighet.

Tvisteloven § 34-7 inneholder særregler om midlertidig forføyning til sikring av immaterialrettigheter. Det er i nærværende sak begjært midlertidig forføyning om fortsatt tilbakeholdelse av varer som tollvesenet holder tilbake i medhold av tolloven § 15-1.

Det er antatt at det er tilstrekkelig til å gi forføyning etter tvisteloven § 34-7 at vilkåret om krenkelse av immaterialrettighet i bestemmelsen er oppfylt og at sikringsgrunn ikke må godtgjøres, jf. Schei m.fl., Tvisteloven kommentarutgave side 1592, hvor det uttales at:

« Det kreves ikke i tillegg at saksøkerne sannsynliggjør sikringsgrunn etter § 34-2, jf. § 34-1, jf Falkanger, Flock og Waaler s. 1222. Dette er også forutsatt i Rt-2001-1405, der kjæremålsutvalget om de tilsvarende bestemmelser i tvangsfullbyrdelsesloven uttalte at « (d)et avgjørende etter § 15-6 vil være om en innførsel av som vil utgjøre inngrep i saksøkerens rettighet, er sannsynliggjort ». »

På grunnlag av de opplysninger som er gitt i begjæringen, anser retten uansett at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at de tilbakeholdte varepartier representerer et inngrep i saksøkernes immaterielle rettigheter, og at varekopiene/etterligningene er til vesentlig skade eller ulempe for saksøkerne, jf. tvisteloven § 34-1 bokstav b.

Forføyningen vil gå ut på at angjeldende varepartier fortsatt skal holdes tilbake av tollmyndighetene.

Retten kan ikke se at den skade eller ulempe som saksøkte blir påført ved en slik forføyning står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkerne har i at forføyningen blir besluttet, jf. tvisteloven § 34-1 andre ledd.

Retten finner at det bør settes frist for saksøkerne til å reise søksmål mot vareeier dersom partene ikke kan løse saken i minnelighet.

Iverksettelse og gjennomføring av den midlertidige forføyningen er ikke betinget av at saksøkerne stiller sikkerhet.

Iverksettelse av den midlertidige forføyningen kan ikke avverges eller oppheves ved sikkerhetsstillelse.

Retten vil sende underretning om avgjørelsen til Tollregion Oslo og Akershus v/ Per Olav Sønju og Tollregion Øst-Norge v/ Lars Gjersøe, jf. tolloven § 15-2 første ledd annet punktum.

Videre finner retten at saksøkerne eller en representant skal få anledning til å undersøke varene som er holdt tilbake fra frigjøring hos tollvesenet, jf. tolloven § 15-3 annet ledd.

Det er lagt ned påstand om sakskostnader. Etter resultatet skal saksøkerne tilkjennes sakskostnader, jf. tvisteloven § 32-10, jf. § 20-2 første ledd. Retten finner ikke at det bør gjøres unntak etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Salæret er oppgitt til kr 24.360, inklusiv merverdiavgift. I tillegg kommer rettens gebyr på kr 2.150. Retten finner at kostnadene har vært nødvendige og tar kravet til følge, jf. tvisteloven § 20-5.

Retten har funnet at det er fare ved opphold, og har truffet avgjørelse i saken uten at partene har vært innkalt til muntlig forhandling, jf. tvisteloven § 32-7 annet ledd. Av samme grunn har saksøkte heller ikke fått anledning til å uttale seg før beslutning ble fattet.

Slutning:

1.
Tollregion Oslo og Akershus pålegges å holde tilbake senterkopper påført saksøkernes varemerker, som angitt i varsler fra Tollregion Oslo og Akershus av 6. desember 2011, og som saksøkte er mottaker av.

 

2.
Tollregion Øst-Norge pålegges å holde tilbake felger som utgjør etterligninger av saksøkernes originale felger, som angitt i varsel fra Tollregion Øst-Norge av 7. desember 2011, og som X er mottaker av.

 

3.
Saksøkerne gis en frist på 8 – åtte – uker til å reise søksmål mot vareeier.

 

4.
Tollregion Oslo og Akershus og Tollregion Øst-Norge skal for en periode på 6 – seks – måneder regnet fra 12. desember 2011 søke å avdekke og holde tilbake fra frigjøring forsendelser til saksøkte som er påført saksøkernes varemerker eller etterligninger av saksøkernes egne produkter.

 

5.
Saksøkerne gis adgang til å inspisere og dokumentere de produkter som holdes tilbake av Tollregion Oslo og Akershus og Tollregion Øst-Norge, jf. slutningens punkt 1, 2 og 3.

 

6.
A betaler til sammen kr 26.510 i sakskostnader til Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Daimler AG (Mercedes), Volvo Trademark Holding AB (Volvo) og Harald A Møller AS innen to uker etter forkynning av denne kjennelsen.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.